logo

 


 

Kamienna Góra, dnia 9 listopad 2017 roku

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.

Przebudowa pomieszczeń przeznaczonych na biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa”

Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579).

Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą przy ul. Papieża Jana Pawła II 11A w Kamiennej Górze informuje, że wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez:

Usługi Ogólnobudowlane Robert Osojca

Czadrów 176, 58-400 Kamienna Góra

Cena brutto oferty ustalona w wyniku negocjacji wynosi 399 998,00 zł netto (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 00/100).

Wynegocjowana cena netto umożliwiła rozstrzygnięcie przetargu i udzielenie zamówienia.


 

Zarząd SSEMP S.A.


 


 


 


 


 


 

 


 

Kamienna Góra, dnia 30 październik 2017 roku

INFORMACJA O WYNIKACH BADANIA I OCENY OFERT

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn.

Przebudowa pomieszczeń przeznaczonych na biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą przy ul. Papieża Jana Pawła II 11 A w Kamiennej Górze informuje, że jedyna oferta, jaka wpłynęła, została złożona przez:

Firmę Usługi Ogólnobudowlane Robert Osojca

Czadrów 176, 58-400 Kamienna Góra

i została wybrana do dalszych negocjacji.

Wykonawca nie podlegał wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlegała odrzuceniu i jest korzystna z punktu widzenia kryteriów wyboru oferty, określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zatwierdzonej dnia 20 października 2017 roku.

Jednocześnie informujemy, że w niniejszym postępowaniu przetargowym złożono jedną ofertę.

Oferta otrzymała następującą liczbę punktów w kryterium oceny ofert:

Nr oferty

Nazwa (firma) adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium „cena”

Liczba pkt w kryterium „termin wykonania”

Liczba pkt w kryterium „okres gwarancji”

Liczba pkt
w kryterium cena

1

Usługi Ogólnobudowlane

Robert Osojca

Czadrów 176

58-400 Kamienna Góra

80 pkt.

10 pkt.

0 pkt.

90 pkt.

W związku z tym, że cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, którą SSEMP S.A. zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia przetarg uznaje się za nierozstrzygnięty.

Ponadto na podstawie § 10 pkt 9 „Zasad wyboru Wykonawców robót i usług, dostawców wyrobów oraz trybu zawierania umów na rzecz SSEMP S.A.” oferta została wybrana do dalszych negocjacji.

 

Zarząd SSEMP S.A.

 


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

 

WYKONAJ ROBOTY BUDOWLANE:

Przebudowa pomieszczeń przeznaczonych na biura

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 

 

Data zamieszczenia: 20 października 2017 roku

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.  1) NAZWA I ADRES:

Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A.

ul. Papieża Jana Pawła II 11A, 58-400 Kamienna Góra, woj. dolnośląskie

tel. 75 645 20 30, faks 75 645 20 33, e-mail: strefa@ssemp.pl

I.  2) Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego.

● Adres strony internetowej zamawiającego: www.ssemp.pl

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.  1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.  1.1.)   Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

      Przebudowa pomieszczeń przeznaczonych na biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

II.  1.2.)   Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.  1.3.)   Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych i instalacyjnych podczas zadania polegającego na zmianie sposobu użytkowania lokalu znajdującego się w istniejącym budynku biurowym, należącym do Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, zlokalizowanym przy ul. Papieża Jana Pawła II 11a w Kamiennej Górze. Celem inwestycji jest urządzenie w nim biur Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Celem inwestycji jest urządzenie w nim biur Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje między innymi:

a)           roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (w zakresie części ścian – przebicie drzwi, skucie płytek, demontaż okładzin ściennych, stolarki budowlanej i instalacji – kanałów wentylacyjnych, grzejników, opraw oświetleniowych, skucie tynków odspojonych),

