logo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU: Techniczna naprawa, wzmocnienie i uzupełnienie ubytków ścian konstrukcyjnych budynku parowozowni wachlarzowej na terenie dawnych ZNTK przy ulicy Gazowej w Lubaniu

 
 
 
 
 

Usunięcie zalegających, zawalonych elementów konstrukcji i wykonanie trwałych osłon otworów okiennych i drzwiowych w budynku parowozowni wachlarzowej na terenie dawnych ZNTK przy ulicy Gazowej w Lubaniu 

ZAŁĄCZNIK NR 1 WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ OFERTY

ZAŁĄCZNIK NR 3 FORMULARZ „WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH”

ZAŁĄCZNIK NR 4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAŁĄCZNIK NR 5 MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY W SKALI 1:500

 


OGŁOSZENIE O PRZETARGU 23.11.2023 r.
Koszenie trawy, usunięcie samosiejek oraz cięcia pielęgnacyjne na działkach 16/8 oraz 2/12 w Lubaniu na terenie dawnych ZNTK przy ulicy Gazowej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Z DNIA 23.11.2023 R.

ZAŁĄCZNIK NR 1 WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY – PRZESTRZENNY ZAKRES REALIZACJI UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ OFERTY

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ OFERTY (wersja edytowalna)

ZAŁĄCZNIK NR 3 FORMULARZ „WYKAZ PRAC”

ZAŁĄCZNIK NR 3 FORMULARZ „WYKAZ PRAC” (wersja edytowalna)

ZAŁĄCZNIK NR 4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAŁĄCZNIK NR 5 MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY W SKALI 1:1000

 

 


 

 

Ogłoszenie o przetargu: "Projekt i budowa parkingu dla samochodów ciężarowych w Podstrefie Nowogrodziec m. Wykroty"

 

 

 


 

 


 

2023.05.31 Z2 Informacja o zamknięciu przetargu „Zagospodarowanie terenu siedziby SSEMP S.A. od strony
ul. Papieża Jana Pawła II w Kamiennej Górze (droga, miejsca parkingowe i plac manewrowy)”

2023.05.31 Z1 Informacja o zamknięciu przetargu „Remont drogi wyjazdowej z terenu siedziby SSEMP S.A.
od strony ul. P. Ściegiennego w Kamiennej Górze”

 


Ogłoszenie o przetargu: "Budowa drogi i zagospodarowanie terenu siedziby SSEMP S.A. od strony ul. Lompy w Kamiennej Górze"

 

Ogłoszenie o przetargu: "Zagospodarowanie terenu siedziby SSEMP S.A. od strony ul. Papieża Jana Pawła II w Kamiennej Górze (droga, miejsca parkingowe i plac manewrowy)"

 
 
2023.04
 
 
 
 
 

Oświadczenie o bezstronności Komisji Przetargowej wobec oferentów w przetargu: "Zagospodarowanie terenu siedziby SSEMP S.A. od strony ul. Papieża Jana Pawła II w Kamiennej Górze (droga, miejsca parkingowe i plac manewrowy)"

Ogłoszenie o przetargu: "Remont drogi wyjazdowej z terenu siedziby SSEMP S.A. od strony ul. P. Ściegiennego w Kamiennej Górze"

 

Serdecznie zapraszamy do składania ofert do przetargu dla zadania inwestycyjnego: „Remont drogi wyjazdowej z terenu siedziby
SSEMP S.A. od strony ul. P. Ściegiennego w Kamiennej Górze”

2023.03.09 Ogłoszenie o przetargu

2023.03.09 Ogłoszenie (Zał. nr. 1 Wzór umowy)

2023.03.09 Ogłoszenie (Zał. nr. 2 Formularz oferty)

2023.03.09 Ogłoszenie (Zał. nr. 3 Wykaz robót)

2023.03.09 Ogłoszenie (Zał. nr. 4 Wykaz osób)

2023.03.09 Ogłoszenie (Zał. nr. 5 SIWZ)

2023.03.09 Ogłoszenie (Zał. nr. 6 Kosztorys Przedmiar robót)

2023.03.09 Ogłoszenie (Zał. nr. 7 PZT)

2023.03.09 Ogłoszenie (Zał. nr. 8 SSTWiORB)

 2023.03.09 Ogłoszenie (Zał. nr. 9 SSTWiORB cz. elektryczna)

2023.04

 Protokół z otwarcia ofert do przetargu: "Remont drogi wyjazdowej z terenu siedziby SSEMP S.A. od strony ul. P. Ściegiennego w Kamiennej Górze"

Oświadczenie o bezstronności Komisji Przetargowej wobec oferentów w przetargu: "Remont drogi wyjazdowej z terenu siedziby SSEMP S.A. od strony ul. P. Ściegiennego w Kamiennej Górze"

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

  

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

 
 
 

 
 
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Montaż monitoringu dla budynku siedziby SSEMP S.A. w Kamiennej Górze przy ul. Papieża Jana Pawła II 11 A

 

Data zamieszczenia: 20 lipca 2020 roku

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.  1) NAZWA I ADRES:

Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A.

ul. Papieża Jana Pawła II 11A, 58-400 Kamienna Góra, woj. dolnośląskie

tel. 75 645 20 30, fax 75 645 20 33, e-mail: strefa@ssemp.pl

I.  2) Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ssemp.pl

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.  1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.  1.1.)   Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Montaż monitoringu dla budynku siedziby SSEMP S.A. w Kamiennej Górze przy ul. Papieża
Jana Pawa II nr 11A

II.  1.2.)   Rodzaj zamówienia: usługi.

II.  1.3.)   Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

4.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż systemu monitoringu (CCTV) w siedzibie budynku Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Kamiennej Górze przy
ul. Papieża Jana Pawła II 11 A. Przedmiot zamówienia obejmuje również oprogramowanie systemu CCTV oraz komponenty dla systemu integrującego do zarządzania bezpieczeństwem obiektu z pozycji jednego wspólnego interfejsu dopasowanego dla potrzeb Zamawiającego. Ponadto zakres zamówienia obejmuje instalacje, uruchomienie oraz przeszkolenie wskazanych osób. Instalowany system integrujący powinien być odpowiednio skonfigurowany i zintegrowany z systemem kontroli dostępu do budynku.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz wymagania gwarancyjne Zamawiającego zostały określone w SIWZ i załącznikach do niej. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

II. 1.4.)          Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Przedmiot główny

32.23.50.00-9     Systemy nadzoru o obwodzie zamkniętym

Przedmioty dodatkowe

38.65.16.00-9     Kamery cyfrowe

45.31.00.00-3     Roboty instalacyjne elektryczne

45.31.10.00-0    Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji technicznej

II.  1.5.) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.  1.6.) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.  1.7.) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.  2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zamówienie należy wykonać w terminie 6 tygodni od daty podpisania umowy o wykonanie robót budowlanych.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III. 1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy i 00/100) przed upływem terminu składania ofert. Wymagania dotyczące wadium zostały określone w SIWZ.

III. 1.1.) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia: tak

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 2019, poz. 1186), innymi obowiązującymi przepisami, polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej. przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

III. 2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.   Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2.   Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, z tym, że Wykonawca musi wykazać, że
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał minimum
1 (jedno) odrębne  zamówienie.

3.   Posiadają potencjał techniczny, a także dysponują osobami posiadającymi uprawnienia zgodne z wymogami do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

4.   Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

5.   Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, określonych
w pkt 9.1. SIWZ, będzie przeprowadzona w oparciu o kompletność i prawidłowość złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, jakich żąda Zamawiający i zostanie dokonana na podstawie treści tych dokumentów według formuły „spełnia/nie spełnia”.

6.   Każdy z Wykonawców ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (składający ofertę wspólnie) musi samodzielnie spełnić warunki, o których mowa w pkt 9.1.1. SIWZ. Pozostałe warunki i wymagania zawarte w pkt 9.1. mogą zostać spełnione łącznie przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

7.   Oferty wykonawców, którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny.

8.   Wykonawcy, którzy nie przedłożą dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania.

 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Wykonawcy zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą, poniższych oświadczeń i dokumentów:

1.   Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

2.   Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawione/ wygenerowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3.   Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu. Powyższe zaświadczenia muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4.   Pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób wskazanych w wykazie, o których mowa w pkt 10.4. SIWZ – w przypadku, gdy Wykonawca nie dysponuje takimi osobami.

5.   Dokumentów potwierdzających posiadanie przez osoby, o których mowa w pkt 10.4. kwalifikacji zawodowych/uprawnień oraz zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

6.   Wykazu wykonanych przez Wykonawcę robót spełniających warunki, o których mowa w pkt 9.1.2. b) SIWZ – wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ (Doświadczenie zawodowe) z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów (referencje) potwierdzających, że powyższe roboty zostały wykonane należycie. Roboty wymienione w wykazie, a niepotwierdzone dokumentacją o ich należytym zrealizowaniu (referencje), nie będą uwzględnione przy ocenie ofert.

7.   Aktualnej na dzień składania ofert polisy, o której mowa w pkt 9.1.1. SIWZ, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

8.   Dowód wniesienia wadium.

Z treści w/w dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 9. SIWZ.

W przypadku wspólnego ubiegania się o niniejsze zamówienie przez dwóch lub więcej Wykonawców, każdy z tych Wykonawców dołącza do oferty dokumenty, o których mowa w pkt 10.2., 10.3., 10.8. SIWZ dotyczące każdego z nich.

Dokumenty, o których mowa w pkt 10.2., 10.3., 10.5., 10.6., 10.8., 10.9. mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy), pozostałe dokumenty należy złożyć w oryginale. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do składania dokumentów, o których mowa wyżej stosuje się odpowiednio przepisy zawarte w § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. Nr 231).

Inne wymagane oświadczenia i dokumenty, które należy dołączyć do ofert:

1. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

2. W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie w oryginale albo kserokopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem, dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu (ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.  1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.  1.1.) Tryb udzielenia zamówienia: pisemny przetarg nieograniczony (bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych).

IV.  2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

 

IV.  2.1.) Kryteria oceny ofert:

Cena oferty (brutto):                                                 znaczenie 90%,

Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia      znaczenie 10%.

Sposób dokonywania oceny ofert i przydzielania punktów został określony w SIWZ.

IV.  2.2.) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.  3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.  3.1.) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ssemp.pl (zakładka Przetargi na roboty budowlane).

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: pok. nr 105 (I piętro budynku administracyjnego SSEMP S.A. przy ul. Papieża Jana Pawła II 11A
w Kamiennej Górze).

IV.  3.2.) Termin składania ofert: 19.08.2020 do godziny 1400, miejsce: Siedziba Zamawiającego (Sekretariat – I piętro).

IV.  3.3.) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.  3.4.) Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający dopuszcza przekazywanie korespondencji tj. oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji pisemnie lub faksem - na nr faksu 75 645 20 33 lub pocztą elektroniczną na adres strefa@ssemp.pl z zastrzeżeniem pkt 3

2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

3. Złożenie oferty, jej wycofanie i zmiana może nastąpić jedynie w formie pisemnej. Złożenie tych pism w innej formie nie wywołuje jakichkolwiek skutków prawnych.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania. W tym przypadku oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia, za wyjątkiem zwrotu wadium.

5Zamawiający zastrzega sobie prawo wykluczenia z przetargu i odrzucenia z przyczyn formalnych w kolejnych przetargach tych oferentów, którzy złożą oświadczenia lub podadzą informacje niezgodne ze stanem faktycznym.

6. Osoby upoważnione do kontaktu:

Adrian Jaszczur, kom. 662 130 338, e-mail: a.jaszczur@ssemp.pl 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 Załącznik nr 5 - doświadczenie zawodowe

 Załącznik nr 4


 
Załącznik Nr 1 do Uchwały NR 30 / Z / 19r. Zarządu SSEMP S.A. z dnia 03.06.2019r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA ZBYCIE SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO

Zarząd Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A.
z siedzibą w Kamiennej Górze

zaprasza do składania ofert nabycia samochodu służbowego marki Chevrolet model Captiva 2.2 CRD MR’11.

 

Podstawa prawna zbycia samochodu służbowego

§ 21 ust. 2 pkt. 9 oraz § 49 ust. 2 Statutu Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze w związku z Uchwałą Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze z dnia 26.06.2018r.

I.         Nazwa, siedziba i adres Zbywcy

Zbywającym samochód służbowy jest Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A., 58-400 Kamienna Góra ul. Papieża Jana Pawła II 11A, posiadająca  NIP 6141472974 REGON 230820274.

II.       Miejsce i termin otwarcia ofert

1.      Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.06.2019 r. o godz. 11 00 , pok. Nr 103 w siedzibie Zbywcy.

2.      Komisyjny wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w dniu 18.06.2019 r. o godz. 12 00 .

3.      Oferent jest związany złożoną ofertą do chwili zawiadomienia go o wyniku postępowania przetargowego. Zbywający zastrzega możliwość niewybrania żadnej oferty lub unieważnienia przetargu.

4.      O wyniku przetargu Oferenci zostaną niezwłocznie poinformowani pisemnie.

5.      Jedynym kryterium merytorycznym podlegającym ocenie będzie cena za zbywany samochód.

III.    Termin i miejsce, w których można obejrzeć sprzedawane składniki aktywów trwałych

Samochód służbowy wraz z ekspertyzą rzeczoznawczą będą udostępnione Oferentom w siedzibie Zbywcy tj. w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze przy ul. Papieża Jana Pawła II 11A w dniach od dnia ogłoszenia do dnia poprzedzającego termin składania ofert w godz. 8 00 : 15 00.


 

IV.      Liczba i rodzaj sprzedawanych składników aktywów trwałych

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż samochodu służbowego:

 

marka                     - Chevrolet

model                     - Captiva 2.2 CRD MR’11

wersja                    - LT AWD

rok produkcji           - 2011

pojemność              - 2231 ccm

moc silnika              - 135 kW (184KM)

VIN                       - KL1CG2669BB099463

nr rejestracyjny        - DKA 36JF

przebieg                 - 248 000

 

V.        Minimalna cena sprzedaży – cena wywoławcza

Minimalna cena sprzedaży samochodu, zwana dalej ceną wywoławcza wynosi 31.700,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy siedemset złotych). Wartość samochodu ustalona została na podstawie oszacowania wartości rynkowej samochodu wg stanu na dzień 8 maja 2019 roku sporządzonej przez EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI „RZECZOZNAWCY-PZM” Spółka Akcyjna, 50-506 Jelenia Góra, ul. Wolności 57.

VI.      Wysokość wadium oraz termin, miejsce i forma jego wniesienia

1.      Przystępując do przetargu Oferent  do dnia 12.06.2019 r. zobowiązany jest wnieść wadium  w formie pieniężnej, w wysokości 1. 585,00 zł (słownie: tysiąc pięćset osiemdziesiąt-pięć złotych) na konto Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. nr:  02 1090 1942 0000 0005 1800 9564 Santander Bank Polska S.A. o/Kamienna Góra.

2.      Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku Zbywającego.

3.      Po dokonaniu wyboru oferty wadium wniesione przez wybranego Oferenta zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia samochodu służbowego.

4.      Wadia wniesione uprzednio przez pozostałych Oferentów zostaną niezwłocznie zwrócone.

5.      Wadium nie podlega zwrotowi gdy wybrany Oferent nie przystąpi do podpisania umowy kupna-sprzedaży samochodu służbowego.

VII.   Miejsce, termin i tryb złożenia oferty  oraz okres związania ofertą

Oferty nabycia samochodu służbowego należy przesyłać pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres Spółki Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A. ul. Papieża Jana Pawła II 11A; 58-400  Kamienna Góra lub złożyć osobiście w sekretariacie Spółki w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta nabycia samochodu służbowego Chevrolet Captiva 2.2 CRD MR’11″. Termin składania ofert (liczy się data i godzina wpływu oferty do Zbywcy) upływa w dniu 17 czerwca 2019 roku o godz. 1530Oferent jest związany złożoną ofertą do chwili podpisania umowy sprzedaży z wybranym Oferentem.


 

VIII. Termin zawarcia umowy sprzedaży samochodu służbowego i sposób zapłaty ceny

1.      Umowa kupna-sprzedaży samochodu służbowego zostanie podpisana w terminie 7 dni od dnia powiadomienia Oferenta o dokonanym wyborze jego oferty.

2.      Cena sprzedaży winna zostać zapłacona jednorazowo na rachunek Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. nr:  02 1090 1942 0000 0005 1800 9564 Santander Bank Polska S.A. o/Kamienna Góra w dniu zawarcia umowy kupna-sprzedaży samochodu służbowego na podstawie faktury VAT wystawionej przez Zbywającego.

3.      Oferent zobowiązuje się do odbioru samochodu na własny koszt i we własnym zakresie.

IX.      Warunki jakie powinna spełniać składana oferta

Oferty nabycia samochodu służbowego powinny być sporządzone w języku polskim i zawierać w szczególności:

1.      Dane Oferenta: Imię, Nazwisko, dokładny adres zamieszkania i telefon kontaktowy, nr PESEL lub nazwę (firmy) i adres siedziby Oferenta, telefon kontaktowy, nr NIP oraz nr REGON.

2.      W przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty dołączyć odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem, terminu składania ofert, a w przypadku przedsiębiorcy informację o wpisie do CEIDG.

3.      Oferowaną cenę za samochód służbowy objęty przedmiotem przetargu nie niższą niż cena wywoławcza i warunki jej zapłaty (zgodnie z pkt. VIII ust. 2 niniejszego Ogłoszenia).

4.      Oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin samochodu służbowego.

5.      Dowód wniesienia obowiązującego wadium.

X.        Informacje dodatkowe

1.      W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć członkowie zarządu i organu nadzorującego Zbywcy.

2.      W przypadku złożenia przez kilku Oferentów tej samej ceny, Zbywający kontynuuje przetarg w formie licytacji w dniu 18.06.2019 r. o godz. 13 00 w siedzibie Zbywcy.

3.      W przypadku kontynuacji przetargu w formie licytacji postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej.

 

Załącznik: 

Uchwała nr 30/Z/19r. z dnia 03.06.2019r. Zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze w sprawie: zbycia samochodu służbowego marki Chevrolet model Captiva 2.2 CRD MR’11 w trybie postępowania przetargowego


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

                      dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.

 

WYKONAJ ROBOTY BUDOWLANE:

„Opracowanie dokumentacji technicznej* i wykonanie kotłowni gazowej dla budynku siedziby SSEMP S.A.”

 

*- Dokumentacja techniczna została opracowana, i znajduje się w załączniku do SIWZ

CPV: CPV 45000000-7, CPV-45111300, CPV-45432100-5, CPV-45432210-9, CPV-45421000-4,                  CPV-45442100-8, CPV 45332200-5, CPV 45331000-6, CPV 45330000-9, CPV 45321000-3,                   CPV 45331100-7, CPV 45300000-0, CPV 45310000-3,CPV 45311000-0, CPV 45315700-5

Postępowanie jest prowadzone w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego, bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177, tj. Dz. U. 2017 poz. 1579), na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 9.

 

 

Zamawiający:           Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A.

                            Ul. Papieża Jana Pawła II 11A, 58-400 Kamienna Góra

 

 

Specyfikację zatwierdzono:

 

______________________________

Kamienna Góra, dnia 30 maja 2019 roku

 

 

 

 

 

1.     Nazwa, adres i inne dane Zamawiającego.

Zamawiający:     Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A.

