logo

MAJĄTEK

 
A
AKTYWA TRWAŁE
14.066.196,48 zł
I.

Wartości niematerialne i prawne

4.900,43 zł
II.

Rzeczowe aktywa trwałe

8.984.878,58 zł
III.

Należności długoterminowe

0,00 zł
IV.

Inwestycje długoterminowe

5.076.417,47 zł
V.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00 zł
 
Dane z dnia 31.12.2014 r.
 

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników SSEMP S.A odbyło się dnia 30.06.2015 r.