b)           roboty ogólnobudowlane (wykonanie posadzek i podłóg wraz z okładzinami płytek gresowych i wykładziny dywanowej, wykonanie ścian działowych murowanych z bloczków piaskowo wapiennych i z płyt GK na stelażu, zamurowanie wskazanych otworów ściennych bloczkami piaskowo-wapiennymi, oblicowanie ścian murowanych oraz miejsc zamurowanych otworów ściennych tynkiem cementowo-wapiennym, obczyszczenie, wyrównanie i uzupełnienie istniejących tynków gładzią szpachlową, po uprzednim zagruntowaniu podłoża preparatem zwiększającym przyczepność, wykonanie sufitów podwieszanych z płyt kasetonowych układanych na systemowym stelażu oraz z płyt GK mocowanych na stalowym krzyżowym ruszcie mocowanym na wieszakach nonioszkowych),

c)            instalacje sanitarne (wykonanie instalacji wody ciepłej i zimnej, wykonanie kanalizacji sanitarnej, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, wykonanie instalacji chłodniczej),

d)           instalacje elektryczne (wykonanie instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych, wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru, wykonanie instalacji alarmowej, wykonanie systemu ochrony przez porażeniem prądem elektrycznym, badanie odbiorcze istniejącej instalacji odgromowej),

e)           roboty porządkowe (wywiezienie wszelkich odpadów, a także pozostałych zanieczyszczeń, powstałych w toku realizacji robót budowlanych i instalacyjnych i ich utylizacja),

f)            wykonanie prób, badań i inwentaryzacji powykonawczej.

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:

a)           oznakowania miejsca wykonywania robót,

b)           dostarczenia materiałów/wyrobów budowlanych niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia,

c)            wykonania robót budowlanych i instalacyjnych w zakresie określonym w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, normami PN/E, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, przepisami dotyczącymi wyrobów budowlanych,

d)           wykonania wszelkich badań i prób, a także pomiarów powykonawczych w zakresie koniecznym do odbioru końcowego robót i przekazania obiektu liniowego do użytkowania,

e)           uporządkowania miejsca robót budowlanych i instalacyjnych,

f)            wykonania powykonawczej dokumentacji technicznej i prawnej zgodnej z obowiązującymi wymogami w tym zakresie.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz wymagania gwarancyjne Zamawiającego zostały określone w SIWZ i załącznikach do niej. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

II.  1.4.) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Przedmiot główny

45.00.00.00-7                   Roboty budowlane.

Przedmioty dodatkowe

45.11.10.00-8                   Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe

45.26.25.00-6                    Roboty murarskie

45.42.11.52-4                   Instalowanie ścianek działowych

45.42.11.00-5                   Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów

45.41.00.00-4                   Tynkowanie

45.43.10.00-7                   Kładzenie płytek

45.42.11.46-9                   Instalowanie sufitów podwieszanych

45.44.21.00-8                   Instalacja centralnego ogrzewania

45.33.11.00-7                   Instalacja wentylacji mechanicznej

45.31.00.00-3                   Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45.31.12.00-2                   Roboty w zakresie opraw elektrycznych

 

II.  1.5.) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.  1.6.) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.  1.7.) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.  2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zamówienie należy wykonać w terminie 10 tygodni od daty podpisania umowy o wykonanie robót budowlanych.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III. 1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 PLN (słownie złotych: dziesięć tysięcy i 00/100) przed upływem terminu składania ofert. Wymagania dotyczące wadium zostały określone w SIWZ.

III. 1.1.) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia: tak

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414, t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529) przy zastosowaniu materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadających aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty. Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi i warunkami BHP i p.poż., obowiązującymi przepisami i normami PN/E, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, przepisami dotyczącymi wyrobów budowlanych.

III. 2) WARUNKI UDZIAŁU

●     Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Spełniają następujące wymagania:

1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia oraz wykażą aktualną, na dzień składania ofert, polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia (Wykonawca musi mieć do dyspozycji przy wykonaniu niniejszego zamówienia osoby posiadające doświadczenie oraz kwalifikacje odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną tym osobom powierzone) tj.:

a) wykażą, że dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności Wykonawca winien wykazać, że dysponuje:

- kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (podstawa prawna art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414, t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie oraz aktualne zaświadczenie (przynajmniej na dzień składania ofert) o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,

b) wykażą należyte wykonanie (zgodnie z zasadami sztuki budowlanej), co najmniej dwóch robót remontowo-budowlanych o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto każda, potwierdzonych referencjami, zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie.