Adres:               ul. Papieża Jana Pawła II Nr 11A, 58-400 Kamienna Góra

Godz. pracy:      Poniedziałek – Piątek: 730 – 1530

NIP:                 614-147-29-74

Regon:              230820274

Strona www:      www.ssemp.pl

Telefon:            75 645 20 30

Faks:                75 645 20 33

2.     Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie jest prowadzone w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego, bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177), na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 9.

3.     Informacje ogólne.

3.1.     Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie:

a)  „Zamawiający” – Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Kamiennej Górze,

b)  „Postępowanie” – postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji,

c)   „SIWZ”, „Specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

d)  „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie, którego przedmiot został opisany w pkt 4,

e)  „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia lub zawarł z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.

3.2.     Wykonawca winien zapoznać się z całością SIWZ.

3.3.     Oferta oraz dokumenty i oświadczenia do niej dołączone powinny być przygotowane zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ i odpowiadać jej treści.

4.     Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych i instalacyjnych podczas zadania polegającego na przebudowie  lokalu znajdującego się w istniejącym budynku biurowym, należącym do Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, zlokalizowanym przy ul. Papieża Jana Pawła II 11a w Kamiennej Górze i wykonania w nim kotłowni gazowej dla budynku siedziby SSEMP S.A.

Zadanie uwzględnia następujący zakres robót:

a) rozbudowa podrozdzielnicy TB1 o zabezpieczenie przetężeniowe instalacji,

b) wykonanie:

  - obwodu zasilającego tablicę rozdzielczą TK,

  - tablicy rozdzielczej kotłowni TK i wyłącznika głównego kotłowni WG,

  - instalacji elektrycznej w kotłowni,

  - automatyki kotłowni,

  - instalacji połączeń wyrównawczych,

  - systemu aktywnego bezpieczeństwa instalacji gazowej (ASBIG),

c) przeprowadzenie prób i badań wykonanej instalacji,

d) demontaż istniejącej instalacji elektrycznej w pomieszczeniu kotłowni,

e) roboty rozbiórkowe:

  -Wyburzenie ścianek wskazanych w projekcie,

  -Rozbiórka posadzki w pomieszczeniu kotłowni,

  -Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych,

  -Odbicie odparzonych tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej  pod  okładzinę z płytek do 2,00m,

  -Wykonanie otworów technologicznych dla nawiewu i komina,

  -Wywiezienie kontenerami gruzu,

f)podłogi i posadzki:

  - Uzupełnienie podkładu betonowego w pomieszczeniu kotłowni,

  - Wykonanie warstwy wyrównawczej cementowej,

  - Wykonanie posadzki z płytek kamionkowych GRES techniczny o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej,

g) przebudowa ścianki działowej oraz wykładanie ścian:

-   przebudowa ścianki działowej kotłowni spełniającej wymagania ppoż.-EI 60,

-   Wykonanie podkładu tynkowego pod płytki na ścianach,

  - Licowanie ścian kotłowni płytkami kamionkowymi GRES szkliwiony o wym. 25x25 cm na zaprawie klejowej do 2,00m,

h)roboty w zakresie stolarki :

 -  Montaż nowych drzwi stalowych w klasie p.poż. EI30,

i) roboty malarskie:

 -  Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby i wykonanie gładzi gipsowych na stropach i ścianach nad glazurą w pomieszczeniu kotłowni,

 -  Gruntowanie powierzchni wewnętrznych tynków emulsją wzmacniającą,

 -  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich i  obudów komina na wyższych kondygnacjach,

j) demontaż istniejącej instalacji,

k) montaż rurociągów,

l) montaż armatury oraz montaż przewodu kominowego i kanału wentylacji,

      m) montaż urządzeń grzejnych,

n) badania instalacji,

o) wykonanie izolacji termicznej,

u) regulacja działania instalacji,

p) roboty budowlane towarzyszące,

r) zabezpieczenie i oznakowanie miejsca terenu robót,

s) odbiory techniczne:

4.1.1.    Zamówienie należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym pn. Budowa kotłowni gazowej o mocy 180 kW dla budynku biurowo-socjalnego Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze przy ul. Papieża Jana Pawła II 11A (załącznik nr 6 do SIWZ), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót (Specyfikacja Techniczna Budowa kotłowni gazowej o mocy 180 kW dla budynku biurowo-socjalnego Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze przy ul. Papieża Jana Pawła II 11 A: Branża Budowlana, Sanitarna, Elektryczna załącznik nr 7 do SIWZ), obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami PN/E.

4.1.2.    Zamawiający wymaga, aby wszystkie zaoferowane przez Wykonawcę do wykonania robót wyroby i materiały, będące przedmiotem zamówienia, były fabrycznie nowe, z produkcji bieżącej, posiadały odpowiednie aprobaty techniczne i deklaracje zgodności, stosowne oznaczenia świadczące o dopuszczeniu ich do stosowania w budownictwie oraz inne niezbędne dokumenty.

4.1.3.    Wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym transport materiałów, pracowników, urządzeń, sprzętu, transport i utylizacja odpadów powstałych w trakcie realizacji robót, ponosi Wykonawca.

4.1.     Przedmiot zamówienia obejmuje:

a)  dostarczenie materiałów, w tym także dwóch kotłów kondensacyjnych gazowych o mocy nominalnej 90kW każdy, wyrobów budowlanych niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia,

b)  wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w zakresie określonym w dokumentacji projektowej, a także innych prac nie zawartych w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia  zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, normami branżowymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

c)   przepisami dotyczącymi wyrobów budowlanych, wykonanie wszelkich badań, prób i kontroli, a także pomiarów powykonawczych, w tym inwentaryzacji powykonawczej, w zakresie koniecznym do odbioru końcowego robót i przekazania obiektu do użytkowania (protokoły pomiarów, badań i sprawdzeń oraz inne wynikłe podczas realizacji robót budowlanych i instalacyjnych),

d)  przedłożenie do odbioru końcowego prac powykonawczej dokumentacji technicznej i prawnej zgodnej z obowiązującymi przepisami, normami i wymogami w tym zakresie.

4.2.     Zakres rzeczowy przewidzianych do realizacji prac:

a)  roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (wyburzenie ścianek działowych w pomieszczeniach WC oraz przebudowa ścianki działowej kotłowni, skucie istniejących płytek, skucie wierzchnich warstw podłóg, demontaż stolarki drzwiowej, demontaż armatury i przyborów sanitarnych, demontaż części instalacji wod.-kan., przebudowa istniejącego pionu kanalizacji sanitarnej przebiegającego przez pomieszczenie sanitariatów, demontaż istniejących grzejników typu „Favier”, demontaż instalacji elektrycznej, likwidacja kanału went. 110 PVC pod stropem w pomieszczeniu sanitariatów, wywiezienie kontenerami gruzu),

b)  roboty ogólnobudowlane: (wykonanie otworów technologicznych dla nawiewu i komina, wykonanie ściany działowej  z bloczków Ytong gr. 11,5 na zaprawie murarskiej, montaż nadproża systemowego, montaż drzwi ognioochronnych o wym. 90/200 cm., wykonanie posadzek   wraz z ułożeniem  płytek gresowych o wym. 30x30 cm. na zaprawie klejowej, wykonanie na ścianach istniejących ubytku tynków, wykonanie na nowych ścianach tynków gładkich cem-wap. kat III i wykończenie ich gładzią gipsową, , oblicowanie ścian murowanych oraz miejsc zamurowanych otworów ściennych tynkiem cementowo-wapiennym, licowanie ścian kotłowni płytkami kamionkowymi GRES szkliwiony o wym. 25x25 cm na zaprawie klejowej do 2,00m, przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby i wykonanie gładzi gipsowych na stropach i ścianach nad glazurą w pomieszczeniu kotłowni, gruntowanie powierzchni wewnętrznych tynków emulsją wzmacniającą, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich i  obudów komina na wyższych kondygnacjach),

c)   instalacje sanitarne:

- Demontaż istniejącej instalacji (demontaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych Ø 10 mm-100 mm na ścianie,  demontaż urządzeń istniejącej kotłowni, demontaż zaworów przelotowych Ø 15-65 mm, demontaż izolacji rurociągów, przebicie otworów w ścianach i stropach dla przewodów instalacyjnych, wykucie bruzd w ścianach i posadzce niezbędnych do wykonania robót, usunięcie gruzu i materiałów pochodzących z rozbiórek poza teren budowy – wywiezienie środkami transportowymi na miejsce składowania materiałów odpadowych),

- Montaż instalacji centralnego ogrzewania (wykonanie  rurociągów w instalacjach c.o. z rur stalowych o połączeniach poprzez spawanie, wykonanie rurociągu  instalacji gazowej z rur stalowych czarnych o połączeniach spawanych, montaż zaworów przelotowych instalacji o śr. nominalnej 12 mm – 125 mm, montaż zaworów spustowych, montaż zaworów  regulacyjnych o śr. nominalnej 10 mm – 80 mm, montaż dwuzłączki o śr. nominalnej 15 mm – 80 mm, montaż zaworów odpowietrzających automatycznie o śr. 15 mm, montaż kotłów gazowych –moc cieplna 2x90 kW, montaż naczynia przeponowego, montaż pomp obiegowych instalacji c.o. cyrk. Pomp ładujących, montaż grzejnika stalowego dwupłytowego o wys. 600 mm i dług. 7200 mm w miejsce Faviera, montaż rozdzielaczy instalacji c.o.- istniejące, montaż termometrów montowanych wraz z wykonaniem tulei, montaż manometrów montowanych wraz z wykonaniem tulei, wykonanie próby szczelności instalacji c.o., płukanie instalacji, zabezpieczenie antykorozyjne rur, dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr. do 80 mm, wykonanie izolacji rurociągów, montaż przewodu kominowego i kanału wentylacji),

 

d)  instalacje elektryczne (rozbudować rozdzielnice prądu TB o wyłącznik nadprądowy serii CLS6, wykonać zabezpieczający przewód zasilający tablicę rozdzielczą kotłowni TK, wykonać tablice kotłowni TK, wykonać wyłącznik główny kotłowni WK,  wykonanie instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych, wykonać instalację AKPiA, wykonać instalacje aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej, wykonać połączenie wyrównawcze i uziom, wykonanie systemu ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym),

e)  roboty porządkowe (wywiezienie wszelkich odpadów, a także pozostałych zanieczyszczeń, powstałych w toku realizacji robót budowlanych i instalacyjnych i ich utylizacja),

f)   wykonanie prób, badań i inwentaryzacji powykonawczej.

4.3.     Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do:

a)  oznakowania miejsca wykonywania robót,

b)  dostarczenia materiałów/wyrobów budowlanych niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia,

c)   wykonania robót budowlanych i instalacyjnych w zakresie określonym w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, normami PN/E, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, przepisami dotyczącymi wyrobów budowlanych,

d)  wykonania wszelkich badań i prób, a także pomiarów powykonawczych w zakresie koniecznym do odbioru końcowego robót i przekazania obiektu liniowego do użytkowania,

e)  uporządkowania miejsca robót budowlanych i instalacyjnych,

f)   wykonania powykonawczej dokumentacji technicznej i prawnej zgodnej z obowiązującymi wymogami w tym zakresie.

4.3.1.       W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia będącego w posiadaniu Zamawiającego lub osób trzecich, Wykonawca poniesie koszty naprawy i doprowadzenia do stanu poprzedniego,

4.4.     Wykonawca jest zobowiązany do konsultowania z Zamawiającym jakichkolwiek wątpliwości, w tym wszelkich zmian, nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej sytuacji i ewentualnych nieścisłości z jednostką projektową, która opracowała dokumentację tj. Pracownia Projektowa FORMAT mgr inż. Paweł Sznajder, ul. Hetmańska 34/6, 58-316 Wałbrzych.

Szczegółowy zakres rzeczowy prac jest określony w załącznikach do SIWZ obejmujących:

a)  projekt budowlany pn. Budowa kotłowni gazowej o mocy 180 kW dla budynku biurowo-socjalnego Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze przy ul. Papieża Jana Pawła II 11A (załącznik nr 6 do SIWZ),

b)  specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót pn. Specyfikacja Techniczna Budowa kotłowni gazowej o mocy 180 kW dla budynku biurowo-socjalnego Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze przy ul. Papieża Jana Pawła II 11 A: Branża Budowlana, Sanitarna, Elektryczna (załącznik nr 7 do SIWZ), obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami PN/E.        

4.5.     Zawarte w załącznikach do niniejszej SIWZ nazwy materiałów należy traktować jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny i jakościowy. Materiały do wykonania przedmiotu zamówienia należy przyjmować w kategorii i jakości nie niższej (równoważne) niż te wskazane w załącznikach do niniejszej Specyfikacji.

4.6.     Zamawiający wymaga udzielenia rękojmi i gwarancji jakości na wykonany przedmiot Zamówienia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy, licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

4.7.    Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca, gdzie będą prowadzone roboty budowlane i instalacyjne objęte przedmiotem zamówienia i zapoznał się w sposób szczegółowy ze stanem istniejącym. Powyższe umożliwi zdobycie wszelkich dodatkowych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Wątpliwości wynikające z wizji lokalnej, Wykonawca musi wyjaśnić z Zamawiającym przed złożeniem oferty. Zaniechanie przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej następuje na jego ryzyko i odpowiedzialność.

4.8.     Kod wspólnego słownika zamówień.

Przedmiot główny

45.00.00.00-7           Roboty budowlane

Przedmioty dodatkowe

45.11.13.00              Roboty rozbiórkowe

45.43.21.00-5           Kładzenie i wykładanie podłóg

45.43.22.10-9           Wykładanie ścian

45.42.10.00-4           Roboty w zakresie stolarki budowlanej       

45.44.21.00-8           Roboty malarskie

45.33.22.00-5           Roboty instalacyjne hydrauliczne

45.33.10.00-6           Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i 

                               klimatyzacyjnych

45.33.00.00-9           Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45.32.10.00-3          Izolacja cieplna   

45.33.11.00-7           Instalowanie centralnego ogrzewania

45.30.00.00-0           Roboty instalacyjne w budynkach

45.31.00.00-3           Roboty instalacyjne elektryczne

45.31.10.00-0           Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45.31.57.00-5           Instalowanie stacji rozdzielczych

5.     Termin wykonania zamówienia.

5.1.     Zamówienie należy wykonać w terminie 10 tygodni od daty podpisania umowy o wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych.

6.     Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych.

7.     Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

8.     Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

9.     Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

9.1.     O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące wymagania:

9.1.1.    Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia oraz wykażą aktualną, na dzień składania ofert, polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

9.1.2.    Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia (Wykonawca musi mieć do dyspozycji przy wykonaniu niniejszego zamówienia osoby posiadające doświadczenie oraz kwalifikacje odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną tym osobom powierzone) tj.

a) wykażą, że dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności Wykonawca winien wykazać, że dysponuje:

-        kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (podstawa prawna art. 14  ust. 1 pkt 4 lit b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie oraz aktualne zaświadczenie (przynajmniej na dzień składania ofert) o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,

b) wykażą należyte wykonanie (zgodnie z zasadami sztuki budowlanej), co najmniej dwóch robót remontowo-budowlanych o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto każda,  potwierdzonych referencjami, zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie.

9.1.3.    Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

9.2.     Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt 9.1. SIWZ, będzie przeprowadzona w oparciu o kompletność i prawidłowość złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, jakich żąda Zamawiający i zostanie dokonana na podstawie treści tych dokumentów według formuły „spełnia/nie spełnia”.

9.3.     Każdy z Wykonawców ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (składający ofertę wspólnie) musi samodzielnie spełnić warunki, o których mowa w pkt 9.1.1. SIWZ. Pozostałe warunki i wymagania zawarte w pkt 9.1. mogą zostać spełnione łącznie przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

9.4.     Oferty wykonawców, którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny.

9.5.     Wykonawcy, którzy nie przedłożą dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania.

10.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest do złożenia:

10.1.  Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ- patrz także pkt 28.

10.2.  Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawione/ wygenerowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

10.3.  Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu. Powyższe zaświadczenia muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

10.4.  Wykazu osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych/uprawnień oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami (osoby, o których mowa w pkt 9.1.2. a) SIWZ – wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ).

10.5.  Pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób wskazanych w wykazie, o których mowa w pkt 10.4. SIWZ – w przypadku, gdy Wykonawca nie dysponuje takimi osobami.

10.6.  Dokumentów potwierdzających posiadanie przez osoby, o których mowa w pkt 10.4. kwalifikacji zawodowych/uprawnień budowlanych, a w przypadku kierownika budowy dodatkowo aktualne (przynajmniej na dzień składania ofert) zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

10.7.  Wykazu wykonanych przez Wykonawcę robót spełniających warunki, o których mowa w pkt 9.1.2. b) SIWZ – wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ (Doświadczenie zawodowe) z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów (referencje) potwierdzających, że powyższe roboty zostały wykonane należycie. Roboty wymienione w wykazie, a niepotwierdzone dokumentacją o ich należytym zrealizowaniu (referencje), nie będą uwzględnione przy ocenie ofert.

10.8.  Aktualnej na dzień składania ofert polisy, o której mowa w pkt 9.1.1. SIWZ, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

10.9.  Dowód wniesienia wadium.

Z treści w/w dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 9. SIWZ.

W przypadku wspólnego ubiegania się o niniejsze zamówienie przez dwóch lub więcej Wykonawców, każdy z tych Wykonawców dołącza do oferty dokumenty, o których mowa w pkt 10.2., 10.3., 10.8. SIWZ dotyczące każdego z nich.

Dokumenty, o których mowa w pkt 10.2., 10.3., 10.5., 10.6., 10.8., 10.9. mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy), pozostałe dokumenty należy złożyć w oryginale. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do składania dokumentów, o których mowa wyżej stosuje się odpowiednio przepisy zawarte w § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. Nr 231).

11.  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

11.1.  Korespondencję należy kierować na adres: Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A., Ul. Papieża Jana Pawła II Nr 11A, 58-400 Kamienna Góra.

11.2.  Zamawiający dopuszcza przekazywanie korespondencji tj. oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji pisemnie lub faksem - na nr faksu 75 645 20 33 z zastrzeżeniem pkt 11.3.

Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby korespondencję przekazaną drogą faksową potwierdzać niezwłocznie na piśmie oraz nie przekazywać korespondencji tą drogą po godzinach pracy Zamawiającego, a także w dzień wolny od pracy.

11.3.  Złożenie oferty, jej wycofanie i zmiana może nastąpić jedynie w formie pisemnej. Złożenie tych pism w innej formie nie wywołuje jakichkolwiek skutków prawnych.

11.4.  Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

Bartosz Szumiński, tel. 75 645 20 30, kom. 662 130 338, faks: 75 645 20 33, e-mail: b.szuminski@ssemp.pl, pok. nr 105 w siedzibie Zamawiającego (I piętro).

11.5.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem.

12.  Wymagania dotyczące wadium.

12.1.  Składający ofertę winien wnieść wadium w pieniądzu przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 10.000,00 PLN (słownie złotych: dziesięć tysięcy i 00/100).

12.2.  Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: nr 02 1090 1942 0000 0005 1800 9564, prowadzony przez Santander Bank Polska S.A. O/Kamienna Góra. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego. Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.

