logo

 

 

 

 


 

 

 

 


Kamienna Góra, dnia 30 maja 2018 roku

 

INFORMACJAo unieważnieniu postępowania

o udzielenie zamówienia na zadanie pn.

 „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zabezpieczenia

podstawowych elementów zabytku – Parowozownia wachlarzowa w Lubaniu

Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą przy ul. Papieża Jana Pawła II 11 A w Kamiennej Górze informuje, że postępowanie prowadzone w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego, bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zostało unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, jaką SSEMP S.A. zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Zarząd SSEMP S.A. 

 

 


 

Kamienna Góra, dnia 21 maja 2018 roku

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego

w trybie zapytania ofertowego o cenę

Montażu progów zwalniających na terenie Podstrefy Lubań

 

Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Kamiennej Górze przy ul. Papieża Jana Pawła II 11A uprzejmie informuje, że postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego o cenę, ogłoszenie z dnia 20 kwietnia 2018 roku, zostało unieważnione.

W zapytaniu złożono jedną ofertę, której cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na zrealizowanie i sfinansowanie zadania pn. „Montaż progów zwalniających na terenie Podstrefy Lubań”.

 

Prezes Zarządu SSEMP S.A.

Tadeusz Rycharski

 

 


Kamienna Góra, dnia 30 października 2017 roku

INFORMACJA O WYNIKACH BADANIA I OCENY OFERT

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn.

Przebudowa pomieszczeń przeznaczonych na biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą przy ul. Papieża Jana Pawła II 11 A w Kamiennej Górze informuje, że jedyna oferta, jaka wpłynęła, została złożona przez:

Firmę Usługi Ogólnobudowlane Robert Osojca

Czadrów 176, 58-400 Kamienna Góra

i została wybrana do dalszych negocjacji.

Wykonawca nie podlegał wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlegała odrzuceniu i jest korzystna z punktu widzenia kryteriów wyboru oferty, określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zatwierdzonej dnia 20 października 2017 roku.

Jednocześnie informujemy, że w niniejszym postępowaniu przetargowym złożono jedną ofertę.

Oferta otrzymała następującą liczbę punktów w kryterium oceny ofert:

Nr oferty Nazwa (firma) adres Wykonawcy Liczba pkt w kryterium „cena” Liczba pkt w kryterium „termin wykonania” Liczba pkt w kryterium „okres gwarancji” Liczba pkt
w kryterium cena
1

Usługi Ogólnobudowlane

Robert Osojca

Czadrów 176

58-400 Kamienna Góra

80 pkt. 10 pkt. 0 pkt. 90 pkt.

W związku z tym, że cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, którą SSEMP S.A. zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia przetarg uznaje się za nierozstrzygnięty.

Ponadto na podstawie § 10 pkt 9 „Zasad wyboru Wykonawców robót i usług, dostawców wyrobów oraz trybu zawierania umów na rzecz SSEMP S.A.” oferta została wybrana do dalszych negocjacji.

Zarząd SSEMP S.A.

 

 

 Kamienna Góra, dnia 06.09.2017 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia

przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego o cenę

sprawowania nadzoru inwestorskiego

w specjalnościach drogowej i instalacyjnej nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.

Budowa drogi na terenie Podstrefy Nowogrodziec w Wykrotach – etap I.

 

Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą przy ul. Papieża Jana Pawła 11A w Kamiennej Górze informuje, że za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

 

PROJEKTOWANIE I NADZÓR INWESTORSKI Stanisław Tabor

 

i została wybrana do realizacji zamówienia.

Oferta jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium wyboru określonego w zapytaniu ofertowym o cenę z dnia 09.08.2017 r.

Cena brutto wybranej oferty: 10.800,00

(słownie: dziesięć tysięcy osiemset złotych i 00/100).

Jednocześnie informujemy, że w niniejszym postępowaniu złożono trzy oferty. Jedna oferta została odrzucona. Oferty otrzymały następującą liczbę punktów w kryterium oceny ofert:

 

Nr oferty

Wykonawca

Liczba pkt. przyznanych

w kryteriumcena”

1.