1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o kompletność i prawidłowość przedłożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, jakich żąda Zamawiający i zostanie dokonana na podstawie treści tych dokumentów wg formuły spełnia/nie spełnia.

2.1. Każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (składających ofertę wspólnie) musi samodzielnie spełnić warunki, o których mowa w pkt 1.1. Pozostałe warunki i wymagania zawarte w pkt 1. mogą zostać spełnione łącznie przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

2.2. Oferty wykonawców, którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny.

2.3. Wykonawcy, którzy nie przedłożą dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Wykonawcy zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą, poniższych oświadczeń i dokumentów:

1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawione/ wygenerowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu. Powyższe zaświadczenia muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych/uprawnień oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami (osoby spełniające wymagania określone w pkt 1.2. a) Opisu warunków udziału w postępowaniu).

5. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób wskazanych w wykazie, o których mowa w pkt 4. – w przypadku, gdy Wykonawca nie dysponuje takimi osobami.

6. Dokumenty potwierdzające posiadanie przez osoby, o których mowa w pkt 4. kwalifikacji zawodowych/uprawnień, a w przypadku kierownika budowy dodatkowo aktualne (przynajmniej na dzień składania ofert) zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

7. Wykazu wykonanych przez Wykonawcę robót w budownictwie drogowym spełniających warunki, o którym mowa w pkt 1.2. b) Opisu warunków udziału w postępowaniu, odpowiadających zakresowi zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów /referencje/ potwierdzających, że powyższe roboty zostały wykonane należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Roboty wymienione w wykazie, a niepotwierdzone dokumentacją o ich należytym zrealizowaniu /referencje/, nie będą uwzględnione przy ocenie ofert.

8. Aktualna na dzień składania ofert polisa, o której mowa w pkt 1.1. Opisu warunków udziału w postępowaniu, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

10. Dowód wniesienia wadium.

11. Z treści w/w dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1 Opisu warunków udziału w postępowaniu.

12. W przypadku wspólnego ubiegania się o niniejsze zamówienie przez dwóch lub więcej Wykonawców, każdy z tych Wykonawców dołącza do oferty dokumenty, o których mowa w pkt 2,3,10 dotyczące każdego z nich. Dokumenty, o których mowa w pkt 2,3,5,6,8 mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy), pozostałe dokumenty należy złożyć w oryginale. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).

13. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do składania dokumentów, o których mowa wyżej stosuje się odpowiednio przepisy zawarte w § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605 z późn. zm.).

Inne wymagane oświadczenia i dokumenty, które należy dołączyć do ofert:

1. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

2. W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie w oryginale albo kserokopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem, dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu (ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.  1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.  1.1.) Tryb udzielenia zamówienia: pisemny przetarg nieograniczony (bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych).

IV.  2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.  2.1.) Kryteria oceny ofert:

Cena oferty (brutto):                                               znaczenie 80%,

Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia:   znaczenie 10%.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:                           znaczenie 10%

Sposób dokonywania oceny ofert i przydzielania punktów został określony w SIWZ.

IV.  2.2.) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.  3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.  3.1.) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ssemp.pl (zakładka Przetargi na roboty budowlane).

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: pok. nr 105 ( I piętro budynku administracyjnego SSEMP S.A. przy ul. Papieża Jana Pawła II 11A w Kamiennej Górze).

IV.  3.2.) Termin składania ofert: 30.10.2017. do godziny 1400, miejsce: Siedziba Zamawiającego (Sekretariat – I piętro).

IV.  3.3.) Termin związania ofertą: okres w dniach: 14 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.  3.4.) Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający dopuszcza przekazywanie korespondencji tj. oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji pisemnie lub faksem – na numer faksu 75 645 20 33 z zastrzeżeniem pkt 3.

2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

3. Złożenie oferty, jej wycofanie i zmiana może nastąpić jedynie w formie pisemnej. Złożenie tych pism w innej formie nie wywołuje jakichkolwiek skutków prawnych.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania. W tym przypadku oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia, za wyjątkiem zwrotu wadium.

5Zamawiający zastrzega sobie prawo wykluczenia z przetargu i odrzucenia z przyczyn formalnych w kolejnych przetargach tych oferentów, którzy złożą oświadczenia lub podadzą informacje niezgodne ze stanem faktycznym.