12.3.  Wadium będzie uznane przez Zamawiającego za wniesione prawidłowo, tylko po wpłynięciu żądanej kwoty na wskazane wyżej konto.

12.4.  Wadium wpłacone przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zostanie zaliczone na poczet zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu zamówienia i zostanie zwrócone bez odsetek wraz z wypłaconym wynagrodzeniem, po dokonanym przez Zamawiającego bezusterkowym odbiorze końcowym robót.

12.5.  Wadium zostanie niezwłocznie zwrócone bez odsetek, jeżeli:

12.5.1. Upłynął termin związania ofertą.

12.5.2. Zamawiający unieważnił przetarg.

12.5.3. Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą, z zastrzeżeniem pkt 12.4.

12.6.  Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie na wniosek Wykonawcy:

12.6.1. Który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

12.6.2. Który został wykluczony z postępowania.

12.6.3. Którego oferta została odrzucona.

12.7.  Wadium ulega przepadkowi na rzecz Zamawiającego, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

12.7.1. Odmówił/ uchylił się od podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie.

12.7.2. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

13.  Termin związania ofertą.

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 14 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

14.  Opis sposobu przygotowywania ofert.

14.1.  Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z wszystkimi postanowieniami oraz załącznikami składającymi się na specyfikację istotnych warunków zamówienia.

14.2.  Każdy Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę.

14.3.  Ofertę należy przygotować w języku polskim w formie pisemnej, w sposób czytelny i trwały. Wszelkie poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby uprawnionej/osób uprawionych do reprezentowania Wykonawcy. Wzór „Formularza oferty” stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

14.4.  Do oferty należy dołączyć – wypełnione i podpisane:

a)  formularz oferty,

b)  oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 10 oraz 14.10, 14.1214.13 - pełnomocnictwa oraz pkt 28 - jeśli dotyczy,

c)   kosztorys ofertowy opracowany metodą kalkulacji szczegółowej w celach informacyjnych kosztorys nie będzie podlegał badaniu na etapie oceny ofert,

d)  stawkę roboczogodziny, narzuty procentowe, które zostały przyjęte do wyceny robót - w celach informacyjnych, nie będą podlegały badaniu na etapie oceny ofert,

e)  zestawienie M, S wraz z ich cenami jednostkowymi – w celach informacyjnych zestawienie nie będzie podlegało badaniu na etapie oceny ofert.

Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ofertowy oraz informacje, o których mowa w ppkt d) i e) będą jedynie wykorzystywane do obliczenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy.

14.5.  Zaleca się, aby wszystkie kartki oferty ponumerować kolejno i trwale spiąć (np. zszyć, zbindować, wpiąć do skoroszytu lub segregatora), a strony zawierające jakąkolwiek treść zaparafować lub podpisać (w tym wszystkie strony kosztorysu ofertowego, stawki, zestawienia) przez osobę uprawnioną/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

14.6.  Przy składaniu oferty należy wykorzystać wzory dokumentów i oświadczeń załączone do niniejszej SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on „nie dotyczy”. Ryzyko błędu przy przepisywaniu wyżej wymienionych wzorów, brak w ich treści wszystkich informacji wymaganych przez Zamawiającego obciąża Wykonawcę.

14.7.  Pisemną ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z podaną nazwą i adresem Wykonawcy, opatrzonej treścią:

„Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie kotłowni gazowej dla budynku siedziby SSEMP S.A.”

- nie otwierać przed terminem otwarcia ofert

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego oznakowania opakowania lub braku na opakowaniu którejkolwiek z wyżej wymienionych informacji.

14.8.  Formularz oferty, wszystkie dokumenty i oświadczenia złożone wraz z ofertą, winny być podpisane lub poświadczone przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

14.9.  W przypadku dołączenia do oferty kopii jakiegoś dokumentu, kopia ta winna być potwierdzona własnoręcznym podpisem i dopiskiem „za zgodność z oryginałem”, przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. Dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem ich na język polski.

14.10.         Dla uniknięcia sporów, kogo należy uważać za osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy należy kierować się następującymi zasadami.

14.10.1.  Za osobę uprawnioną/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w przypadku, gdy samodzielnie ubiega się on o udzielenie zamówienia uważa się:

a)  osoby wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym, jako uprawnione do reprezentacji

b)  podmiotu, ujawnionego tam prokurenta samoistnego (jeżeli został ustanowiony) lub

c)   osoby wymienione w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – jako przedsiębiorca/ właściciel lub inne osoby, o ile posiadają stosowne upoważnienie (pełnomocnictwo) podpisane przez osoby, o których mowa w ppkt a) i b). Pełnomocnictwo to (zawierające zakres czynności, do których uprawnia) winno być załączone do oferty w oryginale albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

14.10.2.  Za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawców w przypadku, gdy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (składają ofertę wspólną) uważa się:

a)  właściwie umocowanego pełnomocnika, o którym mowa w pkt 14.12. a) lub

b)  działających łącznie reprezentantów wszystkich Wykonawców.

14.11.         W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec w „Formularzu oferty”, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i odpowiednio je oznaczyć np. poprzez spięcie, zszycie w sposób oddzielny od pozostałej części oferty.

14.12.         Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ponadto:

a)  wspólnie ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

b)  załączyć do oferty (w oryginale albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) dokument ustanawiający pełnomocnika, o którym mowa w pkt 14.12. a). Dokument ten (np. pełnomocnictwo) podpisany przez reprezentanta każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (z zachowaniem zasad, o których mowa w pkt 14.10.1.) powinien przynajmniej zawierać: dane podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; wskazanie nazwy zamówienia, o które się ubiegają; wskazanie pełnomocnika oraz zakres czynności, do jakich jest uprawniony (np. podpisania i złożenia oferty, potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, składania oświadczeń woli itd.),

c)   przy składaniu dokumentów i oświadczeń, w których widnieje słowo „Wykonawca”, np. w miejscu „nazwa Wykonawcy” zaleca się podać pełne dane wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (tworzących konsorcjum), a nie tylko pełnomocnika.

14.13.         W przypadku, gdy o zamówienie ubiega się spółka cywilna zaleca się załączenie do oferty (w oryginale albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem) pełnomocnictwa zawierającego imiona i nazwiska wszystkich wspólników spółki cywilnej, ich podpisy oraz wskazanie ustanowionego pełnomocnika, zakresu jego umocowania – o ile informacje te nie wynikają z innych dokumentów dołączonych do oferty.

14.14.         Jednocześnie Zamawiający zaleca zachowanie szczególnej staranności w przypadku sporządzania dokumentów, o których mowa w 14.10.1. c) i 14.12. b), czy 14.13. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do złożenia lub podpisania oferty upoważnia również do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszelkich dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że z treści pełnomocnictwa wynika, co innego.

15.  Wycofanie lub zmiana złożonej oferty.

15.1.  Wykonawca może wycofać złożoną ofertę pod warunkiem złożenia Zamawiającemu przed upływem terminu do składania ofert pisemnego oświadczenia w tej sprawie i pisemnego potwierdzenia odbioru oferty.

15.2.  W przypadku, gdy Wykonawca chce dokonać zmiany, modyfikacji, uzupełnienia złożonej oferty może tego dokonać wyłącznie przed upływem terminu do składania ofert. Pisemne oświadczenie w tej sprawie wraz ze zmianami musi zostać dostarczone Zamawiającemu w zamkniętej kopercie oznakowanej jak oferta, z dodatkowym widocznym napisem "Zmiana oferty". Koperty tak oznakowane zostaną otwarte po otwarciu koperty z ofertą Wykonawcy, której zmiany dotyczą.

15.3.  Oświadczenia składane przez Wykonawcę, o których mowa w pkt 15.1. i 15.2. muszą być złożone przed upływem terminu do składania ofert, z zachowaniem zasad dotyczących składania oferty określonych w SIWZ (np. reprezentacja). Oświadczenia te powinny być jednoznaczne i niepowodujące wątpliwości Zamawiającego, co do ich treści i zamiarów Wykonawcy.

15.4.  Zwrócenie się Wykonawcy o wycofanie oferty lub jej zmianę bez zachowania wymogu pisemności (drogą telefoniczną, faksem, osobiście przez pracowników Wykonawcy lub pisemnie, lecz w formie niespełniającej powyższych wymogów i inne) - nie będzie skuteczne.

16.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

16.1.  Pisemną ofertę należy złożyć do dnia 17.06.2019 r. do godz. 1400 wyłącznie w sekretariacie Zamawiającego (I piętro), ul. Papieża Jana Pawła II Nr 11A, 58-400 Kamienna Góra. Za dostarczenie oferty w inne miejsce niż wskazane powyżej lub pozostawienie awizo Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności.

W przypadku przesłania oferty pocztą lub przesyłką kurierską do Zamawiającego, należy wziąć pod uwagę, że terminem jej dostarczenia (złożenia) Zamawiającemu jest jej wpływ do miejsca oznaczonego przez Zamawiającego, jako miejsce składania ofert.

16.1.1. Wszystkie oferty złożone/dostarczone po w/w terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania po przeprowadzeniu procedury otwarcia ofert.

16.2.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.06.2019 r. o godz. 1415 w siedzibie Zamawiającego (I piętro).

17.  Opis sposobu obliczenia ceny.

17.1.  W niniejszym postępowaniu przyjęto, jako formę wynagrodzenia – wynagrodzenie ryczałtowe, w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego. Cenę oferty należy podać w „Formularzu oferty” w formie ryczałtu w rozbiciu na cenę brutto i netto. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia, wynikające wprost z dokumentacji projektowej, SIWZ, szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, jak również w nich nieujęte, a niezbędne do wykonania zamówienia. Będą to między innymi koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania terenu, utrzymania zaplecza robót budowlanych, usunięcia i wywiezienia zanieczyszczeń, odpadów oraz innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

Zaleca się przed przystąpieniem do opracowania oferty dokonanie wizji lokalnej na miejscu realizacji przedmiotu zamówienia. Zaniechanie przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji następuje na jego ryzyko i odpowiedzialność.

17.2.  W przypadku zastosowania przez Wykonawcę innej technologii wykonania robót, niż przyjęta w dokumentacji projektowej, dopuszcza się zmiany norm nakładów rzeczowych, przy zachowaniu parametrów technicznych i uzyskaniu efektów określonych w dokumentacji projektowej.

17.3.  Ceny jednostkowe należy podać z dokładnością jedynie do dwóch miejsc po przecinku, dokonując ewentualnych zaokrągleń według zasad matematycznych.

18. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

18.1.  Kryteria wyboru ofert:

Cena oferty (brutto):                                             znaczenie 90%,

Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia: znaczenie 10%,

 

 

 

18.2.  W kryterium „cena” (Kc) oferta może uzyskać maksymalnie 90 punktów, a ocena punktowa każdej z ofert będzie dokonana według wzoru:

Liczba punktów oferty badanej =

Cena oferty najniższej

x 100 pkt x 90%

Cena oferty badanej

18.3.  W kryterium „okres gwarancji” (Kg) oferta może uzyskać maksymalnie 10 punktów. Ocena zostanie dokonana na podstawie okresu gwarancji wskazanego przez Wykonawcę w Ofercie. Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. Za każde dodatkowe 6 miesięcy gwarancji powyżej wymaganego 36 miesięcznego okresu będzie premiowane przez Zamawiającego. Przyjmuje się, że punkty w tym kryterium będą przyznawane następująco:

36 miesięcy (wymagane) – 0 punktów

42 miesiące – 2,5 punktu

48 miesięcy – 5 punktów

54 miesiące – 7,5 punktu

60 miesięcy – 10 punktów

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż wymagane 36 miesięcy lub niepodanie żadnego okresu skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Jeżeli Wykonawca określi okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający do oceny ofert przyjmie okres 60 miesięcy.

 

18.4.  Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów w wyniku następującego wzoru:

K = Kc + Kg

Łączna ocena punktowa będzie wyrażona liczbą zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku.

19.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

19.1.  W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza nie załączy do oferty dokumentów, o których mowa w pkt 14.4.

c) – e), zobowiązany będzie do ich dostarczenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.

19.2.  Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, powiadomiony będzie pisemnie lub telefonicznie o terminie i miejscu podpisania umowy.

19.3.  W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Zamawiający może żądać dostarczenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

20.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zabezpieczeniem należytego wykonania umowy jest wpłacone wadium, o którym mowa w pkt 12 SIWZ. Z kwoty tej mogą być dokonywane potrącenia np. z tytułu kar umownych itp.

21.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę na takich warunkach.

21.1.  Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy na warunkach podanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

21.2.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie rozliczenie dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.

22.  Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

23.  Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

Adres strony internetowej Zamawiającego www.ssemp.pl

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną poprzez e-mail: b.szuminski@ssemp.pl

24.  Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN.

25.  Aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

26.  Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot.

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

27.  Składanie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców ubiegających się o udzielnie zamówienia – składających ofertę wspólnie.

Zaleca się, aby Wykonawcy składający ofertę wspólnie złożyli wyżej wymienione oświadczenia w jeden z poniższych sposobów:

-        złożenie jednego oświadczenia przez pełnomocnika ustanowionego przez wszystkich Wykonawców, tj. w treści oświadczenia należy wymienić nazwy, adresy wszystkich Wykonawców, a podpis składa występujący w ich imieniu pełnomocnik,

-      złożenie jednego wspólnego oświadczenia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, tj. w treści oświadczenia należy wymienić nazwy, adresy wszystkich Wykonawców, a podpisy składają upełnomocnieni reprezentanci każdego z Wykonawców,

28.  Podwykonawstwo – podwykonawcy.

28.1.  Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom.

28.2.  Brak wskazania w ofercie części zamówienia/zakresu robót, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom skutkuje brakiem możliwości zmiany stanowiska Wykonawcy w tym zakresie przy zawieraniu umowy i jej realizacji.

28.3.  Zamawiający nie wskazuje wzoru dokumentu, na którym Wykonawca składa oświadczenie, o którym mowa w pkt 28.1. Wykonawca może, zatem złożyć takie oświadczenie w dowolnym miejscu w swojej ofercie (np. na osobnej kartce). Brak podania przez Wykonawcę informacji w ofercie w zakresie podwykonawstwa uważa się za równoznaczne z tym, że zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców.

28.4.  Za podwykonawcę uważa się każdą osobę trzecią, której Wykonawca zleca realizację jakiejkolwiek części zamówienia z wyłączeniem: poddostawców i osób fizycznych zatrudnionych u Wykonawcy na umowę zlecenia lub umowę o dzieło.

29.  Informacje dodatkowe.

29.1.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania. W tym przypadku oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia, za wyjątkiem zwrotu wadium.

29.2.  Zamawiający zastrzega sobie prawo wykluczenia z przetargu i odrzucenia z przyczyn formalnych w kolejnych przetargach tych oferentów, którzy złożą oświadczenia lub podadzą informacje niezgodne ze stanem faktycznym.

29.3.  Zastosowane w dokumentacji nazwy producentów, wyrobów i znaki towarowe służą wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia i określeniu minimalnych parametrów jakościowych, technicznych i funkcjonalnych zastosowanych materiałów.

 

Załączniki:

1.    Projekt umowy.

2.    Formularz oferty – do wypełnienia.

3.    Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – do wypełnienia.

4.    Wykaz osób, spełniających warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 9.1.2 a) SIWZ – do wypełnienia.

5.    Doświadczenie zawodowe – do wypełnienia.

6.    Projekt budowlany pn.  Budowa kotłowni gazowej o mocy 180 kW dla budynku biurowo-socjalnego Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze przy ul. Papieża Jana Pawła II 11A.

7.    Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót (Specyfikacja Techniczna Budowa kotłowni gazowej o mocy 180 kW dla budynku biurowo-socjalnego Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze przy ul. Papieża Jana Pawła II 11 A: Branża Budowlana, Sanitarna, Elektryczna).

8.    Przedmiar robót: Branża budowlana, instalacyjna. Branża elektryczna. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności  za dane zawarte w przedmiarach robót, zamieszcza je w celach wyłącznie poglądowych, nie stanowią one dokumentacji w oparciu, o którą należy wykonać przedmiot zamówienia.


Załącznik nr 1

 

UMOWA O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

NR - _____/2019 (PROJEKT)

w ramach realizacji zadania pn.

„Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie kotłowni gazowej dla budynku siedziby SSEMP S.A.”

Zawarta w dniu ____________________ 2019 roku w Kamiennej Górze pomiędzy:

 

Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą przy ul. Papieża Jana Pawła II 11A, 58-400 Kamienna Góra, NIP 614-14-72-974, reprezentowaną przez:

1. Tadeusza Rycharskiego – Prezesa Zarządu,

2. Dagmarę Gęborys – Wiceprezesa Zarządu,

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,

 

a firmą:

___________________________________________________________________________

z siedzibą przy ul. ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

reprezentowaną przez:

1. __________________________________________________

2. __________________________________________________

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą

 

Rozdział I. PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie kotłowni gazowej dla budynku siedziby SSEMP S.A.”

