logo

 Kamienna Góra, dnia 30 maja 2018 roku

 

INFORMACJAo unieważnieniu postępowania

o udzielenie zamówienia na zadanie pn.

 „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zabezpieczenia

podstawowych elementów zabytku – Parowozownia wachlarzowa w Lubaniu

Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą przy ul. Papieża Jana Pawła II 11 A w Kamiennej Górze informuje, że postępowanie prowadzone w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego, bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zostało unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, jaką SSEMP S.A. zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Zarząd SSEMP S.A.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zabezpieczeniowa

podstawowych elementów zabytku - Parowozownia wachlarzowa w Lubaniu

 

Data zamieszczenia: 27 kwietnia 2018 roku

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.  1) NAZWA I ADRES:

Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A.

ul. Papieża Jana Pawła II 11A, 58-400 Kamienna Góra, woj. dolnośląskie

tel. 75 645 20 30, faks 75 645 20 33, e-mail: strefa@ssemp.pl

I.  2) Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego.

● Adres strony internetowej zamawiającego: www.ssemp.pl

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.  1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.  1.1.)   Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zabezpieczeniowa podstawowych elementów zabytku - Parowozownia wachlarzowa w Lubaniu

II.  1.2.)   Rodzaj zamówienia: usługi.

II.  1.3.)   Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

4.1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zabezpieczenia podstawowych elementów obiektu parowozowni wachlarzowej, wynikające z nakazu konserwatorskiego, opracowane w oparciu o posiadane przez zamawiającego opracowania projektowe.

Nieruchomość posadowiona jest na działce gruntu nr ew. 16/8, obręb IV, AM 8 na terenie Kamiennogórskiej SSE w Lubaniu przy ulicy Gazowej niezbędnych do zrealizowania nakazu konserwatorskiego nr 214/2016, znak pisma JG/N.5180.50.2015.JR z dnia 12 lutego 2016 roku (załącznik nr 7). Decyzją Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu znak pisma WRiD.5230.04.11.JK z dnia 19 stycznia 2012 roku obiekt został wpisany do rejestru zabytków województwa dolnośląskiego (załącznik nr 6).

Celem opracowania dokumentacji projektowej jest określeniu stanu zachowania parowozowni wachlarzowej oraz ustalenie zakresu niezbędnych robót zabezpieczających i budowlanych dla całego obiektu oraz w jego obrębie wynikających z nakazu konserwatorskiego.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz wymagania gwarancyjne Zamawiającego zostały określone w SIWZ i załącznikach do niej. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

II.  1.4.) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Przedmiot główny

Przedmiot główny

71200000-0       Usługi architektoniczne i podobne

71300000-1       Usługi inżynieryjne

71400000-2       Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu

II.  1.5.) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.  1.6.) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.  1.7.) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.  2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zamówienie należy wykonać w terminie 14 tygodni od daty podpisania umowy o wykonanie robót budowlanych.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III. 1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy i 00/100) przed upływem terminu składania ofert. Wymagania dotyczące wadium zostały określone w SIWZ.

III. 1.1.) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia: tak

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 2017, poz. 1332), rozporządzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012, poz. 462 z późn. zm), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), ustawą z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm), innymi obowiązującymi przepisami, polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej. przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

III. 2) WARUNKI UDZIAŁU

●     Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.   Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca załączy kserokopie uprawnień, a także aktualne zaświadczenia o przynależności do Izby Samorządu Zawodowego.

2.   Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, z tym, że Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał minimum 1 (jedno) odrębne  zamówienia (umowy) na dokumentację projektową dla budynku wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się pod opieką konserwatora zabytków.

3.   Posiadają potencjał techniczny, a także dysponują osobami posiadającymi uprawnienia do projektowania zgodnie z wymogami do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

4.   Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

5.   Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt 9.1. SIWZ, będzie przeprowadzona w oparciu o kompletność i prawidłowość złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, jakich żąda Zamawiający i zostanie dokonana na podstawie treści tych dokumentów według formuły „spełnia/nie spełnia”.

