logo
 

 

Kamienna Góra, dnia 27 września 2021 roku

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ

zimowego utrzymania dróg na terenie KSSEMP w Wykrotach

w sezonie zimowym 2021/2022

 

 

Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A.

z siedzibą ul. Papież Jana Pawła II 11A, 58-400 Kamienna Góra

NIP: 614-14-72-974, REGON 230820274

Strona: www.ssemp.pl

email: strefa@ssemp.pl

tel. 75 645 20 30, fax 75 645 20 33

 

zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę

zimowego utrzymania dróg na terenie Kamiennogórskiej SSEMP

w Wykrotach w sezonie zimowym 2021/2022

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

a)    odśnieżanie drogi dojazdowej na odcinku o długości około 650 m (załącznik nr 3) obejmujące usuwanie śniegu z całej szerokości roboczej jezdni, zapewniające stałe utrzymywanie przejezdności,

b)    stałe zwalczanie i usuwanie gołoledzi, śliskości oraz zapewnienie materiałów do tego potrzebnych (środki niechemiczne piasek o średnicy cząstek od 0,1 do 1 mmkruszywo naturalne lub sztuczne o uziarnieniu do 4 mm i środki chemiczne wymienione w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach, Dz. U. z 2005 r., Nr 230, poz. 1960), (piasek, sól),

c)    zapewnienie maszyn i sprzętu do odśnieżania a także utrzymanie ich w gotowości,

d)    bieżące spychanie zwałów śniegu i lodu na pobocza przy użyciu własnych środków technicznych Wykonawcy,

e)    usuwanie zwałów śniegowych z terenu w przypadku znacznego ich nagromadzenia,

f)     usunięcie z dróg, po zakończeniu sezonu zimowego, materiałów niezbędnych do usuwania gołoledzi i śliskości drogowej.

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a)    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia,

b)    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 1. Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.12.2021 r. do 28.02.2022 r. (termin może ulec wydłużeniu do czasu utrzymywania się warunków zimowych.)
 2. Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji udziela:

Jarosław Osmolak, kom. 660 691 561, tel. 75 645 20 30, j.osmolak@ssemp.pl

 1. Termin związania ofertą:

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 1. Sposób przygotowania oferty:

Należy wypełnić formularz ofertowy (załącznik nr 1) oraz oświadczenie (załącznik nr 2), które składają się na ofertę. Każdy z wyżej wymienionych załączników powinien być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

 1. Kryteria i sposób oceny ofert:

Kryterium ceny: najniższa stawka ryczałtowa miesięczna brutto utrzymania drogi  – 100%.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ryczałtową miesięczną stawką brutto odśnieżania, uwzględniającą wszystkie koszty, w tym koszt pracy ludzi, sprzętu oraz koszt materiałów do usuwania gołoledzi, śliskości.

 1. Warunki płatności:

Rozliczenie kompleksowo wykonanej usługi będzie następowało w cyklach miesięcznych, w oparciu o zaoferowaną stawkę godzinową i rzeczywistą liczbę godzin odśnieżania w miesiącu rozliczeniowym. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na wskazany w formularzu ofertowym rachunek bankowy, w terminie 14 dni, licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionego przez Wykonawcę rachunku bądź faktury VAT. Rachunek bądź faktura VAT winny być wystawione po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, jednak nie później niż do 10-go dnia następnego miesiąca. Za dzień zapłaty rozumie się dzień obciążenia rachunku Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A.

 1. Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 28 października 2021 roku (czwartek) do godziny 1400 w sekretariacie SSEMP S.A. (I piętro) ul. Papieża Jana Pawła II 11A, 58-400 Kamienna Góra lub przesłać emailem: j.osmolak@ssemp.pl

Zaleca się przed przystąpieniem do sporządzenia oferty dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia.

Zaniechanie przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji następuje na jego ryzyko i odpowiedzialność.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia procedury wyłonienia Wykonawcy bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania.

 Załączniki


Kamienna Góra, dnia 27 września 2021 roku

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ

zimowego utrzymania dróg na terenie KSSEMP w Lubaniu

w sezonie zimowym 2021/2022

 

 

Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A.

z siedzibą ul. Papież Jana Pawła II 11A, 58-400 Kamienna Góra

NIP: 614-14-72-974, REGON 230820274

Strona: www.ssemp.pl

email: strefa@ssemp.pl

tel. 75 645 20 30, fax 75 645 20 33

 

zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę

zimowego utrzymania dróg na terenie Kamiennogórskiej SSEMP

przy ulicy Gazowej w Lubaniu w sezonie zimowym 2021/2022

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

a)    odśnieżanie dróg wewnętrznych podstrefy lubańskiej (załącznik nr 3) (tj. usuwanie śniegu z całej szerokości roboczej jezdni i zatok postojowych parkingu) zapewniające stałe utrzymywanie ich przejezdności,

b)    stałe zwalczanie i usuwanie gołoledzi, śliskości oraz zapewnienie materiałów do tego potrzebnych (środki niechemiczne piasek o średnicy cząstek od 0,1 do 1 mmkruszywo naturalne lub sztuczne o uziarnieniu do 4 mm i środki chemiczne wymienione w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach, Dz. U. z 2005 r., Nr 230, poz. 1960), (piasek, sól),

c)    zapewnienie maszyn i sprzętu do odśnieżania a także utrzymanie ich w gotowości,

d)    bieżące spychanie zwałów śniegu i lodu na pobocza przy użyciu własnych środków technicznych Wykonawcy,

e)    usuwanie zwałów śniegowych z terenu w przypadku znacznego ich nagromadzenia,

f)     usunięcie z dróg, po zakończeniu sezonu zimowego, materiałów niezbędnych do usuwania gołoledzi i śliskości drogowej.