6. Osobą upoważnioną do kontaktu jest p. Beata Świątek, pokój nr 105 w siedzibie Zamawiającego tel. 75 645 20 30, kom 662 130 338, faks 75 645 20 33, e‑mail: b.swiatek@ssemp.pl

7.  Zastosowane w dokumentacji nazwy producentów, wyrobów i znaki towarowe służą wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia i określeniu minimalnych parametrów jakościowych, technicznych i funkcjonalnych zastosowanych materiałów.

Wykaz dokumentów w załącznikach:

1.    Projekt umowy.

2.    Formularz oferty – do wypełnienia.

3.    Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – do wypełnienia.

4.    Wykaz osób, spełniających warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 9.1.2 a) SIWZ –do wypełnienia.

5.    Doświadczenie zawodowe – do wypełnienia.

6.    Projekt budowlany pn. Przebudowa pomieszczeń przeznaczonych na biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

7.    Projekt wykonawczy pn. Przebudowa pomieszczeń przeznaczonych na biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

                                          8.    Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych pn. Przebudowa pomieszczeń przeznaczonych na biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwazał
                                          9. Przedmiar, roboty budowlane. 

                                           

Załączniki do pobrania:

Załączniki 1-5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

zał. Nr 9 – przedmiar, roboty budowlaneOGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

 

 

 

WYKONAJ ROBOTY BUDOWLANE:

„Budowa drogi na terenie Podstrefy Nowogrodziec w Wykrotach – etap I.”

CPV: 45.00.00.00-7, 45.11.12.00-0, 45.23.13.00-8, 45.23.32.00-1.

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), (na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 9).

 

 

Data zamieszczenia 22.08.2017 r.

I. 1) NAZWA I ADRES: Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A., ul. Papieża Jana Pawła II 11A, 58-400 Kamienna Góra, woj. dolnośląskie, tel. 75/ 645 20 30, faks 75/ 645 20 33, e-mail: strefa@ssemp.pl

I.  2) Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ssemp.pl

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.  1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.  1.1.) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Budowa drogi na terenie Podstrefy Nowogrodziec w Wykrotach – etap I.

II.  1.2.) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II. 1.3.) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja I- ego etapu budowy drogi wraz z niezbędną infrastrukturą, działki nr ew. 1025/13 i 1025/20, obręb 0009 Wykroty, Gmina Nowogrodziec.

Zadanie drogowe podzielono na etapy uwzględniając dla I –ego etapu następujący zakres robót:

a)    budowę drogi o długości 370,00 m, wraz ze zjazdami i jednostronnym chodnikiem o szerokości 2,0 m,

b)    budowę odwodnienia drogi wraz z włączeniem wód opadowych i roztopowych w ilości 100 dm3/s z działki 1025/27, obręb 0009 Wykroty,

c)    budowę drenażu rozsączającego (jedna nitka DN400 PP o długości L=85,00 m).

Projektowana droga stanowi odcinek prosty z jednią KR3, o szerokości 7,00 m.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz wymagania gwarancyjne Zamawiającego zostały określone w SIWZ i załącznikach do niej. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do: zapewnienia obsługi geodezyjnej prowadzonych robót, wykonania prac budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, przepisami techniczno-budowlanymi, normami PN/E, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, przepisami dotyczącymi wyrobów budowlanych, wykonania wszelkich badań i prób, a także pomiarów powykonawczych w zakresie koniecznym do odbioru końcowego robót i przekazania obiektu do użytkowania, uporządkowania terenu robót budowlanych, wykonania powykonawczej dokumentacji technicznej i prawnej zgodnej z obowiązującymi wymogami w tym zakresie.

II.  1.4.) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45.00.00.00-7                    Roboty budowlane.

45.11.12.00-0                        Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.

45.23.13.00-8                        Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.

45.23.32.00-1                        Roboty w zakresie różnych nawierzchni.

II.  1.5.) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.  1.6.) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.  1.7.) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.  2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zamówienie należy wykonać w terminie 14 tygodni od daty podpisania umowy o wykonanie robót budowlanych.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III. 1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 PLN (słownie złotych: dziesięć tysięcy i 00/100) przed upływem terminu składania ofert.