6.   Każdy z Wykonawców ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (składający ofertę wspólnie) musi samodzielnie spełnić warunki, o których mowa w pkt 9.1.1. SIWZ. Pozostałe warunki i wymagania zawarte w pkt 9.1. mogą zostać spełnione łącznie przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

7.   Oferty wykonawców, którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny.

8.   Wykonawcy, którzy nie przedłożą dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania.

 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Wykonawcy zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą, poniższych oświadczeń i dokumentów:

1.   Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

2.   Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawione/ wygenerowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3.   Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu. Powyższe zaświadczenia muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4.   Wykazu osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych/uprawnień oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami (osoby, o których mowa w pkt 9.1.2. a) SIWZ – wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ).

5.   Pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób wskazanych w wykazie, o których mowa w pkt 10.4. SIWZ – w przypadku, gdy Wykonawca nie dysponuje takimi osobami.

6.   Dokumentów potwierdzających posiadanie przez osoby, o których mowa w pkt 10.4. kwalifikacji zawodowych/uprawnień oraz zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

7.   Wykazu wykonanych przez Wykonawcę robót spełniających warunki, o których mowa w pkt 9.1.2. b) SIWZ – wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ (Doświadczenie zawodowe) z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów (referencje) potwierdzających, że powyższe roboty zostały wykonane należycie. Roboty wymienione w wykazie, a niepotwierdzone dokumentacją o ich należytym zrealizowaniu (referencje), nie będą uwzględnione przy ocenie ofert.

8.   Aktualnej na dzień składania ofert polisy, o której mowa w pkt 9.1.1. SIWZ, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

9.   Dowód wniesienia wadium.

Z treści w/w dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 9. SIWZ.

W przypadku wspólnego ubiegania się o niniejsze zamówienie przez dwóch lub więcej Wykonawców, każdy z tych Wykonawców dołącza do oferty dokumenty, o których mowa w pkt 10.2., 10.3., 10.8. SIWZ dotyczące każdego z nich.

Dokumenty, o których mowa w pkt 10.2., 10.3., 10.5., 10.6., 10.8., 10.9. mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy), pozostałe dokumenty należy złożyć w oryginale. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do składania dokumentów, o których mowa wyżej stosuje się odpowiednio przepisy zawarte w § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. Nr 231).

Inne wymagane oświadczenia i dokumenty, które należy dołączyć do ofert:

1. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

2. W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie w oryginale albo kserokopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem, dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu (ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.  1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.  1.1.) Tryb udzielenia zamówienia: pisemny przetarg nieograniczony (bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych).

IV.  2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.  2.1.) Kryteria oceny ofert:

Cena oferty (brutto):                                                 znaczenie 100%,

Sposób dokonywania oceny ofert i przydzielania punktów został określony w SIWZ.

IV.  2.2.) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.  3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.  3.1.) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ssemp.pl (zakładka Przetargi na roboty budowlane).

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: pok. nr 105 ( I piętro budynku administracyjnego SSEMP S.A. przy ul. Papieża Jana Pawła II 11A w Kamiennej Górze).

IV.  3.2.) Termin składania ofert: 30.05.2018 do godziny 1400, miejsce: Siedziba Zamawiającego (Sekretariat – I piętro).

IV.  3.3.) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.  3.4.) Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający dopuszcza przekazywanie korespondencji tj. oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji pisemnie lub faksem - na nr faksu 75 645 20 33 lub pocztą elektroniczną na adres strefa@ssemp.pl z zastrzeżeniem pkt 3

2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

3. Złożenie oferty, jej wycofanie i zmiana może nastąpić jedynie w formie pisemnej. Złożenie tych pism w innej formie nie wywołuje jakichkolwiek skutków prawnych.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania. W tym przypadku oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia, za wyjątkiem zwrotu wadium.

5Zamawiający zastrzega sobie prawo wykluczenia z przetargu i odrzucenia z przyczyn formalnych w kolejnych przetargach tych oferentów, którzy złożą oświadczenia lub podadzą informacje niezgodne ze stanem faktycznym.