 

2. Zakres rzeczowy obejmuje między innymi:

a)    roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (wyburzenie ścianek działowych w pomieszczeniach WC oraz przebudowa ścianki działowej kotłowni, skucie istniejących płytek, skucie wierzchnich warstw podłóg, demontaż stolarki drzwiowej, demontaż armatury i przyborów sanitarnych, demontaż części instalacji wod.-kan., przebudowa istniejącego pionu kanalizacji sanitarnej przebiegającego przez pomieszczenie sanitariatów, demontaż istniejących grzejników typu „Favier”, demontaż instalacji elektrycznej, likwidacja kanału went. 110 PVC pod stropem w pomieszczeniu sanitariatów, wywiezienie kontenerami gruzu),

b)    roboty ogólnobudowlane: (wykonanie otworów technologicznych dla nawiewu i komina, wykonanie ściany działowej  z bloczków Ytong gr. 11,5 na zaprawie murarskiej, montaż nadproża systemowego, montaż drzwi ognioochronnych o wym. 90/200 cm., wykonanie posadzek   wraz z ułożeniem  płytek gresowych o wym. 30x30 cm. na zaprawie klejowej, wykonanie na ścianach istniejących ubytku tynków, wykonanie na nowych ścianach tynków gładkich cem-wap. kat III i wykończenie ich gładzią gipsową, , oblicowanie ścian murowanych oraz miejsc zamurowanych otworów ściennych tynkiem cementowo-wapiennym, licowanie ścian kotłowni płytkami kamionkowymi GRES szkliwiony o wym. 25x25 cm na zaprawie klejowej do 2,00m, przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby i wykonanie gładzi gipsowych na stropach i ścianach nad glazurą w pomieszczeniu kotłowni, gruntowanie powierzchni wewnętrznych tynków emulsją wzmacniającą, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich i obudów komina na wyższych kondygnacjach),

c)    instalacje sanitarne:

- Demontaż istniejącej instalacji (demontaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych Ø 10 mm-100 mm na ścianie,  demontaż urządzeń istniejącej kotłowni, demontaż zaworów przelotowych Ø 15-65 mm, demontaż izolacji rurociągów, przebicie otworów w ścianach i stropach dla przewodów instalacyjnych, wykucie bruzd w ścianach i posadzce niezbędnych do wykonania robót, usunięcie gruzu i materiałów pochodzących z rozbiórek poza teren budowy – wywiezienie środkami transportowymi na miejsce składowania materiałów odpadowych),

- Montaż instalacji centralnego ogrzewania (wykonanie  rurociągów w instalacjach c.o. z rur stalowych o połączeniach poprzez spawanie, wykonanie rurociągu  instalacji gazowej z rur stalowych czarnych o połączeniach spawanych, montaż zaworów przelotowych instalacji o śr. nominalnej 12 mm – 125 mm, montaż zaworów spustowych, montaż zaworów  regulacyjnych o śr. nominalnej 10 mm – 80 mm, montaż dwuzłączki o śr. nominalnej 15 mm – 80 mm, montaż zaworów odpowietrzających automatycznie o śr. 15 mm, montaż kotłów gazowych –moc cieplna 2x90 kW, montaż naczynia przeponowego, montaż pomp obiegowych instalacji c.o. cyrk. Pomp ładujących, montaż grzejnika stalowego dwupłytowego o wys. 600 mm i dług. 7200 mm w miejsce Faviera, montaż rozdzielaczy instalacji c.o.- istniejące, montaż termometrów montowanych wraz z wykonaniem tulei, montaż manometrów montowanych wraz z wykonaniem tulei, wykonanie próby szczelności instalacji c.o., płukanie instalacji, zabezpieczenie antykorozyjne rur, dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr. do 80 mm, wykonanie izolacji rurociągów, montaż przewodu kominowego i kanału wentylacji),

 

d)    instalacje elektryczne (rozbudować rozdzielnice prądu TB o wyłącznik nadprądowy serii CLS6, wykonać zabezpieczający przewód zasilający tablicę rozdzielczą kotłowni TK, wykonać tablice kotłowni TK, wykonać wyłącznik główny kotłowni WK,  wykonanie instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych, wykonać instalację AKPiA, wykonać instalacje aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej, wykonać połączenie wyrównawcze i uziom, wykonanie systemu ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym),

e)    roboty porządkowe (wywiezienie wszelkich odpadów, a także pozostałych zanieczyszczeń, powstałych w toku realizacji robót budowlanych i instalacyjnych i ich utylizacja),

f)     a także wszelkie inne prace niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia,  nie wynikające wprost z dokumentacji projektowej, SIWZ, szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, a także przedmiarach robót.

g)    wykonanie prób, badań i inwentaryzacji powykonawczej,

h)    Całkowity zakres prac budowlanych i instalacyjnych, będący przedmiotem niniejszej umowy, o którym mowa w pkt 2, został zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i jej załącznikach tj. projekcie budowlanym pn. Budowa kotłowni gazowej o mocy 180 kW dla budynku biurowo-socjalnego Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze przy ul. Papieża Jana Pawła II 11A , Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót (Specyfikacja Techniczna Budowa kotłowni gazowej o mocy 180 kW dla budynku biurowo-socjalnego Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze przy ul. Papieża Jana Pawła II 11 A: Branża Budowlana, Sanitarna, Elektryczna), z którymi to dokumentami Wykonawca zapoznał się i akceptuje bez zastrzeżeń w całości

3.   Integralną częścią umowy są dokumenty wymienione w pkt 2 wraz z ofertą Wykonawcy

      oraz dokumentami, o których mowa w pkt 14.4. c) - e) SIWZ dotyczącej postępowania,  

      w wyniku rozstrzygnięcia, którego zawarto niniejszą umowę.

 

Rozdział II. TERMINY REALIZACJI UMOWY

§ 2

1.      Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie 10 tygodni od daty podpisania niniejszej umowy.

2.      Za dzień zakończenia realizacji robót budowlanych strony ustalają dzień zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy, potwierdzonego w formie pisemnej, o ile roboty te zostaną odebrane przez Zamawiającego i inspektora nadzoru, w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego, w toku zwykłych czynności odbiorowych.

3.      W przypadku nie odebrania robót z tytułu ich nie wykonania lub nienależytego wykonania, za dzień zakończenia realizacji robót uznaje się dzień zgłoszenia gotowości do odbioru robót, uznanych w toku końcowego odbioru za bezusterkowe (odebranie robót przez Zamawiającego protokołem bezusterkowego odbioru końcowego robót).

 

Rozdział III. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

§ 3

1.      Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówione roboty budowlane zgodnie z zakresem rzeczowym przedmiotu zamówienia zawartym w pkt 4 SIWZ oraz zgodnie z:

a)  projektem budowlanym pn.  Budowa kotłowni gazowej o mocy 180 kW dla budynku biurowo-socjalnego Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A.  Kamiennej Górze przy ul. Papieża Jana Pawła II 11A  (załącznik nr 6 do SIWZ),   Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót (Specyfikacja Techniczna Budowa kotłowni gazowej o mocy 180 kW dla budynku biurowo-socjalnego Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze przy ul. Papieża Jana Pawła II 11 A: Branża Budowlana, Sanitarna, Elektryczna załącznik nr 7 do SIWZ), obowiązującymi przepisami, w tym z  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414) i sztuką budowlaną,

b)  wymaganiami wynikającymi z aprobat technicznych, obowiązujących Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane oraz zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

2.      Przy realizacji zamówionego dzieła budowlanego Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie zobowiązuje się do:

a)    stosowania jedynie wyrobów/materiałów posiadających stosowne aprobaty techniczne i dopuszczonych do stosowania w budownictwie drogowym w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414), oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881),

b)    dostarczenia na każde żądanie Zamawiającego kompletnych dokumentów świadczących, że wbudowane materiały i urządzenia (wyroby) odpowiadają co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w przepisach, o których mowa w ppkt a) oraz innych, o ile mają zastosowanie, np. certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, instrukcje obsługi (DTR), autoryzacje itp.,

c)    prowadzenia robót w sposób niestwarzający zagrożenia dla ruchu drogowego oraz pieszego i wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością w sposób nienaruszający interesów Zamawiającego, użytkowników drogi i osób trzecich,

d)    usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów, śmieci, urządzeń, które nie są już potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia,

e)    zachowania, w czasie wykonania robót, obowiązujących zasad BHP i p.poż. zawartych w przepisach i normach branżowych,

f)     oznakowania terenu robót,

g)    konsultowania z Zamawiającym jakichkolwiek wątpliwości, w tym wszelkich zmian i ewentualnych nieścisłości.

3.      Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia przy użyciu własnego sprzętu oraz materiałów, wyrobów w tym także dwóch kondensacyjnych kotłów gazowych o mocy nominalnej 90kW każdy i urządzeń zgodnych z przepisami techniczno-budowlanymi, normami PN/E, przepisami prawa budowlanego (dostarczone przez Wykonawcę materiały, wyroby i urządzenia powinny posiadać świadectwa jakości, a ich składowanie powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów).

4.      Zakres świadczonych przez Wykonawcę robót budowlanych jest taki, jak określono go w niniejszej umowie i SIWZ oraz musi ponadto zawierać wszelkie elementy, które w sposób oczywisty są potrzebne do tego, aby przedmiot umowy osiągnął wymagane cele, nawet, jeżeli elementy takie nie są wyraźnie wyszczególnione w umowie, SIWZ oraz załącznikach do niej (projekcie budowlanym,  specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót).

5.      Wykonawca oświadcza, że zbadał miejsce robót budowlanych i akceptuje panujące na nim warunki. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za prawidłową i bezkolizyjną realizację robót.

6.      Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialność za szkody związane z realizacją niniejszej Umowy, w tym obrażenia lub śmierć osób oraz utraty bądź uszkodzenia mienia.

§ 4

1.      Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robót. Przedmiotowe przekazanie winno nastąpić przed rozpoczęciem przez Wykonawcę prac budowlanych.

2.      Po przyjęciu terenu robót Wykonawca staje się odpowiedzialny za miejsce i bezpieczeństwo wykonywanych robót, a w szczególności za bezpieczne warunki poruszania się w obrębie realizowanych prac.

3.      Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na miejscu prac w trakcie realizacji zadania.

4.      Wykonawca zobowiązuje się zagospodarować teren prac budowlanych i jego zaplecze, łącznie z wyposażeniem w urządzenia i doprowadzeniem energii elektrycznej i wody, na swój koszt oraz strzec bezpieczeństwa mienia i osób znajdujących się na terenie prac budowlanych.

5.      Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony mienia.

6.      Wykonawca zobowiązuje się odpowiednio zabezpieczyć i oznakować, na cały okres realizacji zadania, wszystkie miejsca wykonania robót.

7.      Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu, a w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego, inspektorowi nadzoru, w każdym czasie, wstęp na teren robót, przeprowadzenie jego kontroli, kontroli realizowanych robót budowlanych, stosowanych w ich toku materiałów oraz innych okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji zamówionych robót budowlanych.

8.      W czasie trwania robót budowlanych Wykonawca będzie utrzymywał teren robót w należytym stanie, a w szczególności będzie usuwał i właściwie składował wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia będącego w posiadaniu Zamawiającego lub osób trzecich, Wykonawca zobowiązuje się do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt.

9.      Wykonawca, jako wytwórca odpadów (zgodnie z art. 3 ust. 1, pkt. 32, ustawy z dnia 4 grudnia 2012r. o odpadach),  jest odpowiedzialny za powstałe w toku prac budowlanych odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289) oraz ustawy z dnia 4 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 21) wraz z powszechnie obowiązującymi przepisami miejscowymi. Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych, powstałych w toku realizacji przedmiotu umowy, odbywa się na koszt Wykonawcy.

                                                               § 5

1.      Wykonawca ustanawia na swój koszt:

a)  kierownika budowy w osobie _________________________, legitymującej się uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi  w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń Nr _________________________ oraz wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzonym aktualnym zaświadczeniem.

2.      Kierownik budowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

3.      Ewentualna zmiana kierownika budowy wymaga pisemnej notyfikacji Zamawiającego.

§ 6

1.      W przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi Zamawiający zobowiązuje się do powiadomienia o tym Wykonawcy w formie pisemnej.

2.      Ustanowiony inspektor nadzoru reprezentuje Zamawiającego wobec Wykonawcy działając w imieniu i na rachunek Zamawiającego.

3.      Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 7

1.      W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji prac budowlanych strony niniejszej umowy zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa.

2.      W przypadku wystąpienia nowych, nieprzewidzianych okoliczności, po ogłoszeniu przetargu, postanowienia niniejszej umowy będą uzupełniane.

 

Rozdział IV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 8

1.      Wniesione przez Wykonawcę wadium w wysokości 10.000,00 PLN (słownie złotych: dziesięć tysięcy i 00/100), zaliczone jest na poczet zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu zamówienia.

2.      Wniesione wadium jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy i mogą z niej być dokonywane potrącenia należności przysługujących Zamawiającemu względem Wykonawcy, w tym kar umownych.

3.      Zamawiający zwraca zabezpieczenie, bez odsetek, wraz z wypłaconym wynagrodzeniem za wykonanie przedmiotu umowy, po dokonanym przez Zamawiającego i inspektora nadzoru, o ile zostanie ustanowiony, bezusterkowym odbiorze końcowym robót.

 

Rozdział V. ODBIORY

§ 9

1.      Po całkowitym wykonaniu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia Zamawiającemu i inspektorowi nadzoru, o ile zostanie ustanowiony, gotowość do końcowego odbioru robót.

2.      Gotowość do odbioru końcowego oraz wykonanie robót zanikających lub podlegających zakryciu Wykonawca zgłasza w formie pisemnej Zamawiającemu i inspektorowi nadzoru, o ile zostanie ustanowiony, a odbiór końcowy dodatkowo na piśmie.

3.      Zamawiający jest zobowiązany przystąpić do odbioru końcowego, w terminie 10 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego robót.

4.      W przypadku odbioru robót zanikowych lub podlegających zakryciu, termin odbioru wynosi 3 dni licząc od daty zawiadomienia, dokonanego przez kierownika budowy.

5.      Zakończenie prac odbiorowych zostanie potwierdzone spisaniem końcowego protokołu odbioru robót, zawierającym wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad. Protokół winien być podpisany przez kierownika budowy i przedstawiciela Zamawiającego, a w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego, także przez inspektora nadzoru działającego w imieniu i na rachunek Zamawiającego.

6.      Wykonawca jest zobowiązany wykonać i skompletować, po zakończeniu robót, operat kolaudacyjny, stanowiący podstawę oceny i odbioru wykonanych robót, zawierający pełną dokumentację powykonawczą (jej kompletność winna być potwierdzona przez inspektora nadzoru, o ile zostanie ustanowiony), z uwzględnieniem zmian zaistniałych w trakcie realizacji robót, wyniki przeprowadzonych badań, pomiarów i prób, stosowne atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne i świadectwa pochodzenia zastosowanych materiałów oraz przekazać ją Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

 

Rozdział VI. WYNAGRODZENIE

§ 10

1.      Za wykonanie w całości robót budowlanych, będących przedmiotem niniejszej umowy, przysługuje Wykonawcy od Zamawiającego jednorazowe wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto _______________________________________ PLN (słownie złotych: ______________________________________________________________________), w tym cena netto ______________________________________  PLN (słownie złotych: ____________________________________________________________ + podatek od towarów i usług (VAT), wg przepisów obowiązujących w dniu powstania obowiązku podatkowego, co jest zgodne z ofertą Wykonawcy.

2.      W przypadku zmiany, w okresie obowiązywania umowy, stawki podatku VAT wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian.

3.      Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w pkt 1 obejmuje wszelkie koszty konieczne do wykonania przedmiotu umowy, wynikające wprost z dokumentacji projektowej, SIWZ, jak również te nieujęte, a niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zadania. Niedoszacowanie, pominięcie czy brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w pkt 1.

4.      Podstawą do rozliczenia wykonanych prac budowlanych będzie stanowić protokół bezusterkowego odbioru końcowego podpisany przez kierownika budowy, inspektora nadzoru, w przypadku jego ustanowienia i przedstawiciela Zamawiającego, z zastrzeżeniem pkt 6.

5.      Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia, w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę VAT w terminie 14 dni licząc od daty jej doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Za dzień zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Jeżeli dzień płatność przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za termin płatności uważa się pierwszy dzień roboczy następujący po takim dniu.

6.      Faktura będzie wystawiona w walucie polskiej i w takiej też walucie będzie zrealizowana przez Zamawiającego płatność.

7.      W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnej z Umową lub obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia oraz otrzymania faktury korygującej VAT, bez obowiązku płacenia odsetek z tytułu niedotrzymania terminu zapłaty.

8.      Z wynagrodzeniem Zamawiający wypłaci Wykonawcy wadium, bez odsetek, które zostało zaliczone na poczet zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy.

 

Rozdział VII. GWARANCJA I RĘKOJMIA

§ 11

1.      Wykonawca, z zastrzeżeniem pkt 2, udziela Zamawiającemu na okres ____________________ (min. 36 miesięcy) gwarancji i rękojmi za wady fizyczne lub prawne wykonanego przedmiotu umowy. Termin gwarancji i rękojmi biegnie od daty podpisania przez strony protokołu bezusterkowego odbioru końcowego, o którym mowa w § 10 pkt 5 umowy.

2.      Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego wszelkie uprawnienia z tytułu gwarancji i rękojmi udzielonej przez dostawców materiałów, wyrobów budowlanych, urządzeń, wydając w tym celu Zamawiającemu właściwe dokumenty gwarancyjne, najpóźniej w chwili podpisywania protokołu bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

3.      Strony zgodnie postanawiają, że egzekwowanie usuwania wad przez Wykonawcę wykonywać będzie Zamawiający.

§ 12

1.      Zamawiający zgodnie z § 11 pkt 3, w razie stwierdzenia w okresie gwarancji i rękojmi ewentualnych wad fizycznych lub prawnych wydanej dokumentacji lub dzieła budowlanego, jest obowiązany do przedłożenia Wykonawcy, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia ich ujawnienia, stosownej reklamacji wraz z podaniem terminu ich bezpłatnego usunięcia

2.      Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad lub awarii w ustalonym terminie, Zamawiający może powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz bez utraty gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę.

3.      Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.

4.      Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 

Rozdział VIII. KARY UMOWNE

§ 13

1.      Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a)   za opóźnienie w zakończeniu całości robót budowlanych w wysokości 0,10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 pkt 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

b)  za opóźnienie w usunięciu wad lub awarii stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 pkt 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub awarii.

2.      Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

3.      Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a)    za uniemożliwienie rozpoczęcia lub spowodowanie przerwy w wykonywaniu robót, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 0,10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 pkt 1 umowy, za każdy dzień zwłoki lub przerwy,

b)    za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego robót, z winy Zamawiającego, w wysokości 0,10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 pkt 1 umowy, za każdy dzień zwłoki.

§ 14

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość kar umownych, do wysokości poniesionych kosztów i utraconych korzyści.

 

Rozdział IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 15

1.      Zamawiający może odstąpić od umowy w każdym czasie wraz z prawem do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 10 pkt 1 jeżeli:

a)   Wykonawca nie dotrzymuje terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy,

b)  Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy lub normami i warunkami określonymi prawem,

c)   Wykonawca nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań określonych w § 11-12 umowy,

d)  Wykonawca wykonuje prace budowlane z wykorzystaniem materiałów, wyrobów i urządzeń innych niż zawarte w jego ofercie lub niespełniających wymagań określonych przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jej załącznikach, niniejszej umowie albo ogólnie przyjętych norm jakościowych.

2.      Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

3.      W przypadku odstąpienia od umowy Strony zobligowane są do następujących obowiązków:

a)    w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

b)    Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która spowodowała odstąpienie od umowy, Zamawiający i inspektor nadzoru, o ile zostanie ustanowiony, dokonają odbioru robót przerwanych oraz Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

 

Rozdział X. PRAWO I ROZSTRZYGANIE SPORÓW ORAZ USTALENIA KOŃCOWE

§ 16

1.      W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa budowlanego.

2.      Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3.      Umowę niniejszą sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

 

WYKONAWCA:

 

 

 

 

 

 

UWAGA:

Warunki wymagające określenia (kropki) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu.

 


Załącznik nr 4

 

_______________________, dnia _______________________

 

_______________________

(pieczęć Wykonawcy/ów)

SSEMP S.A.

ul. Papieża Jana Pawła II 11A

58-400 Kamienna Góra

 

FORMULARZ OFERTY

 

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie kotłowni gazowej dla budynku siedziby SSEMP S.A.” oświadczam, że:

1.   Oferuję wykonanie robót budowlanych objętych zamówieniem zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami za łączne wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto: _________________________ PLN (słownie złotych brutto: ________________________________________________), w tym cena netto: _________________________ PLN (słownie złotych netto: _____________________________________________________) + podatek od towarów i usług (VAT) wg przepisów obowiązujących w dniu powstania obowiązku podatkowego. W przypadku zmiany, w okresie związania ofertą, stawki podatku VAT wynagrodzenie ryczałtowe brutto ulegnie zmianie, stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie ryczałtowe netto pozostaje bez zmian.

2.   Wyżej wymienione zamówienie wykonam w terminie określonym w pkt 5. SIWZ.

3.   Udzielam gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na okres ___________* miesięcy (nie krótszy niż 36 miesięcy), licząc od terminu bezusterkowego odbioru końcowego.

