logo

MAJĄTEK

 
A
AKTYWA TRWAŁE
13.798.551,19 zł
I.

Wartości niematerialne i prawne

1.900,04 zł
II.

Rzeczowe aktywa trwałe

9.203.485,27 zł
III.

Należności długoterminowe

0,00 zł
IV.

Inwestycje długoterminowe

4.533.938,56 zł
V.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

59.227,32 zł
 
Dane z dnia 31.12.2021 r.