6. Osoby upoważnione do kontaktu:

Beata Świątek, kom. 662 130 338, e-mail: b.swiatek@ssemp.pl 

Jarosław Osmolak, kom. 600 691 561, e-mail: j.osmolak@ssemp.pl

Załączniki:

 

PAROWOZOWNIA - SIWZ


 
 Kamienna Góra, dnia 20 kwietnia 2018 roku

 

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ

zakupu i montażu progów zwalniających na terenie KSSEMP w Lubaniu

 

Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A.

z siedzibą ul. Papież Jana Pawła II 11A, 58-400 Kamienna Góra

NIP: 614-14-72-974, REGON 230820274

Strona: www.ssemp.pl

email: b.swiatek@ssemp.pl,

email: j.osmolak@ssemp.pl

tel. 75 645 20 30, fax 75 645 20 33

 

zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę

zakupu i montażu progów zwalniających

w granicach wewnętrznego układu komunikacyjnego na terenie Podstrefy Lubań

 w obrębie działek nr ew. 2/37, AM 9 i 16/44, AM 8, przy ul. Gazowej w Lubaniu

 

1.   Przedmiot zamówienia obejmuje:

a)  opracowanie projektu stałej organizacji ruchu i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego przed przystąpieniem do realizacji zadania – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017, poz. 784);

b)  opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego przed przystąpieniem do realizacji zadania – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017, poz. 784);

c)   montaż progów zwalniających listwowych (np. typu U-16d) – tj. zakup, transport, montaż elementów progów, wraz ze wszystkimi niezbędnymi pracami towarzyszącymi, przygotowawczymi i końcowymizgodnie z Ogólną Specyfikacją Techniczną D-08.07.01a Progi zwalniające na jezdniach;

-      każdy montowany próg listwowy musi się składać z pojedynczych elementów (dwa skrajne + pośrednie w ilości zależnej od szerokości jezdni), mieć wklejoną żółtą taśmę odblaskową i posiadać aprobatę techniczną IBDM, być montowany na kołki stalowe rozporowe min fi 16 mm;

-      każdy montowany próg powinien być przeznaczony dla samochodów ciężarowych i osobowych.

 

d)    montaż kompletu (komplet oznakowania w przypadku dróg dwukierunkowych liczony jest x 2) standardowego oznakowania pionowego potrzebnego do oznakowania progu zwalniającego (dla każdego montowanego kompletu progu zwalniającego), tj. zakup, dostawa, montaż, wraz ze wszystkimi niezbędnymi pracami towarzyszącymi, przygotowawczymi i końcowymi zgodnie z Ogólną Specyfikacją Techniczną D-08.07.01a Progi zwalniające na jezdniach oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181, z późn. zm.); zastosowane materiały zgodne z Ogólna Specyfikacją Techniczną D-07.02.01 Oznakowanie pionowe.

e)  Lokalizacja progów zwalniających – zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181, z późn. zm.).

f)   Oznakowanie wykonywanych robót – zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.

g)  Oznakowanie poziome cienkowarstwowe – zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181, z późn. zm.); zastosowane materiały zgodne z Ogólną Specyfikacją Techniczną D-07.01.01 Oznakowanie poziome.

h)  Kody CPV 45233150-5, 34922100-7, 45233221-4.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a)  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia,

b)  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

3.   Termin wykonania zamówienia: do 4 tygodni od dnia udzielenia zlecenia.

4.   Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji udzielają:

Beata Świątek, tel. 75 645 20 30, kom. 602 853 881

Jarosław Osmolak, tel. 75 645 20 30, kom. 660 691 561

5.   Termin związania ofertą:

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6.  Sposób przygotowania oferty:

Należy wypełnić formularz ofertowy (załącznik nr 1) oraz oświadczenie (załącznik nr 2), które składają się na ofertę. Każdy z wyżej wymienionych załączników powinien być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.


 

7.   Kryteria i sposób oceny ofert:

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:

Lp.

Kryterium

Maksymalna ilość punktów

1

Cena

100

Dla porównania ofert zostanie wzięta pod uwagę w kryterium Cena – cena brutto oferty.

Liczbę punktów przyznaną każdej z ocenianych ofert Zamawiający ustali wg następującego wzoru:

Kryterium Cena:

C =

Cmin

x 100 pkt

Coo

gdzie:

C – liczba punktów otrzymanych w kryterium Cena

Cmin – najniższa cena spośród ocenianych ofert

Coo – cena oferty ocenianej

8.   Warunki płatności:

Rozliczenie kompleksowo wykonanej usługi nastąpi po protokolarnym odbiorze całości wykonanych prac. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na wskazany w formularzu ofertowym rachunek bankowy, w terminie 14 dni, licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionego przez Wykonawcę rachunku bądź faktury VAT. Rachunek bądź faktura VAT winny być wystawione po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, jednak nie później niż do 10-go dnia następnego miesiąca. Za dzień zapłaty rozumie się dzień obciążenia rachunku Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A.