4.   Zapoznałem się z warunkami SIWZ i postanowieniami określonymi w projekcie umowy i akceptuję ich treść oraz warunki płatności bez zastrzeżeń zobowiązując się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na określonych w projekcie umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

5.   Spełniam warunki udziału w postępowaniu.

6.   Wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty.

7.   Dane teleadresowe Wykonawcy do prowadzenia korespondencji:

 

Nazwa (firma) Wykonawcy: ____________________________________________________

*__________________________________________________________________________

Adres: *__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

tel. *________________________________, fax. __________________________________

(w przypadku składania oferty wspólnej proszę wyżej podać dane ustanowionego pełnomocnika)

8. W załączeniu przedkładam nw. załączniki:

1) ___________________________________

2) ___________________________________

n) ___________________________________

 

 

__________________________________________________

(podpis/y, pieczątki osoby/osób upoważnionych)

* należy podać


 

Załącznik nr 3

_______________________, dnia _______________________

 

_______________________

(pieczęć Wykonawcy/ów)

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

 

 

Niniejszym oświadczam(y), że Wykonawca(y) spełnia(ją) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie kotłowni gazowej dla budynku siedziby SSEMP S.A.”, a mianowicie:

1)  posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,

2)  posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia,

3)  znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

 

__________________________________________________

(podpis/y, pieczątki osoby/osób upoważnionych)


Załącznik nr 4

 

_______________________, dnia _______________________

 

_______________________

(pieczęć Wykonawcy/ów)

WYKAZ OSÓB, SPEŁNIAJĄCYCH WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU,

O KTÓRYCH MOWA W PKT. 9.1.2. a) SIWZ

(posiadających uprawnienia budowlane)

 

L.p.

Imię i nazwisko*

Funkcja w realizacji

Zamówienia/specjalność

uprawnień

Nr uprawnień

budowlanych

Numer

zaświadczenia

właściwej

terenowo OIIB

Informacja

o podstawie dysponowania osobą

1.

 

Kierownik budowy, który posiada uprawienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń – pkt. 9.1.2. a) SIWZ

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Uwaga!

W odniesieniu do osób, którymi będzie dysponował Wykonawca, do oferty należy załączyć pisemne zobowiązanie podmiotu, który dysponuje takimi osobami do ich udostępnienia.

W przypadku prowadzenia przez te osoby samodzielnej działalności należy do oferty dołączyć pisemne zobowiązania tych osób do podjęcia się pełnienia określonej funkcji.

 

Załączniki:

1. Dokument potwierdzający posiadanie przez kierownika budowy uprawnień budowlanych w wymaganej specjalności.

2. Aktualne zaświadczenie (na dzień składania ofert) potwierdzające jego członkostwo we właściwej terenowo izbie samorządu zawodowego.

 

 

__________________________________________________

(podpis/y, pieczątki osoby/osób upoważnionych)

Załącznik nr 5

 

_______________________, dnia _______________________

 

_______________________

(pieczęć Wykonawcy/ów)

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 

Wykaz należycie wykonanych co najmniej dwóch robót remontowo-budowlanych, o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto każda, zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie.

 

(roboty budowlane odpowiadające przedmiotowi zamówienia)

L.p.

Przedmiot zamówienia

(określić szczegółowo zakres wykonywanych prac)

Wartość zamówienia brutto

Data realizacji zamówienia

(wskazać termin rozpoczęcia i zakończenia)

Zamawiający/Inwestor, miejsce realizacji zamówienia

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

Załączniki:

1.   Dokumenty od Zamawiających/inwestorów potwierdzające wykonanie zamówień należycie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – (referencje).

 

Uwaga!

Roboty wymienione w wykazie, a niepotwierdzone dokumentacją (referencje), o ich należytym wykonaniu, nie będą uwzględnione przy ocenie ofert.

 

 

__________________________________________________

(podpis/y, pieczątki osoby/osób upoważnionych)

 

 

 Załączniki

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Kamienna Góra dnia 28 maja 2019 roku

INFORMACJA O ZAMKNIĘCIU PRZETARGU NIEOGRANICOZNEGO

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego pn.

„Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie kotłowni gazowej dla budynku siedziby SSEMP S.A.”

 

Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem nr 8/2019 Prezesa Zarządu  Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Kamiennej Górze przy ulicy Papieża Jana Pawła II 11A działając na podstawie §2 ust. 9  Uchwały Nr 09/Z/12 Zarządu SSEMP S.A. z dnia 23.01.2012 r. ZASADY WYBORU WYKONAWCÓW ROBÓT I USŁUG, DOSTAWCÓW WYROBÓW ORAZ TRYBU ZAWIERANIA UMÓW NA RZECZ SSEMP S.A. uprzejmie informuje, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszenie z dnia 07 maja 2019 roku, zostało zamknięte.

 

 

  1 Przewodniczący komisji – Bartosz Szumiński  

  2 Członek komisji – Adrian Jaszczur                     

  3 Członek komisji – Jarosław Osmolak                

                                                                                 

 

 

                                                                                                                 Prezes Zarządu

                                                                                                               Tadeusz Rycharski

 

 


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

                      dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.

 

WYKONAJ ROBOTY BUDOWLANE:

„Opracowanie dokumentacji technicznej* i wykonanie kotłowni gazowej dla budynku siedziby SSEMP S.A.”

 

*- Dokumentacja techniczna została opracowana, i znajduje się w załączniku do SIWZ

CPV: CPV 45000000-7, CPV-45111300, CPV-45432100-5, CPV-45432210-9, CPV-45421000-4,                  CPV-45442100-8, CPV 45332200-5, CPV 45331000-6, CPV 45330000-9, CPV 45321000-3,                   CPV 45331100-7, CPV 45300000-0, CPV 45310000-3,CPV 45311000-0, CPV 45315700-5

Postępowanie jest prowadzone w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego, bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177, tj. Dz. U. 2017 poz. 1579), na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 9.

 

 

Zamawiający:           Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A.

                            Ul. Papież Jana Pawła II 11A, 58-400 Kamienna Góra

 

 

Specyfikację zatwierdzono:

 

______________________________

Kamienna Góra, dnia 7 maja 2019 roku

 

 

 

 

 

1.     Nazwa, adres i inne dane Zamawiającego.

Zamawiający:     Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A.

Adres:               ul. Papieża Jana Pawła II Nr 11A, 58-400 Kamienna Góra

Godz. pracy:      Poniedziałek – Piątek: 730 – 1530

NIP:                 614-147-29-74

Regon:              230820274

Strona www:      www.ssemp.pl

Telefon:            75 645 20 30

Faks:                75 645 20 33

2.     Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie jest prowadzone w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego, bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177), na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 9.

3.     Informacje ogólne.

3.1.     Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie:

a)  „Zamawiający” – Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Kamiennej Górze,

b)  „Postępowanie” – postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji,

c)   „SIWZ”, „Specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

d)  „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie, którego przedmiot został opisany w pkt 4,

e)  „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia lub zawarł z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.

3.2.     Wykonawca winien zapoznać się z całością SIWZ.

3.3.     Oferta oraz dokumenty i oświadczenia do niej dołączone powinny być przygotowane zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ i odpowiadać jej treści.

4.     Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych i instalacyjnych podczas zadania polegającego na przebudowie  lokalu znajdującego się w istniejącym budynku biurowym, należącym do Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, zlokalizowanym przy ul. Papieża Jana Pawła II 11a w Kamiennej Górze i wykonania w nim kotłowni gazowej dla budynku siedziby SSEMP S.A.

Zadanie uwzględnia następujący zakres robót:

a) rozbudowa podrozdzielnicy TB1 o zabezpieczenie przetężeniowe instalacji,

b) wykonanie:

  - obwodu zasilającego tablicę rozdzielczą TK,

  - tablicy rozdzielczej kotłowni TK i wyłącznika głównego kotłowni WG,

  - instalacji elektrycznej w kotłowni,

  - automatyki kotłowni,

  - instalacji połączeń wyrównawczych,

  - systemu aktywnego bezpieczeństwa instalacji gazowej (ASBIG),

c) przeprowadzenie prób i badań wykonanej instalacji,

d) demontaż istniejącej instalacji elektrycznej w pomieszczeniu kotłowni,

e) roboty rozbiórkowe:

  -Wyburzenie ścianek wskazanych w projekcie

  -Rozbiórka posadzki w pomieszczeniu kotłowni,

  -Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych,

  -Odbicie odparzonych tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na pod okładzinę z płytek do 2,00m,

  -Wykonanie otworów technologicznych dla nawiewu i komina,

  -Wywiezienie kontenerami gruzu,

f)podłogi i posadzki:

  - Uzupełnienie podkładu betonowego w pomieszczeniu kotłowni,

  - Wykonanie warstwy wyrównawczej cementowej,

  - Wykonanie posadzki z płytek kamionkowych GRES techniczny o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej,

g) przebudowa ścianki działowej oraz wykładanie ścian:

-   przebudowa ścianki działowej kotłowni spełniającej wymagania ppoż.-EI 60

-   Wykonanie podkładu tynkowego pod płytki na ścianach,

  - Licowanie ścian kotłowni płytkami kamionkowymi GRES szkliwiony o wym. 25x25 cm na zaprawie klejowej do 2,00m,

h)roboty w zakresie stolarki :

 -  Montaż nowych drzwi stalowych w klasie p.poż. EI30,

i) roboty malarskie:

 -  Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby i wykonanie gładzi gipsowych na stropach i ścianach nad glazurą w pomieszczeniu kotłowni,

 -  Gruntowanie powierzchni wewnętrznych tynków emulsją wzmacniającą,

 -  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich i  obudów komina na wyższych kondygnacjach,

j) demontaż istniejącej instalacji,

k) montaż rurociągów,

l) montaż armatury oraz montaż przewodu kominowego i kanału wentylacji,

      m) montaż urządzeń grzejnych,

n) badania instalacji,

o) wykonanie izolacji termicznej,

u) regulacja działania instalacji,

p) roboty budowlane towarzyszące,

r) zabezpieczenie i oznakowanie miejsca terenu robót

s) odbiory techniczne

4.1.1.    Zamówienie należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym pn. Budowa kotłowni gazowej o mocy 180 kW dla budynku biurowo-socjalnego Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze przy ul. Papieża Jana Pawła II 11A (załącznik nr 6 do SIWZ), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót (Specyfikacja Techniczna Budowa kotłowni gazowej o mocy 180 kW dla budynku biurowo-socjalnego Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze przy ul. Papieża Jana Pawła II 11 A: Branża Budowlana, Sanitarna, Elektryczna załącznik nr 7 do SIWZ), obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami PN/E.

4.1.2.    Zamawiający wymaga, aby wszystkie zaoferowane przez Wykonawcę do wykonania robót wyroby i materiały, będące przedmiotem zamówienia, były fabrycznie nowe, z produkcji bieżącej, posiadały odpowiednie aprobaty techniczne i deklaracje zgodności, stosowne oznaczenia świadczące o dopuszczeniu ich do stosowania w budownictwie oraz inne niezbędne dokumenty.

4.1.3.    Wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym transport materiałów, pracowników, urządzeń, sprzętu, transport i utylizacja odpadów powstałych w trakcie realizacji robót, ponosi Wykonawca.

4.1.     Przedmiot zamówienia obejmuje:

a)  dostarczenie materiałów, w tym także dwóch kotłów kondensacyjnych gazowych o mocy nominalnej 90kW każdy, wyrobów budowlanych niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia,

b)  wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w zakresie określonym w dokumentacji projektowej, a także innych prac nie zawartych w dokumentacji projektowej niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia  zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, normami branżowymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

c)   przepisami dotyczącymi wyrobów budowlanych, wykonanie wszelkich badań, prób i kontroli, a także pomiarów powykonawczych, w tym inwentaryzacji powykonawczej, w zakresie koniecznym do odbioru końcowego robót i przekazania obiektu do użytkowania (protokoły pomiarów, badań i sprawdzeń oraz inne wynikłe podczas realizacji robót budowlanych i instalacyjnych),

d)  przedłożenie do odbioru końcowego prac powykonawczej dokumentacji technicznej i prawnej zgodnej z obowiązującymi przepisami, normami i wymogami w tym zakresie.

4.2.     Zakres rzeczowy przewidzianych do realizacji prac:

a)  roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (wyburzenie ścianek działowych w pomieszczeniach WC oraz przebudowa ścianki działowej kotłowni, skucie istniejących płytek, skucie wierzchnich warstw podłóg, demontaż stolarki drzwiowej, demontaż armatury i przyborów sanitarnych, demontaż części instalacji wod.-kan., przebudowa istniejącego pionu kanalizacji sanitarnej przebiegającego przez pomieszczenie sanitariatów, demontaż istniejących grzejników typu „Favier”, demontaż instalacji elektrycznej, likwidacja kanału went. 110 PVC pod stropem w pomieszczeniu sanitariatów, wywiezienie kontenerami gruzu),

b)  roboty ogólnobudowlane: (wykonanie otworów technologicznych dla nawiewu i komina, wykonanie ściany działowej  z bloczków Ytong gr. 11,5 na zaprawie murarskiej, montaż nadproża systemowego, montaż drzwi ognioochronnych o wym. 90/200 cm., wykonanie posadzek   wraz z ułożeniem  płytek gresowych o wym. 30x30 cm. na zaprawie klejowej, wykonanie na ścianach istniejących ubytku tynków, wykonanie na nowych ścianach tynków gładkich cem-wap. kat III i wykończenie ich gładzią gipsową, , oblicowanie ścian murowanych oraz miejsc zamurowanych otworów ściennych tynkiem cementowo-wapiennym, licowanie ścian kotłowni płytkami kamionkowymi GRES szkliwiony o wym. 25x25 cm na zaprawie klejowej do 2,00m, przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby i wykonanie gładzi gipsowych na stropach i ścianach nad glazurą w pomieszczeniu kotłowni, gruntowanie powierzchni wewnętrznych tynków emulsją wzmacniającą, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich i  obudów komina na wyższych kondygnacjach),

c)   instalacje sanitarne:

- Demontaż istniejącej instalacji (demontaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych Ø 10 mm-100 mm na ścianie,  demontaż urządzeń istniejącej kotłowni, demontaż zaworów przelotowych Ø 15-65 mm, demontaż izolacji rurociągów, przebicie otworów w ścianach i stropach dla przewodów instalacyjnych, wykucie bruzd w ścianach i posadzce niezbędnych do wykonania robót, usunięcie gruzu i materiałów pochodzących z rozbiórek poza teren budowy – wywiezienie środkami transportowymi na miejsce składowania materiałów odpadowych),

- Montaż instalacji centralnego ogrzewania (wykonanie  rurociągów w instalacjach c.o. z rur stalowych o połączeniach poprzez spawanie, wykonanie rurociągu  instalacji gazowej z rur stalowych czarnych o połączeniach spawanych, montaż zaworów przelotowych instalacji o śr. nominalnej 12 mm – 125 mm, montaż zaworów spustowych, montaż zaworów  regulacyjnych o śr. nominalnej 10 mm – 80 mm, montaż dwuzłączki o śr. nominalnej 15 mm – 80 mm, montaż zaworów odpowietrzających automatycznie o śr. 15 mm, montaż kotłów gazowych –moc cieplna 2x90 kW, montaż naczynia przeponowego, montaż pomp obiegowych instalacji c.o. cyrk. Pomp ładujących, montaż grzejnika stalowego dwupłytowego o wys. 600 mm i dług. 7200 mm w miejsce Faviera, montaż rozdzielaczy instalacji c.o.- istniejące, montaż termometrów montowanych wraz z wykonaniem tulei, montaż manometrów montowanych wraz z wykonaniem tulei, wykonanie próby szczelności instalacji c.o., płukanie instalacji, zabezpieczenie antykorozyjne rur, dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr. do 80 mm, wykonanie izolacji rurociągów, montaż przewodu kominowego i kanału wentylacji),

 

d)  instalacje elektryczne (rozbudować rozdzielnice prądu TB o wyłącznik nadprądowy serii CLS6, wykonać zabezpieczający przewód zasilający tablicę rozdzielczą kotłowni TK, wykonać tablice kotłowni TK, wykonać wyłącznik główny kotłowni WK,  wykonanie instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych, wykonać instalację AKPiA, wykonać instalacje aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej, wykonać połączenie wyrównawcze i uziom, wykonanie systemu ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym),

e)  roboty porządkowe (wywiezienie wszelkich odpadów, a także pozostałych zanieczyszczeń, powstałych w toku realizacji robót budowlanych i instalacyjnych i ich utylizacja),

f)   wykonanie prób, badań i inwentaryzacji powykonawczej.

4.3.     Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do:

a)  oznakowania miejsca wykonywania robót,

b)  dostarczenia materiałów/wyrobów budowlanych niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia,

c)   wykonania robót budowlanych i instalacyjnych w zakresie określonym w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, normami PN/E, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, przepisami dotyczącymi wyrobów budowlanych,

d)  wykonania wszelkich badań i prób, a także pomiarów powykonawczych w zakresie koniecznym do odbioru końcowego robót i przekazania obiektu liniowego do użytkowania,

e)  uporządkowania miejsca robót budowlanych i instalacyjnych,

f)   wykonania powykonawczej dokumentacji technicznej i prawnej zgodnej z obowiązującymi wymogami w tym zakresie.

4.3.1.       W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia będącego w posiadaniu Zamawiającego lub osób trzecich, Wykonawca poniesie koszty naprawy i doprowadzenia do stanu poprzedniego,

4.4.     Wykonawca jest zobowiązany do konsultowania z Zamawiającym jakichkolwiek wątpliwości, w tym wszelkich zmian, nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej sytuacji i ewentualnych nieścisłości z jednostką projektową, która opracowała dokumentację tj. Pracownia Projektowa FORMAT mgr inż. Paweł Sznajder, ul. Hetmańska 34/6, 58-316 Wałbrzych.

Szczegółowy zakres rzeczowy prac jest określony w załącznikach do SIWZ obejmujących:

a)  projekt budowlany pn. Budowa kotłowni gazowej o mocy 180 kW dla budynku biurowo-socjalnego Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze przy ul. Papieża Jana Pawła II 11A (załącznik nr 6 do SIWZ),

b)  specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót pn. Specyfikacja Techniczna Budowa kotłowni gazowej o mocy 180 kW dla budynku biurowo-socjalnego Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze przy ul. Papieża Jana Pawła II 11 A: Branża Budowlana, Sanitarna, Elektryczna (załącznik nr 7 do SIWZ), obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami PN/E.        

4.5.     Zawarte w załącznikach do niniejszej SIWZ nazwy materiałów należy traktować jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny i jakościowy. Materiały do wykonania przedmiotu zamówienia należy przyjmować w kategorii i jakości nie niższej (równoważne) niż te wskazane w załącznikach do niniejszej Specyfikacji.

4.6.     Zamawiający wymaga udzielenia rękojmi i gwarancji jakości na wykonany przedmiot Zamówienia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy, licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

4.7.    Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca, gdzie będą prowadzone roboty budowlane i instalacyjne objęte przedmiotem zamówienia i zapoznał się w sposób szczegółowy ze stanem istniejącym. Powyższe umożliwi zdobycie wszelkich dodatkowych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Wątpliwości wynikające z wizji lokalnej, Wykonawca musi wyjaśnić z Zamawiającym przed złożeniem oferty. Zaniechanie przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej następuje na jego ryzyko i odpowiedzialność.