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a)    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia,

b)    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 1. Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.12.2021 r. do 28.02.2022 r. (termin może ulec wydłużeniu do czasu utrzymywania się warunków zimowych.)
 2. Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji udziela:

Jarosław Osmolak, kom. 660 691 561, tel. 75 645 20 30, j.osmolak@ssemp.pl

 1. Termin związania ofertą:

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 1. Sposób przygotowania oferty:

Należy wypełnić formularz ofertowy (załącznik nr 1) oraz oświadczenie (załącznik nr 2), które składają się na ofertę. Każdy z wyżej wymienionych załączników powinien być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

 1. Kryteria i sposób oceny ofert:

Kryterium ceny: najniższa stawka ryczałtowa miesięczna brutto utrzymania drogi  – 100%.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ryczałtową miesięczną stawką brutto odśnieżania, uwzględniającą wszystkie koszty, w tym koszt pracy ludzi, sprzętu oraz koszt materiałów do usuwania gołoledzi, śliskości.

 1. Warunki płatności:

Rozliczenie kompleksowo wykonanej usługi będzie następowało w cyklach miesięcznych, w oparciu o zaoferowaną stawkę godzinową i rzeczywistą liczbę godzin odśnieżania w miesiącu rozliczeniowym. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na wskazany w formularzu ofertowym rachunek bankowy, w terminie 14 dni, licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionego przez Wykonawcę rachunku bądź faktury VAT. Rachunek bądź faktura VAT winny być wystawione po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, jednak nie później niż do 10-go dnia następnego miesiąca. Za dzień zapłaty rozumie się dzień obciążenia rachunku Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A.

 1. Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 28 października 2021 roku (czwartek) do godziny 1400 w sekretariacie SSEMP S.A. (I piętro) ul. Papieża Jana Pawła II 11A, 58-400 Kamienna Góra lub przesłać emailem: j.osmolak@ssemp.pl

Zaleca się przed przystąpieniem do sporządzenia oferty dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia.

Zaniechanie przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji następuje na jego ryzyko i odpowiedzialność.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia procedury wyłonienia Wykonawcy bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania.

 Załączniki

 

Kamienna Góra, dnia 31 października 2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ

zimowego utrzymania dróg na terenie KSSEMP w Kamiennej Górze

w sezonie zimowym 2019/2020

Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A.

z siedzibą ul. Papież Jana Pawła II 11A, 58-400 Kamienna Góra

NIP: 614-14-72-974, REGON 230820274

Strona: www.ssemp.pl

email: a.jaszczur@ssemp.pl

tel. 75 645 20 30, fax 75 645 20 33

zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę

zimowego utrzymania dróg na terenie Kamiennogórskiej SSEMP

przy ul. Gazowej w Lubaniu w sezonie zimowym 2019/2020

1.   Przedmiot zamówienia obejmuje:

a)  odśnieżanie dróg wewnętrznych i parkingu przy budynku administracyjnym SSEMP S.A., wraz z dojazdem do działki nr ew. 191, obręb 0003 (załącznik nr 3) (usuwanie śniegu z całej szerokości roboczej jezdni i zatok postojowych parkingu) zapewniające stałe utrzymywanie ich przejezdności,

b)  stałe zwalczanie i usuwanie gołoledzi, śliskości oraz zapewnienie materiałów do tego potrzebnych (środki niechemiczne tj. piasek o średnicy cząstek od 0,1 do 1 mm, kruszywo naturalne lub sztuczne o uziarnieniu do 4 mm i środki chemiczne wymienione w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach, Dz. U. z 2005 r., Nr 230, poz. 1960), (piasek, sól),

c)   zapewnienie maszyn i sprzętu do odśnieżania a także utrzymanie ich w gotowości,

d)  bieżące spychanie zwałów śniegu i lodu na pobocza przy użyciu własnych środków technicznych Wykonawcy,

e)  usuwanie zwałów śniegowych z terenu w przypadku znacznego ich nagromadzenia,

f)   usunięcie z dróg, po zakończeniu sezonu zimowego, materiałów niezbędnych do usuwania gołoledzi i śliskości drogowej.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a)  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia,

b)  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

3.   Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.12.2019 r. do 29.02.2020 r. (termin może ulec wydłużeniu do czasu utrzymywania się warunków zimowych.)

4.   Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji udzielają:

Adrian Jaszczur, tel. 75/ 645 20 30, kom. 602 853 881

Jarosław Osmolak, tel. 75/ 645 20 30, kom. 660 691 561

5.   Termin związania ofertą:

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6.  Sposób przygotowania oferty:

Należy wypełnić formularz ofertowy (załącznik nr 1) oraz oświadczenie (załącznik nr 2), które składają się na ofertę. Każdy z wyżej wymienionych załączników powinien być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

7.   Kryteria i sposób oceny ofert:

    Kryterium ceny: najniższa stawka ryczałtowa miesięczna brutto utrzymania drogi  - 100%.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ryczałtową miesięczną stawką brutto odśnieżania, uwzględniającą wszystkie koszty, w tym koszt pracy ludzi, sprzętu oraz koszt materiałów do usuwania gołoledzi, śliskości.