9.   Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 18 maja 2018 roku (piątek) do godziny 1400 w sekretariacie SSEMP S.A. (I piętro) ul. Papieża Jana Pawła II 11A, 58-400 Kamienna Góra lub przesłać faxem na nr 75 645 20 33 lub e-mailem: b.swiatek@ssemp.pl, j.osmolak@ssemp.pl

Zaleca się przed przystąpieniem do sporządzenia oferty dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia.

Zaniechanie przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji następuje na jego ryzyko i odpowiedzialność.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia procedury wyłonienia Wykonawcy bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania.

 Załączniki:

 Formularz ofertowy

 Oświadczenie

 lokalizacja - grafika

  

Kamienna Góra, dnia 9 listopad 2017 roku

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.

Przebudowa pomieszczeń przeznaczonych na biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa”

Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579).

Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą przy ul. Papieża Jana Pawła II 11A w Kamiennej Górze informuje, że wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez:

Usługi Ogólnobudowlane Robert Osojca

Czadrów 176, 58-400 Kamienna Góra

Cena brutto oferty ustalona w wyniku negocjacji wynosi 399 998,00 zł netto (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 00/100).

Wynegocjowana cena netto umożliwiła rozstrzygnięcie przetargu i udzielenie zamówienia.


 

Zarząd SSEMP S.A.


 


 


 


 


 


 

 


 

Kamienna Góra, dnia 30 październik 2017 roku

INFORMACJA O WYNIKACH BADANIA I OCENY OFERT

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn.

Przebudowa pomieszczeń przeznaczonych na biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą przy ul. Papieża Jana Pawła II 11 A w Kamiennej Górze informuje, że jedyna oferta, jaka wpłynęła, została złożona przez:

Firmę Usługi Ogólnobudowlane Robert Osojca

Czadrów 176, 58-400 Kamienna Góra

i została wybrana do dalszych negocjacji.

Wykonawca nie podlegał wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlegała odrzuceniu i jest korzystna z punktu widzenia kryteriów wyboru oferty, określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zatwierdzonej dnia 20 października 2017 roku.

Jednocześnie informujemy, że w niniejszym postępowaniu przetargowym złożono jedną ofertę.

Oferta otrzymała następującą liczbę punktów w kryterium oceny ofert:

Nr oferty

Nazwa (firma) adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium „cena”

Liczba pkt w kryterium „termin wykonania”

Liczba pkt w kryterium „okres gwarancji”

Liczba pkt
w kryterium cena

1

Usługi Ogólnobudowlane

Robert Osojca

Czadrów 176

58-400 Kamienna Góra

80 pkt.

10 pkt.

0 pkt.

90 pkt.

W związku z tym, że cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, którą SSEMP S.A. zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia przetarg uznaje się za nierozstrzygnięty.

Ponadto na podstawie § 10 pkt 9 „Zasad wyboru Wykonawców robót i usług, dostawców wyrobów oraz trybu zawierania umów na rzecz SSEMP S.A.” oferta została wybrana do dalszych negocjacji.

 

Zarząd SSEMP S.A.

 


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

 

WYKONAJ ROBOTY BUDOWLANE:

Przebudowa pomieszczeń przeznaczonych na biura

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 

 

Data zamieszczenia: 20 października 2017 roku

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.  1) NAZWA I ADRES:

Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A.

ul. Papieża Jana Pawła II 11A, 58-400 Kamienna Góra, woj. dolnośląskie

tel. 75 645 20 30, faks 75 645 20 33, e-mail: strefa@ssemp.pl

I.  2) Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego.

● Adres strony internetowej zamawiającego: www.ssemp.pl

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.  1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.  1.1.)   Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

      Przebudowa pomieszczeń przeznaczonych na biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