4.8.     Kod wspólnego słownika zamówień.

Przedmiot główny

45.00.00.00-7           Roboty budowlane.

Przedmioty dodatkowe

45.11.13.00              Roboty rozbiórkowe

45.43.21.00-5           Kładzenie i wykładanie podłóg

45.43.22.10-9           Wykładanie ścian

45.42.10.00-4           Roboty w zakresie stolarki budowlanej       

45.44.21.00-8           Roboty malarskie

45.33.22.00-5           Roboty instalacyjne hydrauliczne

45.33.10.00-6           Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i 

                               klimatyzacyjnych

45.33.00.00-9           Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45.32.10.00-3          Izolacja cieplna   

45.33.11.00-7           Instalowanie centralnego ogrzewania

45.30.00.00-0           Roboty instalacyjne w budynkach

45.31.00.00-3           Roboty instalacyjne elektryczne

45.31.10.00-0           Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45.31.57.00-5           Instalowanie stacji rozdzielczych

5.     Termin wykonania zamówienia.

5.1.     Zamówienie należy wykonać w terminie 6 tygodni od daty podpisania umowy o wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych.

6.     Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych.

7.     Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

8.     Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

9.     Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

9.1.     O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące wymagania:

9.1.1.    Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia oraz wykażą aktualną, na dzień składania ofert, polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

9.1.2.    Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia (Wykonawca musi mieć do dyspozycji przy wykonaniu niniejszego zamówienia osoby posiadające doświadczenie oraz kwalifikacje odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną tym osobom powierzone) tj.

a) wykażą, że dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności Wykonawca winien wykazać, że dysponuje:

-        kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (podstawa prawna art. 14  ust. 1 pkt 4 lit b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie oraz aktualne zaświadczenie (przynajmniej na dzień składania ofert) o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,

b) wykażą należyte wykonanie (zgodnie z zasadami sztuki budowlanej), co najmniej dwóch robót remontowo-budowlanych o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto każda,  potwierdzonych referencjami, zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie.

9.1.3.    Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

9.2.     Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt 9.1. SIWZ, będzie przeprowadzona w oparciu o kompletność i prawidłowość złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, jakich żąda Zamawiający i zostanie dokonana na podstawie treści tych dokumentów według formuły „spełnia/nie spełnia”.

9.3.     Każdy z Wykonawców ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (składający ofertę wspólnie) musi samodzielnie spełnić warunki, o których mowa w pkt 9.1.1. SIWZ. Pozostałe warunki i wymagania zawarte w pkt 9.1. mogą zostać spełnione łącznie przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

9.4.     Oferty wykonawców, którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny.

9.5.     Wykonawcy, którzy nie przedłożą dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania.

10.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest do złożenia:

10.1.  Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ- patrz także pkt 28.

10.2.  Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawione/ wygenerowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

10.3.  Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu. Powyższe zaświadczenia muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

10.4.  Wykazu osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych/uprawnień oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami (osoby, o których mowa w pkt 9.1.2. a) SIWZ – wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ).

10.5.  Pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób wskazanych w wykazie, o których mowa w pkt 10.4. SIWZ – w przypadku, gdy Wykonawca nie dysponuje takimi osobami.

10.6.  Dokumentów potwierdzających posiadanie przez osoby, o których mowa w pkt 10.4. kwalifikacji zawodowych/uprawnień budowlanych, a w przypadku kierownika budowy dodatkowo aktualne (przynajmniej na dzień składania ofert) zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

10.7.  Wykazu wykonanych przez Wykonawcę robót spełniających warunki, o których mowa w pkt 9.1.2. b) SIWZ – wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ (Doświadczenie zawodowe) z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów (referencje) potwierdzających, że powyższe roboty zostały wykonane należycie. Roboty wymienione w wykazie, a niepotwierdzone dokumentacją o ich należytym zrealizowaniu (referencje), nie będą uwzględnione przy ocenie ofert.

10.8.  Aktualnej na dzień składania ofert polisy, o której mowa w pkt 9.1.1. SIWZ, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

10.9.  Dowód wniesienia wadium.

Z treści w/w dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 9. SIWZ.

W przypadku wspólnego ubiegania się o niniejsze zamówienie przez dwóch lub więcej Wykonawców, każdy z tych Wykonawców dołącza do oferty dokumenty, o których mowa w pkt 10.2., 10.3., 10.8. SIWZ dotyczące każdego z nich.

Dokumenty, o których mowa w pkt 10.2., 10.3., 10.5., 10.6., 10.8., 10.9. mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy), pozostałe dokumenty należy złożyć w oryginale. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do składania dokumentów, o których mowa wyżej stosuje się odpowiednio przepisy zawarte w § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. Nr 231).

11.  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

11.1.  Korespondencję należy kierować na adres: Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A., Ul. Papieża Jana Pawła II Nr 11A, 58-400 Kamienna Góra.

11.2.  Zamawiający dopuszcza przekazywanie korespondencji tj. oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji pisemnie lub faksem - na nr faksu 75 645 20 33 z zastrzeżeniem pkt 11.3.

Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby korespondencję przekazaną drogą faksową potwierdzać niezwłocznie na piśmie oraz nie przekazywać korespondencji tą drogą po godzinach pracy Zamawiającego, a także w dzień wolny od pracy.

11.3.  Złożenie oferty, jej wycofanie i zmiana może nastąpić jedynie w formie pisemnej. Złożenie tych pism w innej formie nie wywołuje jakichkolwiek skutków prawnych.

11.4.  Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

Bartosz Szumiński, tel. 75 645 20 30, kom. 662 130 338, faks: 75 645 20 33, e-mail: b.szuminski@ssemp.pl, pok. nr 105 w siedzibie Zamawiającego (I piętro).

11.5.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem.

12.  Wymagania dotyczące wadium.

12.1.  Składający ofertę winien wnieść wadium w pieniądzu przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 10.000,00 PLN (słownie złotych: dziesięć tysięcy i 00/100).

12.2.  Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: nr 02 1090 1942 0000 0005 1800 9564, prowadzony przez Santander Bank Polska S.A. O/Kamienna Góra. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego. Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.

12.3.  Wadium będzie uznane przez Zamawiającego za wniesione prawidłowo, tylko po wpłynięciu żądanej kwoty na wskazane wyżej konto.

12.4.  Wadium wpłacone przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zostanie zaliczone na poczet zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu zamówienia i zostanie zwrócone bez odsetek wraz z wypłaconym wynagrodzeniem, po dokonanym przez Zamawiającego bezusterkowym odbiorze końcowym robót.

12.5.  Wadium zostanie niezwłocznie zwrócone bez odsetek, jeżeli:

12.5.1. Upłynął termin związania ofertą.

12.5.2. Zamawiający unieważnił przetarg.

12.5.3. Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą, z zastrzeżeniem pkt 12.4.

12.6.  Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie na wniosek Wykonawcy:

12.6.1. Który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

12.6.2. Który został wykluczony z postępowania.

12.6.3. Którego oferta została odrzucona.

12.7.  Wadium ulega przepadkowi na rzecz Zamawiającego, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

12.7.1. Odmówił/ uchylił się od podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie.

12.7.2. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

13.  Termin związania ofertą.

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 14 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

14.  Opis sposobu przygotowywania ofert.

14.1.  Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z wszystkimi postanowieniami oraz załącznikami składającymi się na specyfikację istotnych warunków zamówienia.

14.2.  Każdy Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę.

14.3.  Ofertę należy przygotować w języku polskim w formie pisemnej, w sposób czytelny i trwały. Wszelkie poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby uprawnionej/osób uprawionych do reprezentowania Wykonawcy. Wzór „Formularza oferty” stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

14.4.  Do oferty należy dołączyć – wypełnione i podpisane:

a)  formularz oferty,

b)  oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 10 oraz 14.10, 14.1214.13 - pełnomocnictwa oraz pkt 28 - jeśli dotyczy,

c)   kosztorys ofertowy opracowany metodą kalkulacji szczegółowej w celach informacyjnych kosztorys nie będzie podlegał badaniu na etapie oceny ofert,

d)  stawkę roboczogodziny, narzuty procentowe, które zostały przyjęte do wyceny robót - w celach informacyjnych, nie będą podlegały badaniu na etapie oceny ofert,

e)  zestawienie M, S wraz z ich cenami jednostkowymi – w celach informacyjnych zestawienie nie będzie podlegało badaniu na etapie oceny ofert.

Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ofertowy oraz informacje, o których mowa w ppkt d) i e) będą jedynie wykorzystywane do obliczenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy.

14.5.  Zaleca się, aby wszystkie kartki oferty ponumerować kolejno i trwale spiąć (np. zszyć, zbindować, wpiąć do skoroszytu lub segregatora), a strony zawierające jakąkolwiek treść zaparafować lub podpisać (w tym wszystkie strony kosztorysu ofertowego, stawki, zestawienia) przez osobę uprawnioną/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

14.6.  Przy składaniu oferty należy wykorzystać wzory dokumentów i oświadczeń załączone do niniejszej SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on „nie dotyczy”. Ryzyko błędu przy przepisywaniu wyżej wymienionych wzorów, brak w ich treści wszystkich informacji wymaganych przez Zamawiającego obciąża Wykonawcę.

14.7.  Pisemną ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z podaną nazwą i adresem Wykonawcy, opatrzonej treścią:

„Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie kotłowni gazowej dla budynku siedziby SSEMP S.A.”

- nie otwierać przed terminem otwarcia ofert

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego oznakowania opakowania lub braku na opakowaniu którejkolwiek z wyżej wymienionych informacji.

14.8.  Formularz oferty, wszystkie dokumenty i oświadczenia złożone wraz z ofertą, winny być podpisane lub poświadczone przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

14.9.  W przypadku dołączenia do oferty kopii jakiegoś dokumentu, kopia ta winna być potwierdzona własnoręcznym podpisem i dopiskiem „za zgodność z oryginałem”, przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. Dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem ich na język polski.

14.10.         Dla uniknięcia sporów, kogo należy uważać za osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy należy kierować się następującymi zasadami.

14.10.1.  Za osobę uprawnioną/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w przypadku, gdy samodzielnie ubiega się on o udzielenie zamówienia uważa się:

a)  osoby wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym, jako uprawnione do reprezentacji

b)  podmiotu, ujawnionego tam prokurenta samoistnego (jeżeli został ustanowiony) lub

c)   osoby wymienione w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – jako przedsiębiorca/ właściciel lub inne osoby, o ile posiadają stosowne upoważnienie (pełnomocnictwo) podpisane przez osoby, o których mowa w ppkt a) i b). Pełnomocnictwo to (zawierające zakres czynności, do których uprawnia) winno być załączone do oferty w oryginale albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

14.10.2.  Za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawców w przypadku, gdy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (składają ofertę wspólną) uważa się:

a)  właściwie umocowanego pełnomocnika, o którym mowa w pkt 14.12. a) lub

b)  działających łącznie reprezentantów wszystkich Wykonawców.

14.11.         W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec w „Formularzu oferty”, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i odpowiednio je oznaczyć np. poprzez spięcie, zszycie w sposób oddzielny od pozostałej części oferty.

14.12.         Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ponadto:

a)  wspólnie ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

b)  załączyć do oferty (w oryginale albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) dokument ustanawiający pełnomocnika, o którym mowa w pkt 14.12. a). Dokument ten (np. pełnomocnictwo) podpisany przez reprezentanta każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (z zachowaniem zasad, o których mowa w pkt 14.10.1.) powinien przynajmniej zawierać: dane podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; wskazanie nazwy zamówienia, o które się ubiegają; wskazanie pełnomocnika oraz zakres czynności, do jakich jest uprawniony (np. podpisania i złożenia oferty, potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, składania oświadczeń woli itd.),

c)   przy składaniu dokumentów i oświadczeń, w których widnieje słowo „Wykonawca”, np. w miejscu „nazwa Wykonawcy” zaleca się podać pełne dane wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (tworzących konsorcjum), a nie tylko pełnomocnika.

14.13.         W przypadku, gdy o zamówienie ubiega się spółka cywilna zaleca się załączenie do oferty (w oryginale albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem) pełnomocnictwa zawierającego imiona i nazwiska wszystkich wspólników spółki cywilnej, ich podpisy oraz wskazanie ustanowionego pełnomocnika, zakresu jego umocowania – o ile informacje te nie wynikają z innych dokumentów dołączonych do oferty.

14.14.         Jednocześnie Zamawiający zaleca zachowanie szczególnej staranności w przypadku sporządzania dokumentów, o których mowa w 14.10.1. c) i 14.12. b), czy 14.13. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do złożenia lub podpisania oferty upoważnia również do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszelkich dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że z treści pełnomocnictwa wynika, co innego.

15.  Wycofanie lub zmiana złożonej oferty.

15.1.  Wykonawca może wycofać złożoną ofertę pod warunkiem złożenia Zamawiającemu przed upływem terminu do składania ofert pisemnego oświadczenia w tej sprawie i pisemnego potwierdzenia odbioru oferty.

15.2.  W przypadku, gdy Wykonawca chce dokonać zmiany, modyfikacji, uzupełnienia złożonej oferty może tego dokonać wyłącznie przed upływem terminu do składania ofert. Pisemne oświadczenie w tej sprawie wraz ze zmianami musi zostać dostarczone Zamawiającemu w zamkniętej kopercie oznakowanej jak oferta, z dodatkowym widocznym napisem "Zmiana oferty". Koperty tak oznakowane zostaną otwarte po otwarciu koperty z ofertą Wykonawcy, której zmiany dotyczą.

15.3.  Oświadczenia składane przez Wykonawcę, o których mowa w pkt 15.1. i 15.2. muszą być złożone przed upływem terminu do składania ofert, z zachowaniem zasad dotyczących składania oferty określonych w SIWZ (np. reprezentacja). Oświadczenia te powinny być jednoznaczne i niepowodujące wątpliwości Zamawiającego, co do ich treści i zamiarów Wykonawcy.

15.4.  Zwrócenie się Wykonawcy o wycofanie oferty lub jej zmianę bez zachowania wymogu pisemności (drogą telefoniczną, faksem, osobiście przez pracowników Wykonawcy lub pisemnie, lecz w formie niespełniającej powyższych wymogów i inne) - nie będzie skuteczne.

16.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

16.1.  Pisemną ofertę należy złożyć do dnia 27.05.2019 r. do godz. 1400 wyłącznie w sekretariacie Zamawiającego (I piętro), ul. Papieża Jana Pawła II Nr 11A, 58-400 Kamienna Góra. Za dostarczenie oferty w inne miejsce niż wskazane powyżej lub pozostawienie awizo Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności.

W przypadku przesłania oferty pocztą lub przesyłką kurierską do Zamawiającego, należy wziąć pod uwagę, że terminem jej dostarczenia (złożenia) Zamawiającemu jest jej wpływ do miejsca oznaczonego przez Zamawiającego, jako miejsce składania ofert.

16.1.1. Wszystkie oferty złożone/dostarczone po w/w terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania po przeprowadzeniu procedury otwarcia ofert.

16.2.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.05.2019 r. o godz. 1415 w siedzibie Zamawiającego (I piętro).

17.  Opis sposobu obliczenia ceny.

17.1.  W niniejszym postępowaniu przyjęto, jako formę wynagrodzenia – wynagrodzenie ryczałtowe, w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego. Cenę oferty należy podać w „Formularzu oferty” w formie ryczałtu w rozbiciu na cenę brutto i netto. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia, wynikające wprost z dokumentacji projektowej, SIWZ, szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, jak również w nich nieujęte, a niezbędne do wykonania zamówienia. Będą to między innymi koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania terenu, utrzymania zaplecza robót budowlanych, usunięcia i wywiezienia zanieczyszczeń, odpadów oraz innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

Zaleca się przed przystąpieniem do opracowania oferty dokonanie wizji lokalnej na miejscu realizacji przedmiotu zamówienia. Zaniechanie przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji następuje na jego ryzyko i odpowiedzialność.

17.2.  W przypadku zastosowania przez Wykonawcę innej technologii wykonania robót, niż przyjęta w dokumentacji projektowej, dopuszcza się zmiany norm nakładów rzeczowych, przy zachowaniu parametrów technicznych i uzyskaniu efektów określonych w dokumentacji projektowej.

17.3.  Ceny jednostkowe należy podać z dokładnością jedynie do dwóch miejsc po przecinku, dokonując ewentualnych zaokrągleń według zasad matematycznych.

18. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

18.1.  Kryteria wyboru ofert:

Cena oferty (brutto):                                             znaczenie 80%,

Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia: znaczenie 10%,

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:               znaczenie 10%

 

 

18.2.  W kryterium „cena” (Kc) oferta może uzyskać maksymalnie 80 punktów, a ocena punktowa każdej z ofert będzie dokonana według wzoru:

Liczba punktów oferty badanej =

Cena oferty najniższej

x 100 pkt x 80%

Cena oferty badanej

18.3.  W kryterium „okres gwarancji” (Kg) oferta może uzyskać maksymalnie 10 punktów. Ocena zostanie dokonana na podstawie okresu gwarancji wskazanego przez Wykonawcę w Ofercie. Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. Za każde dodatkowe 6 miesięcy gwarancji powyżej wymaganego 36 miesięcznego okresu będzie premiowane przez Zamawiającego. Przyjmuje się, że punkty w tym kryterium będą przyznawane następująco:

36 miesięcy (wymagane) – 0 punktów

42 miesiące – 2,5 punktu

48 miesięcy – 5 punktów

54 miesiące – 7,5 punktu

60 miesięcy – 10 punktów

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż wymagane 36 miesięcy lub niepodanie żadnego okresu skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Jeżeli Wykonawca określi okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający do oceny ofert przyjmie okres 60 miesięcy.

18.4.  W kryterium „termin wykonania” (Kw) oferta może uzyskać maksymalnie 10 punktów. Ocena zostanie dokonana na podstawie terminu wykonania wskazanego przez Wykonawcę w Ofercie. Maksymalny termin wykonania przedmiotu zamówienia to 10 tygodni. Przyjmuje się, że punkty w tym kryterium przyznawane będą następująco:

6 tygodni – 10 punktów

8 tygodni – 7,5 punktu

9 tygodni – 5 punktów

10 tygodni – 2,5 punktu

12 tygodni – 0 punktów.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę terminu wykonania przekraczającego 12 tygodni lub niepodanie żadnego terminu wykonania skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Jeżeli Wykonawca określi termin wykonania krótszy niż 10 tygodni, Zamawiający do oceny ofert przyjmie okres 10 tygodni.

18.5.  Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów w wyniku następującego wzoru:

K = Kc + Kg + Kw

Łączna ocena punktowa będzie wyrażona liczbą zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku.

19.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

19.1.  W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza nie załączy do oferty dokumentów, o których mowa w pkt 14.4.

c) – e), zobowiązany będzie do ich dostarczenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.

19.2.  Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, powiadomiony będzie pisemnie lub telefonicznie o terminie i miejscu podpisania umowy.

19.3.  W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Zamawiający może żądać dostarczenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

20.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zabezpieczeniem należytego wykonania umowy jest wpłacone wadium, o którym mowa w pkt 12 SIWZ. Z kwoty tej mogą być dokonywane potrącenia np. z tytułu kar umownych itp.

21.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę na takich warunkach.

21.1.  Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy na warunkach podanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

21.2.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie rozliczenie dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.