8.   Warunki płatności:

Rozliczenie kompleksowo wykonanej usługi będzie następowało w cyklach miesięcznych, w oparciu o zaoferowaną stawkę godzinową i rzeczywistą liczbę godzin odśnieżania w miesiącu rozliczeniowym. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na wskazany w formularzu ofertowym rachunek bankowy, w terminie 14 dni, licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionego przez Wykonawcę rachunku bądź faktury VAT. Rachunek bądź faktura VAT winny być wystawione po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, jednak nie później niż do 10-go dnia następnego miesiąca. Za dzień zapłaty rozumie się dzień obciążenia rachunku Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A.

9.   Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 28 listopada 2018 roku (czwartek) do godziny 1400 w sekretariacie SSEMP S.A. (I piętro) ul. Papieża Jana Pawła II 11A, 58-400 Kamienna Góra lub przesłać faxem na nr 75 645 20 33 lub e-mailem: a.jaszczur@ssemp.pl, j.osmolak@ssemp.pl

Zaleca się przed przystąpieniem do sporządzenia oferty dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia.

Zaniechanie przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji następuje na jego ryzyko i odpowiedzialność.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia procedury wyłonienia Wykonawcy bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania.

Załączniki


 
 
Kamienna Góra, dnia 29 października 2018 roku

 

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ

zimowego utrzymania dróg na terenie KSSEMP w Kamiennej Górze

w sezonie zimowym 2018/2019

Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A.

z siedzibą ul. Papież Jana Pawła II 11A, 58-400 Kamienna Góra

NIP: 614-14-72-974, REGON 230820274

Strona: www.ssemp.pl

email: a.jaszczur@ssemp.pl

email: j.osmolak@ssemp.pl

tel. 75 645 20 30, fax 75 645 20 33

zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę

zimowego utrzymania dróg na terenie Kamiennogórskiej SSEMP

przy ul. Gazowej w Lubaniu w sezonie zimowym 2018/2019

1.   Przedmiot zamówienia obejmuje:

a)  odśnieżanie dróg wewnętrznych i parkingu przy budynku administracyjnym SSEMP S.A., wraz z dojazdem do działki nr ew. 191, obręb 0003 (załącznik nr 3) (usuwanie śniegu z całej szerokości roboczej jezdni i zatok postojowych parkingu) zapewniające stałe utrzymywanie ich przejezdności,

b)  stałe zwalczanie i usuwanie gołoledzi, śliskości oraz zapewnienie materiałów do tego potrzebnych (środki niechemiczne tj. piasek o średnicy cząstek od 0,1 do 1 mm, kruszywo naturalne lub sztuczne o uziarnieniu do 4 mm i środki chemiczne wymienione w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach, Dz. U. z 2005 r., Nr 230, poz. 1960), (piasek, sól),

c)   zapewnienie maszyn i sprzętu do odśnieżania a także utrzymanie ich w gotowości,

d)  bieżące spychanie zwałów śniegu i lodu na pobocza przy użyciu własnych środków technicznych Wykonawcy,

e)  usuwanie zwałów śniegowych z terenu w przypadku znacznego ich nagromadzenia,

f)   usunięcie z dróg, po zakończeniu sezonu zimowego, materiałów niezbędnych do usuwania gołoledzi i śliskości drogowej.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a)  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia,

b)  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

3.   Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.12.2018 r. do 28.02.2019 r. (termin może ulec wydłużeniu do czasu utrzymywania się warunków zimowych.)

4.   Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji udzielają:

Adrian Jaszczur, tel. 75/ 645 20 30, kom. 602 853 881

Jarosław Osmolak, tel. 75/ 645 20 30, kom. 660 691 561

5.   Termin związania ofertą:

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6.  Sposób przygotowania oferty:

Należy wypełnić formularz ofertowy (załącznik nr 1) oraz oświadczenie (załącznik nr 2), które składają się na ofertę. Każdy z wyżej wymienionych załączników powinien być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

7.   Kryteria i sposób oceny ofert:

Kryterium ceny: najniższa stawka brutto/1 r-g odśnieżania  - 100%

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą stawką brutto za jedną roboczogodzinę odśnieżania, uwzględniającą wszystkie koszty, w tym koszt pracy ludzi, sprzętu oraz koszt materiałów do usuwania gołoledzi, śliskości.

 

8.   Warunki płatności:

Rozliczenie kompleksowo wykonanej usługi będzie następowało w cyklach miesięcznych, w oparciu o zaoferowaną stawkę godzinową i rzeczywistą liczbę godzin odśnieżania w miesiącu rozliczeniowym. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na wskazany w formularzu ofertowym rachunek bankowy, w terminie 14 dni, licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionego przez Wykonawcę rachunku bądź faktury VAT. Rachunek bądź faktura VAT winny być wystawione po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, jednak nie później niż do 10-go dnia następnego miesiąca. Za dzień zapłaty rozumie się dzień obciążenia rachunku Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A.

Ustala się, że szacowana liczba godzin odśnieżania w miesiącu rozliczeniowym nie powinna przekroczyć 50, a każde przekroczenie ponad, z uwagi na szczególne warunki pogodowe, będzie wymagało każdorazowego uzgodnienia z SSEMP S.A.