II.  1.2.)   Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.  1.3.)   Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych i instalacyjnych podczas zadania polegającego na zmianie sposobu użytkowania lokalu znajdującego się w istniejącym budynku biurowym, należącym do Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, zlokalizowanym przy ul. Papieża Jana Pawła II 11a w Kamiennej Górze. Celem inwestycji jest urządzenie w nim biur Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Celem inwestycji jest urządzenie w nim biur Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje między innymi:

a)           roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (w zakresie części ścian – przebicie drzwi, skucie płytek, demontaż okładzin ściennych, stolarki budowlanej i instalacji – kanałów wentylacyjnych, grzejników, opraw oświetleniowych, skucie tynków odspojonych),

b)           roboty ogólnobudowlane (wykonanie posadzek i podłóg wraz z okładzinami płytek gresowych i wykładziny dywanowej, wykonanie ścian działowych murowanych z bloczków piaskowo wapiennych i z płyt GK na stelażu, zamurowanie wskazanych otworów ściennych bloczkami piaskowo-wapiennymi, oblicowanie ścian murowanych oraz miejsc zamurowanych otworów ściennych tynkiem cementowo-wapiennym, obczyszczenie, wyrównanie i uzupełnienie istniejących tynków gładzią szpachlową, po uprzednim zagruntowaniu podłoża preparatem zwiększającym przyczepność, wykonanie sufitów podwieszanych z płyt kasetonowych układanych na systemowym stelażu oraz z płyt GK mocowanych na stalowym krzyżowym ruszcie mocowanym na wieszakach nonioszkowych),

c)            instalacje sanitarne (wykonanie instalacji wody ciepłej i zimnej, wykonanie kanalizacji sanitarnej, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, wykonanie instalacji chłodniczej),

d)           instalacje elektryczne (wykonanie instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych, wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru, wykonanie instalacji alarmowej, wykonanie systemu ochrony przez porażeniem prądem elektrycznym, badanie odbiorcze istniejącej instalacji odgromowej),

e)           roboty porządkowe (wywiezienie wszelkich odpadów, a także pozostałych zanieczyszczeń, powstałych w toku realizacji robót budowlanych i instalacyjnych i ich utylizacja),

f)            wykonanie prób, badań i inwentaryzacji powykonawczej.

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:

a)           oznakowania miejsca wykonywania robót,

b)           dostarczenia materiałów/wyrobów budowlanych niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia,

c)            wykonania robót budowlanych i instalacyjnych w zakresie określonym w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, normami PN/E, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, przepisami dotyczącymi wyrobów budowlanych,

d)           wykonania wszelkich badań i prób, a także pomiarów powykonawczych w zakresie koniecznym do odbioru końcowego robót i przekazania obiektu liniowego do użytkowania,

e)           uporządkowania miejsca robót budowlanych i instalacyjnych,

f)            wykonania powykonawczej dokumentacji technicznej i prawnej zgodnej z obowiązującymi wymogami w tym zakresie.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz wymagania gwarancyjne Zamawiającego zostały określone w SIWZ i załącznikach do niej. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

II.  1.4.) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Przedmiot główny

45.00.00.00-7                   Roboty budowlane.

Przedmioty dodatkowe

45.11.10.00-8                   Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe

45.26.25.00-6                    Roboty murarskie

45.42.11.52-4                   Instalowanie ścianek działowych

45.42.11.00-5                   Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów

45.41.00.00-4                   Tynkowanie

45.43.10.00-7                   Kładzenie płytek

45.42.11.46-9                   Instalowanie sufitów podwieszanych

45.44.21.00-8                   Instalacja centralnego ogrzewania

45.33.11.00-7                   Instalacja wentylacji mechanicznej

45.31.00.00-3                   Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45.31.12.00-2                   Roboty w zakresie opraw elektrycznych

 

II.  1.5.) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.  1.6.) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.  1.7.) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.  2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zamówienie należy wykonać w terminie 10 tygodni od daty podpisania umowy o wykonanie robót budowlanych.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III. 1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 PLN (słownie złotych: dziesięć tysięcy i 00/100) przed upływem terminu składania ofert. Wymagania dotyczące wadium zostały określone w SIWZ.

III. 1.1.) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia: tak

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414, t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529) przy zastosowaniu materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadających aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty. Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi i warunkami BHP i p.poż., obowiązującymi przepisami i normami PN/E, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, przepisami dotyczącymi wyrobów budowlanych.