22.  Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

23.  Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

Adres strony internetowej Zamawiającego www.ssemp.pl

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną poprzez e-mail: b.szuminski@ssemp.pl

24.  Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN.

25.  Aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

26.  Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot.

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

27.  Składanie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców ubiegających się o udzielnie zamówienia – składających ofertę wspólnie.

Zaleca się, aby Wykonawcy składający ofertę wspólnie złożyli wyżej wymienione oświadczenia w jeden z poniższych sposobów:

-        złożenie jednego oświadczenia przez pełnomocnika ustanowionego przez wszystkich Wykonawców, tj. w treści oświadczenia należy wymienić nazwy, adresy wszystkich

-        Wykonawców, a podpis składa występujący w ich imieniu pełnomocnik,

-      złożenie jednego wspólnego oświadczenia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, tj. w treści oświadczenia należy wymienić nazwy, adresy wszystkich Wykonawców, a podpisy składają upełnomocnieni reprezentanci każdego z Wykonawców.

28.  Podwykonawstwo – podwykonawcy.

28.1.  Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom.

28.2.  Brak wskazania w ofercie części zamówienia/zakresu robót, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom skutkuje brakiem możliwości zmiany stanowiska Wykonawcy w tym zakresie przy zawieraniu umowy i jej realizacji.

28.3.  Zamawiający nie wskazuje wzoru dokumentu, na którym Wykonawca składa oświadczenie, o którym mowa w pkt 28.1. Wykonawca może, zatem złożyć takie oświadczenie w dowolnym miejscu w swojej ofercie (np. na osobnej kartce). Brak podania przez Wykonawcę informacji w ofercie w zakresie podwykonawstwa uważa się za równoznaczne z tym, że zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców.

28.4.  Za podwykonawcę uważa się każdą osobę trzecią, której Wykonawca zleca realizację jakiejkolwiek części zamówienia z wyłączeniem: poddostawców i osób fizycznych zatrudnionych u Wykonawcy na umowę zlecenia lub umowę o dzieło.

29.  Informacje dodatkowe.

29.1.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania. W tym przypadku oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia, za wyjątkiem zwrotu wadium.

29.2.  Zamawiający zastrzega sobie prawo wykluczenia z przetargu i odrzucenia z przyczyn formalnych w kolejnych przetargach tych oferentów, którzy złożą oświadczenia lub podadzą informacje niezgodne ze stanem faktycznym.

29.3.  Zastosowane w dokumentacji nazwy producentów, wyrobów i znaki towarowe służą wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia i określeniu minimalnych parametrów jakościowych, technicznych i funkcjonalnych zastosowanych materiałów.

 

 

 

 

Załączniki:

1.    Projekt umowy.

2.    Formularz oferty – do wypełnienia.

3.    Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – do wypełnienia.

4.    Wykaz osób, spełniających warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 9.1.2 a) SIWZ – do wypełnienia.

5.    Doświadczenie zawodowe – do wypełnienia.

6.    Projekt budowlany pn.  Budowa kotłowni gazowej o mocy 180 kW dla budynku biurowo-socjalnego Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze przy ul. Papieża Jana Pawła II 11A

7.    Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót (Specyfikacja Techniczna Budowa kotłowni gazowej o mocy 180 kW dla budynku biurowo-socjalnego Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze przy ul. Papieża Jana Pawła II 11 A: Branża Budowlana, Sanitarna, Elektryczna)


Załącznik nr 1

 

UMOWA O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

NR - _____/2019 (PROJEKT)

w ramach realizacji zadania pn.

„Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie kotłowni gazowej dla budynku siedziby SSEMP S.A.”

Zawarta w dniu ____________________ 2019 roku w Kamiennej Górze pomiędzy:

 

Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą przy ul. Papieża Jana Pawła II 11A, 58-400 Kamienna Góra, NIP 614-14-72-974, reprezentowaną przez:

1. Tadeusza Rycharskiego – Prezesa Zarządu,

2. Dagmarę Gęborys – Wiceprezesa Zarządu,

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,

 

a firmą:

___________________________________________________________________________

z siedzibą przy ul. ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

reprezentowaną przez:

1. __________________________________________________

2. __________________________________________________

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą

 

Rozdział I. PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie kotłowni gazowej dla budynku siedziby SSEMP S.A.”

 

2. Zakres rzeczowy obejmuje między innymi:

a)    roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (wyburzenie ścianek działowych w pomieszczeniach WC oraz przebudowa ścianki działowej kotłowni, skucie istniejących płytek, skucie wierzchnich warstw podłóg, demontaż stolarki drzwiowej, demontaż armatury i przyborów sanitarnych, demontaż części instalacji wod.-kan., przebudowa istniejącego pionu kanalizacji sanitarnej przebiegającego przez pomieszczenie sanitariatów, demontaż istniejących grzejników typu „Favier”, demontaż instalacji elektrycznej, likwidacja kanału went. 110 PVC pod stropem w pomieszczeniu sanitariatów, wywiezienie kontenerami gruzu),

b)    roboty ogólnobudowlane: (wykonanie otworów technologicznych dla nawiewu i komina, wykonanie ściany działowej  z bloczków Ytong gr. 11,5 na zaprawie murarskiej, montaż nadproża systemowego, montaż drzwi ognioochronnych o wym. 90/200 cm., wykonanie posadzek   wraz z ułożeniem  płytek gresowych o wym. 30x30 cm. na zaprawie klejowej, wykonanie na ścianach istniejących ubytku tynków, wykonanie na nowych ścianach tynków gładkich cem-wap. kat III i wykończenie ich gładzią gipsową, , oblicowanie ścian murowanych oraz miejsc zamurowanych otworów ściennych tynkiem cementowo-wapiennym, licowanie ścian kotłowni płytkami kamionkowymi GRES szkliwiony o wym. 25x25 cm na zaprawie klejowej do 2,00m, przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby i wykonanie gładzi gipsowych na stropach i ścianach nad glazurą w pomieszczeniu kotłowni, gruntowanie powierzchni wewnętrznych tynków emulsją wzmacniającą, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich i obudów komina na wyższych kondygnacjach),

c)    instalacje sanitarne:

- Demontaż istniejącej instalacji (demontaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych Ø 10 mm-100 mm na ścianie,  demontaż urządzeń istniejącej kotłowni, demontaż zaworów przelotowych Ø 15-65 mm, demontaż izolacji rurociągów, przebicie otworów w ścianach i stropach dla przewodów instalacyjnych, wykucie bruzd w ścianach i posadzce niezbędnych do wykonania robót, usunięcie gruzu i materiałów pochodzących z rozbiórek poza teren budowy – wywiezienie środkami transportowymi na miejsce składowania materiałów odpadowych),

- Montaż instalacji centralnego ogrzewania (wykonanie  rurociągów w instalacjach c.o. z rur stalowych o połączeniach poprzez spawanie, wykonanie rurociągu  instalacji gazowej z rur stalowych czarnych o połączeniach spawanych, montaż zaworów przelotowych instalacji o śr. nominalnej 12 mm – 125 mm, montaż zaworów spustowych, montaż zaworów  regulacyjnych o śr. nominalnej 10 mm – 80 mm, montaż dwuzłączki o śr. nominalnej 15 mm – 80 mm, montaż zaworów odpowietrzających automatycznie o śr. 15 mm, montaż kotłów gazowych –moc cieplna 2x90 kW, montaż naczynia przeponowego, montaż pomp obiegowych instalacji c.o. cyrk. Pomp ładujących, montaż grzejnika stalowego dwupłytowego o wys. 600 mm i dług. 7200 mm w miejsce Faviera, montaż rozdzielaczy instalacji c.o.- istniejące, montaż termometrów montowanych wraz z wykonaniem tulei, montaż manometrów montowanych wraz z wykonaniem tulei, wykonanie próby szczelności instalacji c.o., płukanie instalacji, zabezpieczenie antykorozyjne rur, dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr. do 80 mm, wykonanie izolacji rurociągów, montaż przewodu kominowego i kanału wentylacji),

 

d)    instalacje elektryczne (rozbudować rozdzielnice prądu TB o wyłącznik nadprądowy serii CLS6, wykonać zabezpieczający przewód zasilający tablicę rozdzielczą kotłowni TK, wykonać tablice kotłowni TK, wykonać wyłącznik główny kotłowni WK,  wykonanie instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych, wykonać instalację AKPiA, wykonać instalacje aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej, wykonać połączenie wyrównawcze i uziom, wykonanie systemu ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym),

e)    roboty porządkowe (wywiezienie wszelkich odpadów, a także pozostałych zanieczyszczeń, powstałych w toku realizacji robót budowlanych i instalacyjnych i ich utylizacja),

f)     a także wszelkie inne prace niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia,  nie wynikające wprost z dokumentacji projektowej, SIWZ, szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

g)    wykonanie prób, badań i inwentaryzacji powykonawczej,

8.    Całkowity zakres prac budowlanych i instalacyjnych, będący przedmiotem niniejszej umowy, o którym mowa w pkt 2, został zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i jej załącznikach tj. projekcie budowlanym pn. Budowa kotłowni gazowej o mocy 180 kW dla budynku biurowo-socjalnego Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze przy ul. Papieża Jana Pawła II 11A , Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót (Specyfikacja Techniczna Budowa kotłowni gazowej o mocy 180 kW dla budynku biurowo-socjalnego Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze przy ul. Papieża Jana Pawła II 11 A: Branża Budowlana, Sanitarna, Elektryczna), z którymi to dokumentami Wykonawca zapoznał się i akceptuje bez zastrzeżeń w całości.

1.      Integralną częścią umowy są dokumenty wymienione w pkt 2 wraz z ofertą Wykonawcy oraz dokumentami, o których mowa w pkt 14.4. c) - e) SIWZ dotyczącej postępowania, w wyniku rozstrzygnięcia, którego zawarto niniejszą umowę.

 

Rozdział II. TERMINY REALIZACJI UMOWY

§ 2

1.      Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie 6 tygodni od daty podpisania niniejszej umowy.

2.      Za dzień zakończenia realizacji robót budowlanych strony ustalają dzień zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy, potwierdzonego w formie pisemnej, o ile roboty te zostaną odebrane przez Zamawiającego i inspektora nadzoru, w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego, w toku zwykłych czynności odbiorowych.

3.      W przypadku nie odebrania robót z tytułu ich nie wykonania lub nienależytego wykonania, za dzień zakończenia realizacji robót uznaje się dzień zgłoszenia gotowości do odbioru robót, uznanych w toku końcowego odbioru za bezusterkowe (odebranie robót przez Zamawiającego protokołem bezusterkowego odbioru końcowego robót).

 

Rozdział III. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

§ 3

1.      Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówione roboty budowlane zgodnie z zakresem rzeczowym przedmiotu zamówienia zawartym w pkt 4 SIWZ oraz zgodnie z:

a)  projektem budowlanym pn.  Budowa kotłowni gazowej o mocy 180 kW dla budynku biurowo-socjalnego Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A.  Kamiennej Górze przy ul. Papieża Jana Pawła II 11A  (załącznik nr 6 do SIWZ),   Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót (Specyfikacja Techniczna Budowa kotłowni gazowej o mocy 180 kW dla budynku biurowo-socjalnego Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze przy ul. Papieża Jana Pawła II 11 A: Branża Budowlana, Sanitarna, Elektryczna załącznik nr 7 do SIWZ), obowiązującymi przepisami, w tym z  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414) i sztuką budowlaną,

b)  wymaganiami wynikającymi z aprobat technicznych, obowiązujących Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane oraz zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

2.      Przy realizacji zamówionego dzieła budowlanego Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie zobowiązuje się do:

a)    stosowania jedynie wyrobów/materiałów posiadających stosowne aprobaty techniczne i dopuszczonych do stosowania w budownictwie drogowym w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414), oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881),

b)    dostarczenia na każde żądanie Zamawiającego kompletnych dokumentów świadczących, że wbudowane materiały i urządzenia (wyroby) odpowiadają co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w przepisach, o których mowa w ppkt a) oraz innych, o ile mają zastosowanie, np. certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, instrukcje obsługi (DTR), autoryzacje itp.,

c)    prowadzenia robót w sposób niestwarzający zagrożenia dla ruchu drogowego oraz pieszego i wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością w sposób nienaruszający interesów Zamawiającego, użytkowników drogi i osób trzecich,

d)    usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów, śmieci, urządzeń, które nie są już potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia,

e)    zachowania, w czasie wykonania robót, obowiązujących zasad BHP i p.poż. zawartych w przepisach i normach branżowych,

f)     oznakowania terenu robót,

g)    konsultowania z Zamawiającym jakichkolwiek wątpliwości, w tym wszelkich zmian i ewentualnych nieścisłości.

3.      Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia przy użyciu własnego sprzętu oraz materiałów, wyrobów w tym także dwóch kondensacyjnych kotłów gazowych o mocy nominalnej 90kW każdy i urządzeń zgodnych z przepisami techniczno-budowlanymi, normami PN/E, przepisami prawa budowlanego (dostarczone przez Wykonawcę materiały, wyroby i urządzenia powinny posiadać świadectwa jakości, a ich składowanie powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów).

4.      Zakres świadczonych przez Wykonawcę robót budowlanych jest taki, jak określono go w niniejszej umowie i SIWZ oraz musi ponadto zawierać wszelkie elementy, które w sposób oczywisty są potrzebne do tego, aby przedmiot umowy osiągnął wymagane cele, nawet, jeżeli elementy takie nie są wyraźnie wyszczególnione w umowie, SIWZ oraz załącznikach do niej (projekcie budowlanym,  specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót).

5.      Wykonawca oświadcza, że zbadał miejsce robót budowlanych i akceptuje panujące na nim warunki. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za prawidłową i bezkolizyjną realizację robót.

6.      Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialność za szkody związane z realizacją niniejszej Umowy, w tym obrażenia lub śmierć osób oraz utraty bądź uszkodzenia mienia.

§ 4

1.      Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robót. Przedmiotowe przekazanie winno nastąpić przed rozpoczęciem przez Wykonawcę prac budowlanych.

2.      Po przyjęciu terenu robót Wykonawca staje się odpowiedzialny za miejsce i bezpieczeństwo wykonywanych robót, a w szczególności za bezpieczne warunki poruszania się w obrębie realizowanych prac.

3.      Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na miejscu prac w trakcie realizacji zadania.

4.      Wykonawca zobowiązuje się zagospodarować teren prac budowlanych i jego zaplecze, łącznie z wyposażeniem w urządzenia i doprowadzeniem energii elektrycznej i wody, na swój koszt oraz strzec bezpieczeństwa mienia i osób znajdujących się na terenie prac budowlanych.

5.      Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony mienia.

6.      Wykonawca zobowiązuje się odpowiednio zabezpieczyć i oznakować, na cały okres realizacji zadania, wszystkie miejsca wykonania robót.

7.      Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu, a w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego, inspektorowi nadzoru, w każdym czasie, wstęp na teren robót, przeprowadzenie jego kontroli, kontroli realizowanych robót budowlanych, stosowanych w ich toku materiałów oraz innych okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji zamówionych robót budowlanych.

8.      W czasie trwania robót budowlanych Wykonawca będzie utrzymywał teren robót w należytym stanie, a w szczególności będzie usuwał i właściwie składował wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia będącego w posiadaniu Zamawiającego lub osób trzecich, Wykonawca zobowiązuje się do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt.

9.      Wykonawca, jako wytwórca odpadów (zgodnie z art. 3 ust. 1, pkt. 32, ustawy z dnia 4 grudnia 2012r. o odpadach),  jest odpowiedzialny za powstałe w toku prac budowlanych odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289) oraz ustawy z dnia 4 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 21) wraz z powszechnie obowiązującymi przepisami miejscowymi. Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych, powstałych w toku realizacji przedmiotu umowy, odbywa się na koszt Wykonawcy.

                                                               § 5

1.      Wykonawca ustanawia na swój koszt:

a)  kierownika budowy w osobie _________________________, legitymującej się uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń Nr _________________________ oraz wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzonym aktualnym zaświadczeniem,

2.      Kierownik budowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

3.      Ewentualna zmiana kierownika budowy wymaga pisemnej notyfikacji Zamawiającego.

§ 6

1.      W przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi Zamawiający zobowiązuje się do powiadomienia o tym Wykonawcy w formie pisemnej.

2.      Ustanowiony inspektor nadzoru reprezentuje Zamawiającego wobec Wykonawcy działając w imieniu i na rachunek Zamawiającego.

3.      Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 7

1.      W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji prac budowlanych strony niniejszej umowy zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa.

2.      W przypadku wystąpienia nowych, nieprzewidzianych okoliczności, po ogłoszeniu przetargu, postanowienia niniejszej umowy będą uzupełniane.

 

Rozdział IV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 8

1.      Wniesione przez Wykonawcę wadium w wysokości 10.000,00 PLN (słownie złotych: dziesięć tysięcy i 00/100), zaliczone jest na poczet zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu zamówienia.

2.      Wniesione wadium jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy i mogą z niej być dokonywane potrącenia należności przysługujących Zamawiającemu względem Wykonawcy, w tym kar umownych.

3.      Zamawiający zwraca zabezpieczenie, bez odsetek, wraz z wypłaconym wynagrodzeniem za wykonanie przedmiotu umowy, po dokonanym przez Zamawiającego i inspektora nadzoru, o ile zostanie ustanowiony, bezusterkowym odbiorze końcowym robót.

 

Rozdział V. ODBIORY

§ 9

1.      Po całkowitym wykonaniu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia Zamawiającemu i inspektorowi nadzoru, o ile zostanie ustanowiony, gotowość do końcowego odbioru robót.

2.      Gotowość do odbioru końcowego oraz wykonanie robót zanikających lub podlegających zakryciu Wykonawca zgłasza w formie pisemnej Zamawiającemu i inspektorowi nadzoru, o ile zostanie ustanowiony, a odbiór końcowy dodatkowo na piśmie.

3.      Zamawiający jest zobowiązany przystąpić do odbioru końcowego, w terminie 10 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego robót.

4.      W przypadku odbioru robót zanikowych lub podlegających zakryciu, termin odbioru wynosi 3 dni licząc od daty zawiadomienia, dokonanego przez kierownika budowy.

5.      Zakończenie prac odbiorowych zostanie potwierdzone spisaniem końcowego protokołu odbioru robót, zawierającym wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad. Protokół winien być podpisany przez kierownika budowy i przedstawiciela Zamawiającego, a w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego, także przez inspektora nadzoru działającego w imieniu i na rachunek Zamawiającego.

6.      Wykonawca jest zobowiązany wykonać i skompletować, po zakończeniu robót, operat kolaudacyjny, stanowiący podstawę oceny i odbioru wykonanych robót, zawierający pełną dokumentację powykonawczą (jej kompletność winna być potwierdzona przez inspektora nadzoru, o ile zostanie ustanowiony), z uwzględnieniem zmian zaistniałych w trakcie realizacji robót, wyniki przeprowadzonych badań, pomiarów i prób, stosowne atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne i świadectwa pochodzenia zastosowanych materiałów oraz przekazać ją Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

 

Rozdział VI. WYNAGRODZENIE

§ 10

1.      Za wykonanie w całości robót budowlanych, będących przedmiotem niniejszej umowy, przysługuje Wykonawcy od Zamawiającego jednorazowe wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto _______________________________________ PLN (słownie złotych: ______________________________________________________________________), w tym cena netto ______________________________________  PLN (słownie złotych: ____________________________________________________________ + podatek od towarów i usług (VAT), wg przepisów obowiązujących w dniu powstania obowiązku podatkowego, co jest zgodne z ofertą Wykonawcy.

