logo

 

Przedmiotem działalności Spółki jest:

    1.          Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z)

    2.          Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z)

    3.          Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z)

    4.          Roboty związane z budowa linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z)

    5.          Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z)

    6.          Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z)

    7.          Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47)   

    8.          Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B)

    9.          Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z)

 10.          Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)

 11.          Przetwarzanie danych: zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność  (PKD 63.11.Z)

 12.          Pozostała działalność usługowa, w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z)

 13.          Leasing finansowy (PKD 64.91.Z)

 14.          Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z)

 15.          Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z)

 16.          Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z)

 17.          Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)

 18.          Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z)

 19.          Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z)

 20.          Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z)

 21.          Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenie działalności gospodarczej i zarządzania
(PKD 70.22.Z)

 22.          Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z)

 23.          Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z)

 24.          Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z)

 25.          Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z)

 26.          Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z)

 27.          Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z)

 28.          Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z)

 29.          Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z)

 30.          Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)

 31.          Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z)

W powyższym zakresie Spółka prowadzić będzie w granicach prawa działalność w handlu zagranicznym (eksport – import)