III. 2) WARUNKI UDZIAŁU

●     Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Spełniają następujące wymagania:

1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia oraz wykażą aktualną, na dzień składania ofert, polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia (Wykonawca musi mieć do dyspozycji przy wykonaniu niniejszego zamówienia osoby posiadające doświadczenie oraz kwalifikacje odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną tym osobom powierzone) tj.:

a) wykażą, że dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności Wykonawca winien wykazać, że dysponuje:

- kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (podstawa prawna art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414, t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie oraz aktualne zaświadczenie (przynajmniej na dzień składania ofert) o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,

b) wykażą należyte wykonanie (zgodnie z zasadami sztuki budowlanej), co najmniej dwóch robót remontowo-budowlanych o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto każda, potwierdzonych referencjami, zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie.

1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o kompletność i prawidłowość przedłożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, jakich żąda Zamawiający i zostanie dokonana na podstawie treści tych dokumentów wg formuły spełnia/nie spełnia.

2.1. Każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (składających ofertę wspólnie) musi samodzielnie spełnić warunki, o których mowa w pkt 1.1. Pozostałe warunki i wymagania zawarte w pkt 1. mogą zostać spełnione łącznie przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

2.2. Oferty wykonawców, którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny.

2.3. Wykonawcy, którzy nie przedłożą dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Wykonawcy zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą, poniższych oświadczeń i dokumentów:

1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawione/ wygenerowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu. Powyższe zaświadczenia muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych/uprawnień oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami (osoby spełniające wymagania określone w pkt 1.2. a) Opisu warunków udziału w postępowaniu).

5. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób wskazanych w wykazie, o których mowa w pkt 4. – w przypadku, gdy Wykonawca nie dysponuje takimi osobami.

6. Dokumenty potwierdzające posiadanie przez osoby, o których mowa w pkt 4. kwalifikacji zawodowych/uprawnień, a w przypadku kierownika budowy dodatkowo aktualne (przynajmniej na dzień składania ofert) zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

7. Wykazu wykonanych przez Wykonawcę robót w budownictwie drogowym spełniających warunki, o którym mowa w pkt 1.2. b) Opisu warunków udziału w postępowaniu, odpowiadających zakresowi zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów /referencje/ potwierdzających, że powyższe roboty zostały wykonane należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Roboty wymienione w wykazie, a niepotwierdzone dokumentacją o ich należytym zrealizowaniu /referencje/, nie będą uwzględnione przy ocenie ofert.

8. Aktualna na dzień składania ofert polisa, o której mowa w pkt 1.1. Opisu warunków udziału w postępowaniu, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

10. Dowód wniesienia wadium.

11. Z treści w/w dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1 Opisu warunków udziału w postępowaniu.

12. W przypadku wspólnego ubiegania się o niniejsze zamówienie przez dwóch lub więcej Wykonawców, każdy z tych Wykonawców dołącza do oferty dokumenty, o których mowa w pkt 2,3,10 dotyczące każdego z nich. Dokumenty, o których mowa w pkt 2,3,5,6,8 mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy), pozostałe dokumenty należy złożyć w oryginale. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).

13. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do składania dokumentów, o których mowa wyżej stosuje się odpowiednio przepisy zawarte w § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605 z późn. zm.).

Inne wymagane oświadczenia i dokumenty, które należy dołączyć do ofert:

1. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

2. W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie w oryginale albo kserokopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem, dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu (ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.  1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.  1.1.) Tryb udzielenia zamówienia: pisemny przetarg nieograniczony (bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych).

IV.  2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.  2.1.) Kryteria oceny ofert:

Cena oferty (brutto):                                               znaczenie 80%,

Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia:   znaczenie 10%.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:                           znaczenie 10%

Sposób dokonywania oceny ofert i przydzielania punktów został określony w SIWZ.

IV.  2.2.) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.  3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.  3.1.) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ssemp.pl (zakładka Przetargi na roboty budowlane).

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: pok. nr 105 ( I piętro budynku administracyjnego SSEMP S.A. przy ul. Papieża Jana Pawła II 11A w Kamiennej Górze).

IV.  3.2.) Termin składania ofert: 30.10.2017. do godziny 1400, miejsce: Siedziba Zamawiającego (Sekretariat – I piętro).

IV.  3.3.) Termin związania ofertą: okres w dniach: 14 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.  3.4.) Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający dopuszcza przekazywanie korespondencji tj. oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji pisemnie lub faksem – na numer faksu 75 645 20 33 z zastrzeżeniem pkt 3.