III. 1.1.) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia: tak

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi i warunkami BHP i p.poż., obowiązującymi przepisami i normami PN/E, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, przepisami dotyczącymi wyrobów budowlanych.

 

III. 2) WARUNKI UDZIAŁU

     Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Spełniają następujące wymagania:

1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia oraz wykażą aktualną, na dzień składania ofert, polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia (Wykonawca musi mieć do dyspozycji przy wykonaniu niniejszego zamówienia osoby posiadające doświadczenie oraz kwalifikacje odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną tym osobom powierzone) tj.:

a) wykażą, że dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności Wykonawca winien wykazać, że dysponuje:

- kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej (podstawa prawna art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332),

-   kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (podstawa prawna art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332),

lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnienia budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie oraz aktualne zaświadczenie (przynajmniej na dzień składania ofert) o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, 

b) wykażą należyte wykonanie (zgodnie z zasadami sztuki budowlanej) co najmniej dwóch robót w budownictwie drogowym o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto każda, odpowiadających przedmiotowi zamówienia, potwierdzonych referencjami, zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzonej działalności jest krótszyw tym okresie.

1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

2. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o kompletność i prawidłowość przedłożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, jakich żąda Zamawiający i zostanie dokonana na podstawie treści tych dokumentów wg formuły spełnia/nie spełnia

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.  1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.  1.1.) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

 

IV.  2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.  2.1.) Kryteria oceny ofert:

Cena oferty (brutto)                                                 – znaczenie 90%,

Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia       znaczenie 10%.

IV.  2.2.) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.  3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

Szczegółowy wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów został zamieszczony w pkt 10 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można uzyskać pod adresem,  Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A., ul. Papieża Jana Pawła II 11A, 58-400 Kamienna Góra  pok. nr 105 (klatka schodowaB, I piętro budynku administracyjnego).

IV. 3.1.) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ssemp.pl, bezpośredni link do ogłoszenia (http://bip.ssemp.pl/przetargi-na-roboty-budowlane/)

IV. 3.2.) Termin składania ofert: 29.08.2017 r. do godziny 1400 w siedzibie Zamawiającego.
IV. 3.3.) Termin otwarcia ofert: 29.08.2017 r. o godzinie 14
15 w siedzibie Zamawiającego.

IV. 3.4.) Termin związania ofertą: okres w dniach: 90 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV. 3.5.) Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający dopuszcza przekazywanie korespondencji tj. oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji pisemnie lub faksemna numer faksu 75/ 645 20 33 z zastrzeżeniem pkt 3.

2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

3. Złożenie oferty, jej wycofanie i zmiana może nastąpić jedynie w formie pisemnej. Złożenie tych pism w innej formie nie wywołuje jakichkolwiek skutków prawnych.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania. W tym przypadku oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia, za wyjątkiem zwrotu wadium.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykluczenia z przetargu i odrzucenia z przyczyn formalnych w kolejnych przetargach tych oferentów, którzy złożą oświadczenia lub podadzą informacje niezgodne ze stanem faktycznym.

6. Osobami upoważnionymi do kontaktu ze strony Zamawiającego są:

Łukasz Sławiński, pokój nr 105 w siedzibie Zamawiającego (I piętro), tel. 75/ 645 20 30, kom. 602 853 881, faks 75/ 645 20 33, e‑mail: l.slawinski@ssemp.pl.

 

 Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn. "Budowa drogi na terenie Podstrefy Nowogrodziec w Wykrotach - etap I."

    

Załączniki:

 

SIWZ - załączniki 1-5 

Projekt Budowlany Zmian - załącznik nr 6 (część 1 z 2)

Projekt Budowlany Zmian - załączniki nr 6 (część 2 z 2)

Projekt Wykonawczy, branża: drogowa - załącznik nr 7

Projekt Wykonawczy, branża: instalacje sanitarne - załącznik nr 8

STWiOR - załącznik nr 9

Przedmiar robót, branża: drogi - załącznik nr 10

Przedmiar robót, branża: kanalizacja deszczowa - załącznik nr 11