logo

MAJĄTEK

 
A
AKTYWA TRWAŁE
15.084.045,32 zł
I.

Wartości niematerialne i prawne

9.799,92 zł
II.

Rzeczowe aktywa trwałe

10.188.123,04 zł
III.

Należności długoterminowe

0,00 zł
IV.

Inwestycje długoterminowe

4.789.629,65 zł
V.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

96.492,71 zł
 
Dane z dnia 31.12.2019 r.