2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

3. Złożenie oferty, jej wycofanie i zmiana może nastąpić jedynie w formie pisemnej. Złożenie tych pism w innej formie nie wywołuje jakichkolwiek skutków prawnych.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania. W tym przypadku oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia, za wyjątkiem zwrotu wadium.

5Zamawiający zastrzega sobie prawo wykluczenia z przetargu i odrzucenia z przyczyn formalnych w kolejnych przetargach tych oferentów, którzy złożą oświadczenia lub podadzą informacje niezgodne ze stanem faktycznym.

6. Osobą upoważnioną do kontaktu jest p. Beata Świątek, pokój nr 105 w siedzibie Zamawiającego tel. 75 645 20 30, kom 662 130 338, faks 75 645 20 33, e‑mail: b.swiatek@ssemp.pl

7.  Zastosowane w dokumentacji nazwy producentów, wyrobów i znaki towarowe służą wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia i określeniu minimalnych parametrów jakościowych, technicznych i funkcjonalnych zastosowanych materiałów.

Wykaz dokumentów w załącznikach:

1.    Projekt umowy.

2.    Formularz oferty – do wypełnienia.

3.    Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – do wypełnienia.

4.    Wykaz osób, spełniających warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 9.1.2 a) SIWZ –do wypełnienia.

5.    Doświadczenie zawodowe – do wypełnienia.

6.    Projekt budowlany pn. Przebudowa pomieszczeń przeznaczonych na biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

7.    Projekt wykonawczy pn. Przebudowa pomieszczeń przeznaczonych na biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

                                          8.    Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych pn. Przebudowa pomieszczeń przeznaczonych na biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwazał
                                          9. Przedmiar, roboty budowlane. 

                                           

Załączniki do pobrania:

Załączniki 1-5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

zał. Nr 9 – przedmiar, roboty budowlaneOGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

 

 

 

WYKONAJ ROBOTY BUDOWLANE:

„Budowa drogi na terenie Podstrefy Nowogrodziec w Wykrotach – etap I.”

CPV: 45.00.00.00-7, 45.11.12.00-0, 45.23.13.00-8, 45.23.32.00-1.

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), (na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 9).

 

 

Data zamieszczenia 22.08.2017 r.

I. 1) NAZWA I ADRES: Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A., ul. Papieża Jana Pawła II 11A, 58-400 Kamienna Góra, woj. dolnośląskie, tel. 75/ 645 20 30, faks 75/ 645 20 33, e-mail: strefa@ssemp.pl

I.  2) Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ssemp.pl

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.  1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.  1.1.) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Budowa drogi na terenie Podstrefy Nowogrodziec w Wykrotach – etap I.

II.  1.2.) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II. 1.3.) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja I- ego etapu budowy drogi wraz z niezbędną infrastrukturą, działki nr ew. 1025/13 i 1025/20, obręb 0009 Wykroty, Gmina Nowogrodziec.

Zadanie drogowe podzielono na etapy uwzględniając dla I –ego etapu następujący zakres robót:

a)    budowę drogi o długości 370,00 m, wraz ze zjazdami i jednostronnym chodnikiem o szerokości 2,0 m,

b)    budowę odwodnienia drogi wraz z włączeniem wód opadowych i roztopowych w ilości 100 dm3/s z działki 1025/27, obręb 0009 Wykroty,

c)    budowę drenażu rozsączającego (jedna nitka DN400 PP o długości L=85,00 m).

Projektowana droga stanowi odcinek prosty z jednią KR3, o szerokości 7,00 m.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz wymagania gwarancyjne Zamawiającego zostały określone w SIWZ i załącznikach do niej. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do: zapewnienia obsługi geodezyjnej prowadzonych robót, wykonania prac budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, przepisami techniczno-budowlanymi, normami PN/E, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, przepisami dotyczącymi wyrobów budowlanych, wykonania wszelkich badań i prób, a także pomiarów powykonawczych w zakresie koniecznym do odbioru końcowego robót i przekazania obiektu do użytkowania, uporządkowania terenu robót budowlanych, wykonania powykonawczej dokumentacji technicznej i prawnej zgodnej z obowiązującymi wymogami w tym zakresie.

II.  1.4.) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45.00.00.00-7                    Roboty budowlane.

45.11.12.00-0                        Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.

45.23.13.00-8                        Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.

45.23.32.00-1                        Roboty w zakresie różnych nawierzchni.