 

9.   Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 21 listopada 2018 roku (środa) do godziny 1400 w sekretariacie SSEMP S.A. (I piętro) ul. Papieża Jana Pawła II 11A, 58-400 Kamienna Góra lub przesłać faxem na nr 75 645 20 33 lub e-mailem: a.jaszczur@ssemp.pl, j.osmolak@ssemp.pl

Zaleca się przed przystąpieniem do sporządzenia oferty dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia.

Zaniechanie przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji następuje na jego ryzyko i odpowiedzialność.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia procedury wyłonienia Wykonawcy bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania.

 Załącznik nr 1

 

Załącznik nr 2

Mapa poglądowa


Kamienna Góra, dnia 29 października 2018 roku

 

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ

zimowego utrzymania dróg na terenie KSSEMP w Wykrotach

w sezonie zimowym 2018/2019

Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A.

z siedzibą ul. Papież Jana Pawła II 11A, 58-400 Kamienna Góra

NIP: 614-14-72-974, REGON 230820274

Strona: www.ssemp.pl

email: a.jaszczur@ssemp.pl

email: j.osmolak@ssemp.pl

tel. 75 645 20 30, fax 75 645 20 33

zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę

zimowego utrzymania dróg na terenie Kamiennogórskiej SSEMP

w Wykrotach w sezonie zimowym 2018/2019

1.   Przedmiot zamówienia obejmuje:

a)  odśnieżanie drogi dojazdowej na odcinku o długości około 650 m (załącznik nr 3) obejmujące usuwanie śniegu z całej szerokości roboczej jezdni, zapewniające stałe utrzymywanie przejezdności,

b)  stałe zwalczanie i usuwanie gołoledzi, śliskości oraz zapewnienie materiałów do tego potrzebnych (środki niechemiczne tj. piasek o średnicy cząstek od 0,1 do 1 mm, kruszywo naturalne lub sztuczne o uziarnieniu do 4 mm i środki chemiczne wymienione w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach, Dz. U. z 2005 r., Nr 230, poz. 1960), (piasek, sól),

c)   zapewnienie maszyn i sprzętu do odśnieżania a także utrzymanie ich w gotowości,

d)  bieżące spychanie zwałów śniegu i lodu na pobocza przy użyciu własnych środków technicznych Wykonawcy,

e)  usuwanie zwałów śniegowych z terenu w przypadku znacznego ich nagromadzenia,

f)   usunięcie z dróg, po zakończeniu sezonu zimowego, materiałów niezbędnych do usuwania gołoledzi i śliskości drogowej.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a)  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia,

b)  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

3.   Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.12.2018 r. do 28.02.2019 r. (termin może ulec wydłużeniu do czasu utrzymywania się warunków zimowych.)

4.   Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji udzielają:

Adrian Jaszczur, tel. 75/ 645 20 30, kom. 602 853 881

Jarosław Osmolak, tel. 75/ 645 20 30, kom. 660 691 561

5.   Termin związania ofertą:

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6.  Sposób przygotowania oferty:

Należy wypełnić formularz ofertowy (załącznik nr 1) oraz oświadczenie (załącznik nr 2), które składają się na ofertę. Każdy z wyżej wymienionych załączników powinien być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

7.   Kryteria i sposób oceny ofert:

Kryterium ceny: najniższa stawka brutto/1 r-g odśnieżania  - 100%

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą stawką brutto za jedną roboczogodzinę odśnieżania, uwzględniającą wszystkie koszty, w tym koszt pracy ludzi, sprzętu oraz koszt materiałów do usuwania gołoledzi, śliskości.

 

8.   Warunki płatności:

Rozliczenie kompleksowo wykonanej usługi będzie następowało w cyklach miesięcznych, w oparciu o zaoferowaną stawkę godzinową i rzeczywistą liczbę godzin odśnieżania w miesiącu rozliczeniowym. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na wskazany w formularzu ofertowym rachunek bankowy, w terminie 14 dni, licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionego przez Wykonawcę rachunku bądź faktury VAT. Rachunek bądź faktura VAT winny być wystawione po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, jednak nie później niż do 10-go dnia następnego miesiąca. Za dzień zapłaty rozumie się dzień obciążenia rachunku Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A.

Ustala się, że szacowana liczba godzin odśnieżania w miesiącu rozliczeniowym nie powinna przekroczyć 50, a każde przekroczenie ponad, z uwagi na szczególne warunki pogodowe, będzie wymagało każdorazowego uzgodnienia z SSEMP S.A.

 

9.   Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 21 listopada 2018 roku (środa) do godziny 1400 w sekretariacie SSEMP S.A. (I piętro) ul. Papieża Jana Pawła II 11A, 58-400 Kamienna Góra lub przesłać faxem na nr 75 645 20 33 lub e-mailem: a.jaszczur@ssemp.pl, j.osmolak@ssemp.pl

Zaleca się przed przystąpieniem do sporządzenia oferty dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia.

Zaniechanie przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji następuje na jego ryzyko i odpowiedzialność.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia procedury wyłonienia Wykonawcy bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania.