Biuro Inżynierskie Via Regia Sp. z o.o.
z
siedzibą w Kamieńcu Wrocławskim.

58.53

2.

USŁUGI W DROGOWNICTWIE Ryszard Krzyścin

z siedzibą w Szczytnej.

oferta odrzucona.

3.

Projektowanie i Nadzór Inwestorski

Stanisław Tabor

z siedzibą w Bolesławcu.

100,00

 

Oferta nr 2, złożona przez USŁUGI W DROGOWNICTWIE Ryszard Krzyścin, została odrzucona i nie dopuszczona do badania i oceny ofert bowiem Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 3 zapytania ofertowego o cenę.

 

 

 

Prezes Zarządu SSEMP S.A.

 

Tadeusz Rycharski

 


 

 

 

 

 

 

Kamienna Góra, dnia 01.09.2017 r.

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.

 

 

 

Budowa drogi na terenie Podstrefy Nowogrodziec w Wykrotach – etap I.

 

 

 

Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579).

Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą przy ul. Papieża Jana Pawła II 11A w Kamiennej Górze informuje, że wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez:

 

 

ABM Zgorzelec I Sp. z o.o. Sp. Komandytowa

ul. Hutnicza 126, 59-930 Pieńsk

 

 

Cena brutto oferty ustalona w wyniku negocjacji wynosi 1.845.000,00 zł

(słownie: jeden milion osiemset czterdzieści pięć tysięcy złotych i 00/100).

Wynegocjowana cena brutto umożliwiła rozstrzygnięcie przetargu i udzielenie zamówienia.

 

 

 

Zarząd SSEMP S.A.

 

 

 

 

 

 


 

Kamienna Góra, dnia 31.08.2017 r.

 

INFORMACJA O WYNIKACH BADANIA I OCENY OFERT
dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.

 

 „Budowa drogi na terenie Podstrefy Nowogrodziec w Wykrotach – etap I.

 


Postępowanie
w trybie przetargu nieograniczonego, bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579).

Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą przy ul. Papieża Jana Pawła II 11A w Kamiennej Górze informuje, że za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

 

ABM Zgorzelec I Sp. z o.o. Sp. Komandytowa

ul. Hutnicza 126, 59-930 Pieńsk

 

i została wybrana do dalszych negocjacji.

Wykonawca nie podlegał wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlegała odrzuceniu i jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów wyboru oferty, określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zatwierdzonej dnia 22.08.2017 r.

Jednocześnie informujemy, że w niniejszym postępowaniu przetargowym złożono dwie oferty.

Oferty otrzymały następującą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert:

 

Nr Oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Liczba pkt

w kryteriumcena”.

Liczba pkt

w kryterium

okres gwarancji.”

Razem

1.

Skanska S.A.

ul. Gen. J. Zajączka 9

01-518 Warszawa

80,10

10,00

90,10

2.

ABM Zgorzelec I Sp. z o.o.

Sp. Komandytowa

ul. Hutnicza 126, 59-930 Pieńsk

90,00

10,00

100,00

 

 

 

W związku z tym, że cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, którą SSEMP S.A. zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia przetarg uznaje się za nierozstrzygnięty.

Ponadto na podstawie § 10 pkt 9 „Zasad wyboru Wykonawców robót i usług, dostawców wyrobów oraz trybu zawierania umów na rzecz SSEMP S.A.” oferta najkorzystniejsza została wybrana do dalszych negocjacji.

 

 

Zarząd SSEMP S.A.


 

Kamienna Góra, dnia 18.08.2017 r.

 

 

 

 

I N F O R M A C J A 

o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.

 

 

 

 

 

WYKONAJ ROBOTY BUDOWLANE:

 

Budowa drogi na terenie Podstrefy Nowogrodziec w Wykrotach – etap I.

 

 

 

 

Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą przy ul. Papieża Jana Pawła II 11A w Kamiennej Górze informuje, że postępowanie prowadzone w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego, bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ‑ Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) zostało unieważnione z powodu braku ofert.

 

 

 

 

 

 

Prezes Zarządu SSEMP S.A.

Tadeusz Rycharski