II.  1.5.) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.  1.6.) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.  1.7.) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.  2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zamówienie należy wykonać w terminie 14 tygodni od daty podpisania umowy o wykonanie robót budowlanych.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III. 1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 PLN (słownie złotych: dziesięć tysięcy i 00/100) przed upływem terminu składania ofert.

III. 1.1.) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia: tak

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi i warunkami BHP i p.poż., obowiązującymi przepisami i normami PN/E, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, przepisami dotyczącymi wyrobów budowlanych.

 

III. 2) WARUNKI UDZIAŁU

     Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Spełniają następujące wymagania:

1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia oraz wykażą aktualną, na dzień składania ofert, polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia (Wykonawca musi mieć do dyspozycji przy wykonaniu niniejszego zamówienia osoby posiadające doświadczenie oraz kwalifikacje odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną tym osobom powierzone) tj.:

a) wykażą, że dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności Wykonawca winien wykazać, że dysponuje:

- kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej (podstawa prawna art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332),

-   kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (podstawa prawna art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332),

lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnienia budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie oraz aktualne zaświadczenie (przynajmniej na dzień składania ofert) o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, 

b) wykażą należyte wykonanie (zgodnie z zasadami sztuki budowlanej) co najmniej dwóch robót w budownictwie drogowym o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto każda, odpowiadających przedmiotowi zamówienia, potwierdzonych referencjami, zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzonej działalności jest krótszyw tym okresie.

1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

2. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o kompletność i prawidłowość przedłożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, jakich żąda Zamawiający i zostanie dokonana na podstawie treści tych dokumentów wg formuły spełnia/nie spełnia

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.  1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.  1.1.) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

 

IV.  2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.  2.1.) Kryteria oceny ofert:

Cena oferty (brutto)                                                 – znaczenie 90%,

Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia       znaczenie 10%.

IV.  2.2.) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.  3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

Szczegółowy wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów został zamieszczony w pkt 10 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można uzyskać pod adresem,  Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A., ul. Papieża Jana Pawła II 11A, 58-400 Kamienna Góra  pok. nr 105 (klatka schodowaB, I piętro budynku administracyjnego).

IV. 3.1.) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ssemp.pl, bezpośredni link do ogłoszenia (http://bip.ssemp.pl/przetargi-na-roboty-budowlane/)

IV. 3.2.) Termin składania ofert: 29.08.2017 r. do godziny 1400 w siedzibie Zamawiającego.
IV. 3.3.) Termin otwarcia ofert: 29.08.2017 r. o godzinie 14
15 w siedzibie Zamawiającego.

IV. 3.4.) Termin związania ofertą: okres w dniach: 90 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV. 3.5.) Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający dopuszcza przekazywanie korespondencji tj. oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji pisemnie lub faksemna numer faksu 75/ 645 20 33 z zastrzeżeniem pkt 3.

2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

3. Złożenie oferty, jej wycofanie i zmiana może nastąpić jedynie w formie pisemnej. Złożenie tych pism w innej formie nie wywołuje jakichkolwiek skutków prawnych.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania. W tym przypadku oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia, za wyjątkiem zwrotu wadium.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykluczenia z przetargu i odrzucenia z przyczyn formalnych w kolejnych przetargach tych oferentów, którzy złożą oświadczenia lub podadzą informacje niezgodne ze stanem faktycznym.

6. Osobami upoważnionymi do kontaktu ze strony Zamawiającego są:

Łukasz Sławiński, pokój nr 105 w siedzibie Zamawiającego (I piętro), tel. 75/ 645 20 30, kom. 602 853 881, faks 75/ 645 20 33, e‑mail: l.slawinski@ssemp.pl.

 

 Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn. "Budowa drogi na terenie Podstrefy Nowogrodziec w Wykrotach - etap I."

    

Załączniki:

 

SIWZ - załączniki 1-5 

Projekt Budowlany Zmian - załącznik nr 6 (część 1 z 2)

Projekt Budowlany Zmian - załączniki nr 6 (część 2 z 2)

Projekt Wykonawczy, branża: drogowa - załącznik nr 7

Projekt Wykonawczy, branża: instalacje sanitarne - załącznik nr 8

STWiOR - załącznik nr 9

Przedmiar robót, branża: drogi - załącznik nr 10

Przedmiar robót, branża: kanalizacja deszczowa - załącznik nr 11