Załącznik nr 1

 

Załącznik nr 2

Mapa poglądowa


 Kamienna Góra, dnia 15 listopada 2017 roku

 

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ

zimowego utrzymania dróg na terenie KSSEMP w Wykrotach

w sezonie zimowym 2017/2018

Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A.

z siedzibą ul. Papież Jana Pawła II 11A, 58-400 Kamienna Góra

NIP: 614-14-72-974, REGON 230820274

Strona: www.ssemp.pl

email: b.swiatek@ssemp.pl,

email: j.osmolak@ssemp.pl

tel. 75 645 20 30, fax 75 645 20 33

zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę

zimowego utrzymania dróg wewnętrznych i parkingu

na terenie Kamiennogórskiej SSEMP w Wykrotach

w sezonie zimowym 2017/2018

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
 2. odśnieżanie drogi dojazdowej na odcinku o długości około 650 m (załącznik nr 3) obejmujące usuwanie śniegu z całej szerokości roboczej jezdni, zapewniające stałe utrzymywanie przejezdności,
 3. stałe zwalczanie i usuwanie gołoledzi, śliskości oraz zapewnienie materiałów do tego potrzebnych (środki niechemiczne piasek o średnicy cząstek od 0,1 do 1 mmkruszywo naturalne lub sztuczne ouziarnieniu do 4 mm i środki chemiczne wymienione w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów iwarunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach, Dz. U. z 2005 r., Nr 230, poz. 1960), (piasek, sól),
 4. zapewnienie maszyn i sprzętu do odśnieżania a także utrzymanie ich w gotowości,
 5. bieżące spychanie zwałów śniegu i lodu na pobocza przy użyciu własnych środków technicznych Wykonawcy,
 6. usuwanie zwałów śniegowych z terenu w przypadku znacznego ich nagromadzenia,
 7. usunięcie z dróg, po zakończeniu sezonu zimowego, materiałów niezbędnych do usuwania gołoledzi i śliskości drogowej.
 8. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 9. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia,
 10. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 11. Termin wykonania zamówienia: od dnia 12.2017 r. do 28.02.2018 r. (termin może ulec wydłużeniu do czasu utrzymywania się warunków zimowych.)
 12. Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji udzielają:

Beata Świątek, tel. 75/ 645 20 30, kom. 602 853 881

Jarosław Osmolak, tel. 75/ 645 20 30, kom. 660 691 561

 1. Termin związania ofertą:

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 1. Sposób przygotowania oferty:

Należy wypełnić formularz ofertowy (załącznik nr 1) oraz oświadczenie (załącznik nr 2), które składają się na ofertę. Każdy z wyżej wymienionych załączników powinien być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

 1. Kryteria i sposób oceny ofert:

Kryterium ceny: najniższa stawka brutto/1 r-g odśnieżania  – 100%

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą stawką brutto za jedną roboczogodzinę odśnieżania, uwzględniającą wszystkie koszty, w tym koszt pracy ludzi, sprzętu oraz koszt materiałów do usuwania gołoledzi, śliskości.

 

 1. Warunki płatności:

Rozliczenie kompleksowo wykonanej usługi będzie następowało w cyklach miesięcznych, w oparciu o zaoferowaną stawkę godzinową i rzeczywistą liczbę godzin odśnieżania w miesiącu rozliczeniowym. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na wskazany w formularzu ofertowym rachunek bankowy, w terminie 14 dni, licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionego przez Wykonawcę rachunku bądź faktury VAT. Rachunek bądź faktura VAT winny być wystawione po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, jednak nie później niż do 10-go dnia następnego miesiąca. Za dzień zapłaty rozumie się dzień obciążenia rachunku Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A.

Ustala się, że szacowana liczba godzin odśnieżania w miesiącu rozliczeniowym nie powinna przekroczyć 50, a każde przekroczenie ponad, z uwagi na szczególne warunki pogodowe, będzie wymagało każdorazowego uzgodnienia z SSEMP S.A.

 

 1. Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 30 listopada 2017 roku (czwartek) do godziny 1400 w sekretariacie SSEMP S.A. (I piętro) ul. Papieża Jana Pawła II 11A, 58-400 Kamienna Góra lub przesłać faxem na nr 75 645 20 33 lub e-mailem: b.swiatek@ssemp.plj.osmolak@ssemp.pl

Zaleca się przed przystąpieniem do sporządzenia oferty dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia.

Zaniechanie przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji następuje na jego ryzyko i odpowiedzialność.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia procedury wyłonienia Wykonawcy bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3


Kamienna Góra, dnia 15 listopada 2017 roku

 

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ

zimowego utrzymania dróg na terenie KSSEMP w Lubaniu

w sezonie zimowym 2017/2018

Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A.