2.      W przypadku zmiany, w okresie obowiązywania umowy, stawki podatku VAT wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian.

3.      Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w pkt 1 obejmuje wszelkie koszty konieczne do wykonania przedmiotu umowy, wynikające wprost z dokumentacji projektowej, SIWZ, jak również te nieujęte, a niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zadania. Niedoszacowanie, pominięcie czy brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w pkt 1.

4.      Podstawą do rozliczenia wykonanych prac budowlanych będzie stanowić protokół bezusterkowego odbioru końcowego podpisany przez kierownika budowy, inspektora nadzoru, w przypadku jego ustanowienia i przedstawiciela Zamawiającego, z zastrzeżeniem pkt 6.

5.      Mając na uwadze art. 654 k.c., strony dopuszczają możliwość dokonywania odbiorów częściowych. W szczególności na żądanie Wykonawcy Zamawiający może przyjąć wykonane roboty częściowo w miarę ich ukończenia za zapłatą odpowiedniej części wynagrodzenia. Do odbioru częściowego odpowiednie zastosowanie mają przepisy prawa i postanowienia niniejszej umowy dotyczące odbioru końcowego.

6.      Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia, w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę VAT w terminie 14 dni licząc od daty jej doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Za dzień zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Jeżeli dzień płatność przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za termin płatności uważa się pierwszy dzień roboczy następujący po takim dniu.

7.      Faktura będzie wystawiona w walucie polskiej i w takiej też walucie będzie zrealizowana przez Zamawiającego płatność.

8.      W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnej z Umową lub obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia oraz otrzymania faktury korygującej VAT, bez obowiązku płacenia odsetek z tytułu niedotrzymania terminu zapłaty.

9.      Z wynagrodzeniem Zamawiający wypłaci Wykonawcy wadium, bez odsetek, które zostało zaliczone na poczet zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy.

 

Rozdział VII. GWARANCJA I RĘKOJMIA

§ 11

1.      Wykonawca, z zastrzeżeniem pkt 2, udziela Zamawiającemu na okres ____________________ (min. 36 miesięcy) gwarancji i rękojmi za wady fizyczne lub prawne wykonanego przedmiotu umowy. Termin gwarancji i rękojmi biegnie od daty podpisania przez strony protokołu bezusterkowego odbioru końcowego, o którym mowa w § 10 pkt 5 umowy.

2.      Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego wszelkie uprawnienia z tytułu gwarancji i rękojmi udzielonej przez dostawców materiałów, wyrobów budowlanych, urządzeń, wydając w tym celu Zamawiającemu właściwe dokumenty gwarancyjne, najpóźniej w chwili podpisywania protokołu bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

3.      Strony zgodnie postanawiają, że egzekwowanie usuwania wad przez Wykonawcę wykonywać będzie Zamawiający.

§ 12

1.      Zamawiający zgodnie z § 11 pkt 3, w razie stwierdzenia w okresie gwarancji i rękojmi ewentualnych wad fizycznych lub prawnych wydanej dokumentacji lub dzieła budowlanego, jest obowiązany do przedłożenia Wykonawcy, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia ich ujawnienia, stosownej reklamacji wraz z podaniem terminu ich bezpłatnego usunięcia

2.      Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad lub awarii w ustalonym terminie, Zamawiający może powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz bez utraty gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę.

3.      Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.

4.      Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 

Rozdział VIII. KARY UMOWNE

§ 13

1.      Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a)   za opóźnienie w zakończeniu całości robót budowlanych w wysokości 0,10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 pkt 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

b)  za opóźnienie w usunięciu wad lub awarii stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 pkt 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub awarii.

2.      Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

3.      Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a)    za uniemożliwienie rozpoczęcia lub spowodowanie przerwy w wykonywaniu robót, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 0,10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 pkt 1 umowy, za każdy dzień zwłoki lub przerwy,

b)    za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego robót, z winy Zamawiającego, w wysokości 0,10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 pkt 1 umowy, za każdy dzień zwłoki.

§ 14

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość kar umownych, do wysokości poniesionych kosztów i utraconych korzyści.

 

Rozdział IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 15

1.      Zamawiający może odstąpić od umowy w każdym czasie wraz z prawem do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 10 pkt 1 jeżeli:

a)   Wykonawca nie dotrzymuje terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy,

b)  Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy lub normami i warunkami określonymi prawem,

c)   Wykonawca nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań określonych w § 11-12 umowy,

d)  Wykonawca wykonuje prace budowlane z wykorzystaniem materiałów, wyrobów i urządzeń innych niż zawarte w jego ofercie lub niespełniających wymagań określonych przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jej załącznikach, niniejszej umowie albo ogólnie przyjętych norm jakościowych.

2.      Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

3.      W przypadku odstąpienia od umowy Strony zobligowane są do następujących obowiązków:

a)    w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

b)    Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która spowodowała odstąpienie od umowy, Zamawiający i inspektor nadzoru, o ile zostanie ustanowiony, dokonają odbioru robót

c)    przerwanych oraz Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

 

Rozdział X. PRAWO I ROZSTRZYGANIE SPORÓW ORAZ USTALENIA KOŃCOWE

§ 16

1.      W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa budowlanego.

2.      Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3.      Umowę niniejszą sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

 

WYKONAWCA:

 

 

 

 

 

 

UWAGA:

Warunki wymagające określenia (kropki) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu.

 


Załącznik nr 4

 

_______________________, dnia _______________________

 

_______________________

(pieczęć Wykonawcy/ów)

SSEMP S.A.

ul. Papieża Jana Pawła II 11A

58-400 Kamienna Góra

 

FORMULARZ OFERTY

 

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie kotłowni gazowej dla budynku siedziby SSEMP S.A.” oświadczam, że:

1.   Oferuję wykonanie robót budowlanych objętych zamówieniem zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami za łączne wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto: _________________________ PLN (słownie złotych brutto: ________________________________________________), w tym cena netto: _________________________ PLN (słownie złotych netto: _____________________________________________________) + podatek od towarów i usług (VAT) wg przepisów obowiązujących w dniu powstania obowiązku podatkowego. W przypadku zmiany, w okresie związania ofertą, stawki podatku VAT wynagrodzenie ryczałtowe brutto ulegnie zmianie, stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie ryczałtowe netto pozostaje bez zmian.

2.   Wyżej wymienione zamówienie wykonam w terminie określonym w pkt 5. SIWZ.

3.   Udzielam gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na okres ___________* miesięcy (nie krótszy niż 36 miesięcy), licząc od terminu bezusterkowego odbioru końcowego.

4.   Zapoznałem się z warunkami SIWZ i postanowieniami określonymi w projekcie umowy i akceptuję ich treść oraz warunki płatności bez zastrzeżeń zobowiązując się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na określonych w projekcie umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

5.   Spełniam warunki udziału w postępowaniu.

6.   Wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty.

7.   Dane teleadresowe Wykonawcy do prowadzenia korespondencji:

 

Nazwa (firma) Wykonawcy: ____________________________________________________

*__________________________________________________________________________

Adres: *__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

tel. *________________________________, fax. __________________________________

(w przypadku składania oferty wspólnej proszę wyżej podać dane ustanowionego pełnomocnika)

8. W załączeniu przedkładam nw. załączniki:

1) ___________________________________

2) ___________________________________

n) ___________________________________

 

 

__________________________________________________

(podpis/y, pieczątki osoby/osób upoważnionych)

* należy podać


 

Załącznik nr 3

_______________________, dnia _______________________

 

_______________________

(pieczęć Wykonawcy/ów)

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

 

 

Niniejszym oświadczam(y), że Wykonawca(y) spełnia(ją) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie kotłowni gazowej dla budynku siedziby SSEMP S.A.”, a mianowicie:

1)  posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,

2)  posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia,

3)  znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

 

__________________________________________________

(podpis/y, pieczątki osoby/osób upoważnionych)


Załącznik nr 4

 

_______________________, dnia _______________________

 

_______________________

(pieczęć Wykonawcy/ów)

WYKAZ OSÓB, SPEŁNIAJĄCYCH WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU,

O KTÓRYCH MOWA W PKT. 9.1.2. a) SIWZ

(posiadających uprawnienia budowlane)

 

L.p.

Imię i nazwisko*

Funkcja w realizacji

Zamówienia/specjalność

uprawnień

Nr uprawnień

budowlanych

Numer

zaświadczenia

właściwej

terenowo OIIB

Informacja

o podstawie dysponowania osobą

1.

 

Kierownik budowy, który posiada uprawienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń – pkt. 9.1.2. a) SIWZ

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Uwaga!

W odniesieniu do osób, którymi będzie dysponował Wykonawca, do oferty należy załączyć pisemne zobowiązanie podmiotu, który dysponuje takimi osobami do ich udostępnienia.

W przypadku prowadzenia przez te osoby samodzielnej działalności należy do oferty dołączyć pisemne zobowiązania tych osób do podjęcia się pełnienia określonej funkcji.

 

Załączniki:

1. Dokument potwierdzający posiadanie przez kierownika budowy uprawnień budowlanych w wymaganej specjalności.

2. Aktualne zaświadczenie (na dzień składania ofert) potwierdzające jego członkostwo we właściwej terenowo izbie samorządu zawodowego.

 

 

__________________________________________________

(podpis/y, pieczątki osoby/osób upoważnionych)

Załącznik nr 5

 

_______________________, dnia _______________________

 

_______________________

(pieczęć Wykonawcy/ów)

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 

Wykaz należycie wykonanych co najmniej dwóch robót remontowo-budowlanych, o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto każda, zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie.

 

(roboty budowlane odpowiadające przedmiotowi zamówienia)

L.p.

Przedmiot zamówienia

(określić szczegółowo zakres wykonywanych prac)

Wartość zamówienia brutto

Data realizacji zamówienia

(wskazać termin rozpoczęcia i zakończenia)

Zamawiający/Inwestor, miejsce realizacji zamówienia

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

Załączniki:

1.   Dokumenty od Zamawiających/inwestorów potwierdzające wykonanie zamówień należycie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – (referencje).

 

Uwaga!

Roboty wymienione w wykazie, a niepotwierdzone dokumentacją (referencje), o ich należytym wykonaniu, nie będą uwzględnione przy ocenie ofert.

 

 

__________________________________________________

(podpis/y, pieczątki osoby/osób upoważnionych)

 

 

 

Załączniki 6-7 dostępne tutaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kamienna Góra, dnia 30 maja 2018 roku

 

INFORMACJAo unieważnieniu postępowania

o udzielenie zamówienia na zadanie pn.

 „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zabezpieczenia

podstawowych elementów zabytku – Parowozownia wachlarzowa w Lubaniu

Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą przy ul. Papieża Jana Pawła II 11 A w Kamiennej Górze informuje, że postępowanie prowadzone w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego, bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zostało unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, jaką SSEMP S.A. zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Zarząd SSEMP S.A.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zabezpieczeniowa

podstawowych elementów zabytku - Parowozownia wachlarzowa w Lubaniu

 

Data zamieszczenia: 27 kwietnia 2018 roku

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.  1) NAZWA I ADRES:

Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A.

ul. Papieża Jana Pawła II 11A, 58-400 Kamienna Góra, woj. dolnośląskie

tel. 75 645 20 30, faks 75 645 20 33, e-mail: strefa@ssemp.pl

I.  2) Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego.

● Adres strony internetowej zamawiającego: www.ssemp.pl

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.  1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.  1.1.)   Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zabezpieczeniowa podstawowych elementów zabytku - Parowozownia wachlarzowa w Lubaniu

II.  1.2.)   Rodzaj zamówienia: usługi.

II.  1.3.)   Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

4.1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zabezpieczenia podstawowych elementów obiektu parowozowni wachlarzowej, wynikające z nakazu konserwatorskiego, opracowane w oparciu o posiadane przez zamawiającego opracowania projektowe.

Nieruchomość posadowiona jest na działce gruntu nr ew. 16/8, obręb IV, AM 8 na terenie Kamiennogórskiej SSE w Lubaniu przy ulicy Gazowej niezbędnych do zrealizowania nakazu konserwatorskiego nr 214/2016, znak pisma JG/N.5180.50.2015.JR z dnia 12 lutego 2016 roku (załącznik nr 7). Decyzją Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu znak pisma WRiD.5230.04.11.JK z dnia 19 stycznia 2012 roku obiekt został wpisany do rejestru zabytków województwa dolnośląskiego (załącznik nr 6).

Celem opracowania dokumentacji projektowej jest określeniu stanu zachowania parowozowni wachlarzowej oraz ustalenie zakresu niezbędnych robót zabezpieczających i budowlanych dla całego obiektu oraz w jego obrębie wynikających z nakazu konserwatorskiego.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz wymagania gwarancyjne Zamawiającego zostały określone w SIWZ i załącznikach do niej. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

II.  1.4.) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Przedmiot główny

Przedmiot główny

71200000-0       Usługi architektoniczne i podobne

71300000-1       Usługi inżynieryjne

71400000-2       Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu

II.  1.5.) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.  1.6.) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.  1.7.) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.  2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zamówienie należy wykonać w terminie 14 tygodni od daty podpisania umowy o wykonanie robót budowlanych.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III. 1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy i 00/100) przed upływem terminu składania ofert. Wymagania dotyczące wadium zostały określone w SIWZ.

III. 1.1.) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia: tak

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 2017, poz. 1332), rozporządzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012, poz. 462 z późn. zm), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), ustawą z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm), innymi obowiązującymi przepisami, polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej. przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

III. 2) WARUNKI UDZIAŁU

●     Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.   Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca załączy kserokopie uprawnień, a także aktualne zaświadczenia o przynależności do Izby Samorządu Zawodowego.

2.   Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, z tym, że Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał minimum 1 (jedno) odrębne  zamówienia (umowy) na dokumentację projektową dla budynku wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się pod opieką konserwatora zabytków.

3.   Posiadają potencjał techniczny, a także dysponują osobami posiadającymi uprawnienia do projektowania zgodnie z wymogami do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

4.   Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

5.   Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt 9.1. SIWZ, będzie przeprowadzona w oparciu o kompletność i prawidłowość złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, jakich żąda Zamawiający i zostanie dokonana na podstawie treści tych dokumentów według formuły „spełnia/nie spełnia”.

6.   Każdy z Wykonawców ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (składający ofertę wspólnie) musi samodzielnie spełnić warunki, o których mowa w pkt 9.1.1. SIWZ. Pozostałe warunki i wymagania zawarte w pkt 9.1. mogą zostać spełnione łącznie przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

7.   Oferty wykonawców, którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny.

8.   Wykonawcy, którzy nie przedłożą dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania.

 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Wykonawcy zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą, poniższych oświadczeń i dokumentów:

1.   Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

2.   Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawione/ wygenerowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3.   Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu. Powyższe zaświadczenia muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4.   Wykazu osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych/uprawnień oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami (osoby, o których mowa w pkt 9.1.2. a) SIWZ – wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ).

5.   Pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób wskazanych w wykazie, o których mowa w pkt 10.4. SIWZ – w przypadku, gdy Wykonawca nie dysponuje takimi osobami.

6.   Dokumentów potwierdzających posiadanie przez osoby, o których mowa w pkt 10.4. kwalifikacji zawodowych/uprawnień oraz zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

7.   Wykazu wykonanych przez Wykonawcę robót spełniających warunki, o których mowa w pkt 9.1.2. b) SIWZ – wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ (Doświadczenie zawodowe) z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów (referencje) potwierdzających, że powyższe roboty zostały wykonane należycie. Roboty wymienione w wykazie, a niepotwierdzone dokumentacją o ich należytym zrealizowaniu (referencje), nie będą uwzględnione przy ocenie ofert.

8.   Aktualnej na dzień składania ofert polisy, o której mowa w pkt 9.1.1. SIWZ, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

9.   Dowód wniesienia wadium.

Z treści w/w dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 9. SIWZ.

W przypadku wspólnego ubiegania się o niniejsze zamówienie przez dwóch lub więcej Wykonawców, każdy z tych Wykonawców dołącza do oferty dokumenty, o których mowa w pkt 10.2., 10.3., 10.8. SIWZ dotyczące każdego z nich.

Dokumenty, o których mowa w pkt 10.2., 10.3., 10.5., 10.6., 10.8., 10.9. mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy), pozostałe dokumenty należy złożyć w oryginale. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do składania dokumentów, o których mowa wyżej stosuje się odpowiednio przepisy zawarte w § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. Nr 231).

Inne wymagane oświadczenia i dokumenty, które należy dołączyć do ofert:

1. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

2. W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie w oryginale albo kserokopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem, dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu (ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.  1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.  1.1.) Tryb udzielenia zamówienia: pisemny przetarg nieograniczony (bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych).

IV.  2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.  2.1.) Kryteria oceny ofert:

Cena oferty (brutto):                                                 znaczenie 100%,

Sposób dokonywania oceny ofert i przydzielania punktów został określony w SIWZ.

IV.  2.2.) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.  3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.  3.1.) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ssemp.pl (zakładka Przetargi na roboty budowlane).

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: pok. nr 105 ( I piętro budynku administracyjnego SSEMP S.A. przy ul. Papieża Jana Pawła II 11A w Kamiennej Górze).

IV.  3.2.) Termin składania ofert: 30.05.2018 do godziny 1400, miejsce: Siedziba Zamawiającego (Sekretariat – I piętro).

IV.  3.3.) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.  3.4.) Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający dopuszcza przekazywanie korespondencji tj. oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji pisemnie lub faksem - na nr faksu 75 645 20 33 lub pocztą elektroniczną na adres strefa@ssemp.pl z zastrzeżeniem pkt 3

2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

3. Złożenie oferty, jej wycofanie i zmiana może nastąpić jedynie w formie pisemnej. Złożenie tych pism w innej formie nie wywołuje jakichkolwiek skutków prawnych.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania. W tym przypadku oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia, za wyjątkiem zwrotu wadium.

5Zamawiający zastrzega sobie prawo wykluczenia z przetargu i odrzucenia z przyczyn formalnych w kolejnych przetargach tych oferentów, którzy złożą oświadczenia lub podadzą informacje niezgodne ze stanem faktycznym.

6. Osoby upoważnione do kontaktu:

Beata Świątek, kom. 662 130 338, e-mail: b.swiatek@ssemp.pl 

Jarosław Osmolak, kom. 600 691 561, e-mail: j.osmolak@ssemp.pl

Załączniki:

 

PAROWOZOWNIA - SIWZ


 
 Kamienna Góra, dnia 20 kwietnia 2018 roku

 

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ

zakupu i montażu progów zwalniających na terenie KSSEMP w Lubaniu

 

Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A.

z siedzibą ul. Papież Jana Pawła II 11A, 58-400 Kamienna Góra

NIP: 614-14-72-974, REGON 230820274

Strona: www.ssemp.pl

email: b.swiatek@ssemp.pl,

email: j.osmolak@ssemp.pl

tel. 75 645 20 30, fax 75 645 20 33

 

zwraca się z zapytaniem ofertowym