z siedzibą ul. Papież Jana Pawła II 11A, 58-400 Kamienna Góra

NIP: 614-14-72-974, REGON 230820274

Strona: www.ssemp.pl

email: b.swiatek@ssemp.pl,

email: j.osmolak@ssemp.pl

tel. 75 645 20 30, fax 75 645 20 33

zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę

zimowego utrzymania dróg na terenie Kamiennogórskiej SSEMP

przy ul. Gazowej w Lubaniu w sezonie zimowym 2017/2018

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
 2. odśnieżanie dróg wewnętrznych, o łącznej długości około 750 m (patrz załącznik nr 3), obejmujące usuwanie śniegu z całej szerokości roboczej jezdni, zapewniające stałe utrzymywanie ich przejezdności,
 3. stałe zwalczanie i usuwanie gołoledzi, śliskości oraz zapewnienie materiałów do tego potrzebnych (środki niechemiczne piasek o średnicy cząstek od 0,1 do 1 mmkruszywo naturalne lub sztuczne ouziarnieniu do 4 mm i środki chemiczne wymienione w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów iwarunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach, Dz. U. z 2005 r., Nr 230, poz. 1960), (piasek, sól),
 4. zapewnienie maszyn i sprzętu do odśnieżania a także utrzymanie ich w gotowości,
 5. bieżące spychanie zwałów śniegu i lodu na pobocza przy użyciu własnych środków technicznych Wykonawcy,
 6. usuwanie zwałów śniegowych z terenu w przypadku znacznego ich nagromadzenia,
 7. usunięcie z dróg, po zakończeniu sezonu zimowego, materiałów niezbędnych do usuwania gołoledzi i śliskości drogowej.
 8. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 9. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia,
 10. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 11. Termin wykonania zamówienia: od dnia 12.2017 r. do 28.02.2018 r. (termin może ulec wydłużeniu do czasu utrzymywania się warunków zimowych.)
 12. Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji udzielają:

Beata Świątek, tel. 75/ 645 20 30, kom. 602 853 881

Jarosław Osmolak, tel. 75/ 645 20 30, kom. 660 691 561

 1. Termin związania ofertą:

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 1. Sposób przygotowania oferty:

Należy wypełnić formularz ofertowy (załącznik nr 1) oraz oświadczenie (załącznik nr 2), które składają się na ofertę. Każdy z wyżej wymienionych załączników powinien być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

 1. Kryteria i sposób oceny ofert:

Kryterium ceny: najniższa stawka brutto/1 r-g odśnieżania  – 100%

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą stawką brutto za jedną roboczogodzinę odśnieżania, uwzględniającą wszystkie koszty, w tym koszt pracy ludzi, sprzętu oraz koszt materiałów do usuwania gołoledzi, śliskości.

 

 1. Warunki płatności:

Rozliczenie kompleksowo wykonanej usługi będzie następowało w cyklach miesięcznych, w oparciu o zaoferowaną stawkę godzinową i rzeczywistą liczbę godzin odśnieżania w miesiącu rozliczeniowym. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na wskazany w formularzu ofertowym rachunek bankowy, w terminie 14 dni, licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionego przez Wykonawcę rachunku bądź faktury VAT. Rachunek bądź faktura VAT winny być wystawione po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, jednak nie później niż do 10-go dnia następnego miesiąca. Za dzień zapłaty rozumie się dzień obciążenia rachunku Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A.

Ustala się, że szacowana liczba godzin odśnieżania w miesiącu rozliczeniowym nie powinna przekroczyć 50, a każde przekroczenie ponad, z uwagi na szczególne warunki pogodowe, będzie wymagało każdorazowego uzgodnienia z SSEMP S.A.

 

 1. Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 30 listopada 2017 roku (czwartek) do godziny 1400 w sekretariacie SSEMP S.A. (I piętro) ul. Papieża Jana Pawła II 11A, 58-400 Kamienna Góra lub przesłać faxem na nr 75 645 20 33 lub e-mailem: b.swiatek@ssemp.plj.osmolak@ssemp.pl

Zaleca się przed przystąpieniem do sporządzenia oferty dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia.

Zaniechanie przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji następuje na jego ryzyko i odpowiedzialność.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia procedury wyłonienia Wykonawcy bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 


Kamienna Góra, dnia 15 listopada 2017 roku

 

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ

zimowego utrzymania dróg na terenie KSSEMP w Kamiennej Górze

w sezonie zimowym 2017/2018

Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A.

z siedzibą ul. Papież Jana Pawła II 11A, 58-400 Kamienna Góra

NIP: 614-14-72-974, REGON 230820274

Strona: www.ssemp.pl

email: b.swiatek@ssemp.pl,

email: j.osmolak@ssemp.pl

tel. 75 645 20 30, fax 75 645 20 33

zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę

zimowego utrzymania dróg wewnętrznych i parkingu

przy budynku administracyjnym SSEMP S.A. w Kamiennej Górze

w sezonie zimowym 2017/2018

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
 2. odśnieżanie dróg wewnętrznych i parkingu przy budynku administracyjnym SSEMP A., wraz z dojazdem do działki nr ew. 191, obręb 0003 (załącznik nr 3) (usuwanie śniegu z całej szerokości roboczej jezdni i zatok postojowych parkingu) zapewniające stałe utrzymywanie ich przejezdności,
 3. stałe zwalczanie i usuwanie gołoledzi, śliskości oraz zapewnienie materiałów do tego potrzebnych (środki niechemiczne piasek o średnicy cząstek od 0,1 do 1 mmkruszywo naturalne lub sztuczne ouziarnieniu do 4 mm i środki chemiczne wymienione w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów iwarunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach, Dz. U. z 2005 r., Nr 230, poz. 1960), (piasek, sól),
 4. zapewnienie maszyn i sprzętu do odśnieżania a także utrzymanie ich w gotowości,
 5. bieżące spychanie zwałów śniegu i lodu na pobocza przy użyciu własnych środków technicznych Wykonawcy,
 6. usuwanie zwałów śniegowych z terenu w przypadku znacznego ich nagromadzenia,
 7. usunięcie z dróg, po zakończeniu sezonu zimowego, materiałów niezbędnych do usuwania gołoledzi i śliskości drogowej.
 8. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 9. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia,
 10. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 11. Termin wykonania zamówienia: od dnia 12.2017 r. do 28.02.2018 r. (termin może ulec wydłużeniu do czasu utrzymywania się warunków zimowych.)
 12. Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji udzielają:

Beata Świątek, tel. 75/ 645 20 30, kom. 602 853 881

Jarosław Osmolak, tel. 75/ 645 20 30, kom. 660 691 561

 1. Termin związania ofertą:

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 1. Sposób przygotowania oferty:

Należy wypełnić formularz ofertowy (załącznik nr 1) oraz oświadczenie (załącznik nr 2), które składają się na ofertę. Każdy z wyżej wymienionych załączników powinien być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

 1. Kryteria i sposób oceny ofert:

Kryterium ceny: najniższa stawka brutto/1 r-g odśnieżania  – 100%

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą stawką brutto za jedną roboczogodzinę odśnieżania, uwzględniającą wszystkie koszty, w tym koszt pracy ludzi, sprzętu oraz koszt materiałów do usuwania gołoledzi, śliskości.

 1. Warunki płatności:

Rozliczenie kompleksowo wykonanej usługi będzie następowało w cyklach miesięcznych, w oparciu o zaoferowaną stawkę godzinową i rzeczywistą liczbę godzin odśnieżania w miesiącu rozliczeniowym. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na wskazany w formularzu ofertowym rachunek bankowy, w terminie 14 dni, licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionego przez Wykonawcę rachunku bądź faktury VAT. Rachunek bądź faktura VAT winny być wystawione po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, jednak nie później niż do 10-go dnia następnego miesiąca. Za dzień zapłaty rozumie się dzień obciążenia rachunku Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A.

Ustala się, że szacowana liczba godzin odśnieżania w miesiącu rozliczeniowym nie powinna przekroczyć 50, a każde przekroczenie ponad, z uwagi na szczególne warunki pogodowe, będzie wymagało każdorazowego uzgodnienia z SSEMP S.A.

 1. Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 30 listopada 2017 roku (czwartek) do godziny 1400 w sekretariacie SSEMP S.A. (I piętro) ul. Papieża Jana Pawła II 11A, 58-400 Kamienna Góra lub przesłać faxem na nr 75 645 20 33 lub e-mailem: b.swiatek@ssemp.plj.osmolak@ssemp.pl

Zaleca się przed przystąpieniem do sporządzenia oferty dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia.

Zaniechanie przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji następuje na jego ryzyko i odpowiedzialność.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia procedury wyłonienia Wykonawcy bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

 

Kamienna Góra, 09.08.2017 r.

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ

sprawowania nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej i instalacyjnej

 

Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A.

z siedzibą ul. Papieża Jana Pawła II 11A, 58-400 Kamienna Góra

NIP: 614-14-72-974, Regon: 230820274

Strona internetowa: www.ssemp.pl

e-mail: l.slawinski@ssemp.pl

tel. 75/ 645 20 30, faks 75/ 645 20 33

 

zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę sprawowania nadzoru

inwestorskiego w specjalności drogowej i instalacyjnej

nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.

Budowa drogi na terenie Podstrefy Nowogrodziec w Wykrotach – etap I.”

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).

 

1.    Szczegółowy zakres robót budowlanych podlegających nadzorowi inwestorskiemu określa dokumentacja, stanowiąca załączniki do przetargu nieograniczonego z dnia 02.08.2017 r. tj.

     -    specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zatwierdzona dnia 01.08.2017 r.,

-    projekt budowlany zmian do Decyzji nr 82 z dnia 11.02.2016 r. zatwierdzającej projekt budowlany pn. Budowa drogi na terenie Podstrefy Nowogrodziec w Wykrotach wraz z niezbędną infrastrukturą na działce 1025/20, obręb Wykroty (opis techniczny, projekt zagospodarowania terenu, rysunki, przekroje, profile),

-    projekt wykonawczy, branża: drogowa pn. Budowa drogi na terenie Podstrefy Nowogrodziec w Wykrotach wraz z niezbędną infrastrukturą na działce 1025/20, obręb Wykroty, Etap 1,

-    projekt wykonawczy, branża: instalacje sanitarne, pn. Budowa drogi na terenie Podstrefy Nowogrodziec w Wykrotach wraz z niezbędną infrastrukturą na działce 1025/20, obręb Wykroty, Etap I,

 

-    specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (ST-00 wymagania ogólne, ST-01 roboty ziemne sieciowe, ST-02 roboty montażowe sieci kanalizacji deszczowej, ST-03 roboty drogowe) pn. Budowa drogi na terenie Podstrefy Nowogrodziec w Wykrotach wraz z niezbędną infrastrukturą na działce 1025/20, obręb Wykroty, Etap I,

-   przedmiar robót branża: drogi – Etap I, pn. Budowa drogi na terenie Podstrefy Nowogrodziec w Wykrotach wraz z niezbędną infrastrukturą na działce 1025/20, obręb Wykroty - Etap I,

-   przedmiar robót branża: kanalizacja deszczowa – Etap I, pn. Budowa drogi na terenie Podstrefy Nowogrodziec w Wykrotach wraz z niezbędną infrastrukturą na działce 1025/20, obręb Wykroty, Etap I.

 

Z dokumentacją przetargową można zapoznać się na stronie http://bip.ssemp.pl/, zakładka Przetargi na roboty budowlane

Przetarg

„Budowa drogi na terenie Podstrefy Nowogrodziec w Wykrotach – etap I.”

dostępny pod adresem:

http://bip.ssemp.pl/przetargi-na-roboty-budowlane/

2.  Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi:

a)  pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zamówienia zgodnie z całym zakresem rzeczowym objętym projektem budowlanym zmian do Decyzji nr 82 z dnia 11.02.2016 r., projektami wykonawczymi branż: drogowej i instalacji sanitarnych, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót (ST-00, ST-01, ST‑02, ST-03), przedmiarami robót (branża: drogi – Etap I i branża: kanalizacja deszczowa ‑ Etap I) oraz umową z Wykonawcą robót budowlanych,

b)  reprezentowanie Zamawiającego na terenie robót przez sprawowanie kontroli zgodności ich realizacji z obowiązującymi przepisami, polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, wymaganiami BHP, a także dokumentami, o których mowa w lit. a),

c)  sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających - w terminie 3 dni licząc od daty zawiadomienia, dokonanego przez kierownika budowy,

d)  wydawanie kierownikowi budowy poleceń dotyczących usuwania nieprawidłowości lub zagrożeń również w przypadkach wymagających odkrycia robót zakrytych,

e)  egzekwowanie od kierownika budowy dokonanie poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,


f)   wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie lub spowodowałaby niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową lub obowiązującymi przepisami i normami,

g)  wskazywanie możliwości powstania ewentualnych opóźnień lub zagrożeń w realizacji zadania,

h)  analiza i ocena dotycząca proponowanych przez Wykonawcę robót, sposobów rozwiązywania powstałych problemów oraz przewidywanych zagrożeń,

i)   potwierdzanie faktycznego wykonania i odbiór robót zanikowych lub podlegających zakryciu,

j)   uczestniczenie w odbiorach i próbach technicznych,

k)  potwierdzanie gotowości do odbioru robót i urządzeń,

l)   sprawdzenie kompletności dokumentacji powykonawczej i uczestniczenie w czynnościach odbioru końcowego, z których będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia poczynione w trakcie odbioru.

3.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące wymagania:

3.1.  Posiadają uprawnienia budowlane, w przypadku Wykonawców będących osobami fizycznymi, lub dysponują albo będą dysponować osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane, lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, w tym zakresie, w specjalnościach:

     a)  drogowej, 1 osobą, posiadającą doświadczenie w nadzorowaniu co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na budowie drogi klasy minimum „Z”,

     b)  instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, 1 osobą, posiadającą doświadczenie w nadzorowaniu co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej.

3.2.   Inspektorzy, w wymaganych specjalnościach, będą pełnić nadzór inwestorski w pełnym zakresie wynikającym z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – art. 25 i art. 26 ustawy (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332).

 

4.  Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia ustala się na dzień zakończenia robót objętych nadzorem potwierdzony podpisanym, bez zastrzeżeń, protokołem bezusterkowego odbioru końcowego


robót. Wykonanie zadania przewidziane jest w terminie 14 tygodni od daty podpisania umowy o wykonanie robót budowlanych.

5.   Zapytania o przedmiot zamówienia:

wszelkich informacji udziela Łukasz Sławiński, tel. 75/ 645 20 30, kom. 602 853 881

6.  Termin związania ofertą:

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

7.  Wykaz dokumentów, jakie należy dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

7.1. Formularz oferty /załącznik nr 1/, z którym należy złożyć:

a)  uwierzytelnioną kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia przez osoby wskazane do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w wymaganych specjalnościach,

b)  uwierzytelnioną kserokopię aktualnych zaświadczeń /na dzień składania ofert/ o przynależności, wskazanych osób, do właściwej izby samorządu zawodowego.

7.2. Wykaz osób /załącznik nr 2/, spełniających warunki udziału w postępowaniu.

8.  Kryteria oceny ofert:

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej SSEMP S.A. będzie kierować się jedynym kryterium cena oferty brutto – 100%. Oferta najkorzystniejsza (z najniższą ceną) otrzyma 100,00 pkt,

każda następna oferta otrzyma liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), liczoną wg wzoru:

 

Cena oferty najniższej x 100

Liczba punktów oferty badanej =    ------------------------------------

Cena oferty badanej

 

9.  Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 21.08.2017 r. /poniedziałek/ do godziny 1400 w sekretariacie SSEMP S.A. (I piętro), ul. Papieża Jana Pawła II 11A, 58-400 Kamienna Góra

lub przesłać faksem na nr 75/ 645 20 33 lub e-mailem: l.slawinski@ssemp.pl

Przy wyborze ofert SSEMP S.A. będzie kierować się jedynym kryterium cena 100%.

Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania zamówienia, w tym wszelkie koszty przejazdu oraz koszty materiałów potrzebnych do realizacji zamówienia.

 


Cena za pełnienie funkcji inspektora nadzoru w specjalności drogowej i instalacyjnej jest stała i nie ulega zmianie w trakcie realizacji umowy, również w przypadku wydłużenia terminu wykonania zamówienia spowodowanego wydłużeniem terminu wykonania robót budowlanych, które będą przedmiotem sprawowania nadzoru inwestorskiego.

 

UWAGA:

Warunkiem zawarcia umowy o nadzór inwestorski jest rozstrzygnięcie przetargu i zawarcie umowy na roboty budowlane.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania. W tym przypadku oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia.

 

Załączniki:

Wykaz osób

Formularz oferty