logo

 

Nabór na stanowiska: Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze:

 

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa i Wiceprezesa Zarządu VIII Kadencji

Zasady postepowania kwalifikacyjnego Prezes i Wiceprezes Zarządu

Kwestionariusz Klauzula Informacyjna Kandydaci

Kwestionariusz Prezes i Wiceprezes Zarządu

Kwestionariusz Prezes i Wiceprezes Zarządu

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 13/VIII/2019 Rady Nadzorczej SSEMP S.A.     w Kamiennej Górze z dn. 18.05.2019r.

 

Nabór na stanowiska: Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości  S.A. w Kamiennej Górze

 

Rada Nadzorcza na podstawie § 24 ust. 1 Statutu Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości  S.A. w Kamiennej Górze oraz uchwały nr 13/VIII/2019 Rady Nadzorczej SSEMP S.A. w Kamiennej Górze z dnia 18.05.2019 r. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska: Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości  S.A. w Kamiennej Górze.

 

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

1)    posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych;

2)    posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

3)    posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych łub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

4)    posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych,

5)    nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,

6)    posiadać praktyczną znajomość zagadnień związanych z organizacją i zarządzaniem spółkami prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz zasad ładu korporacyjnego.

 

Zgłoszenie powinno zawierać

 

1)    życiorys (CV) oraz list motywacyjny, zawierające m.in. adres do korespondencji oraz telefon kontaktowy i adres poczty elektronicznej,

2)    oryginały lub poświadczone odpisy dokumentów potwierdzających: wykształcenie; kwalifikacje; staż pracy, tj. dyplom ukończenia studiów wyższych; świadectwa pracy za cały okres zatrudnienia oraz zaświadczenie o zatrudnieniu w aktualnym miejscu pracy, o ile kandydat jest zatrudniony; inne dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje, w tym na stanowiskach kierowniczych, (wszystkie odpisy dokumentów mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata (każda karta),              w takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego),

3)    wypełniony w całości i podpisany kwestionariusz, zawierający oświadczenia kandydata oraz inne informacje niezbędne do jego oceny w toku postępowania kwalifikacyjnego -  wzór kwestionariusza stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia,

4)    informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, wystawione nie wcześniej niż 2 miesiące przed datą publikacji ogłoszenia.

 

W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.

 

 

Ważne informacje

 

1)    Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w siedzibie Spółki w terminie do dnia 03.06.2019 r., od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00. Zgłoszenia można doręczyć osobiście lub przesłać pocztą (do godz. 15.00 ostatniego dnia terminu, decyduje data i godzina doręczenia przesyłki) na adres siedziby Spółki: ul. Papieża Jana Pawła II 11 A, 58-400 Kamienna Góra w zaklejonej kopercie                  z adnotacją na kopercie: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze” lub „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości  S.A. w Kamiennej Górze”       i zaadresowanej do Rady Nadzorczej Spółki. Na kopercie kandydat zobowiązany jest umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres do korespondencji.

2)    Kandydaci, którzy złożyli zgłoszenia po terminie lub zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu nie zostaną dopuszczeni do II etapu postępowania kwalifikacyjnego.

3)    Otwarcie i kwalifikacja zgłoszeń pod względem formalnym do dalszego postępowania (etap I) nastąpi w dniu 05.06.2019 r. o godz. 14.00 w siedzibie Spółki.

4)    Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych kandydatów.

 

Rozmowy kwalifikacyjne

 

Z kandydatami,  których zgłoszenia zostaną dopuszczone do dalszego  postępowania,  przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne (II etap) w siedzibie Spółki w Kamiennej Górze przy ul. Papieża Jana Pawła II 11 A, 58-400 Kamienna Góra od dnia 08.06.2019 r.,                z zastrzeżeniem, że o dokładnej dacie, miejscu i godzinie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymogi formalne  zostaną powiadomieni telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu kandydata. Niestawienie się kandydata w wyznaczonym terminie i miejscu na rozmowę kwalifikacyjną oznacza rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będą:

1)    wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,

2)    znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,

3)    znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa,

4)    znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce prawa handlowego,

5)    znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, oceny projektów inwestycyjnych, rachunkowości, finansów przedsiębiorstwa, audytu i kontroli finansowej,

6)    kierunki rozwoju Spółki.

 

Kandydaci mogą zapoznać się z podstawowymi informacjami o Spółce na stronie internetowej Spółki: http://ssemp.pl/.

 

W okresie od dnia 21.05.2019 r. do 03.06.2019 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00 w siedzibie Spółki przy ul. Papieża Jana Pawła II 11 A w Kamiennej Górze, kandydatom udostępniane będą następujące dokumenty dotyczące działalności Spółki:

1)    Statut Spółki,

2)    Regulamin Zarządu,

3)    Regulamin Organizacyjny Spółki,

4)    sprawozdanie finansowe Spółki za 2018 rok (z zastrzeżeniem, że zostało ono pozytywnie ocenione przez członków Rady Nadzorczej),

5)    sprawozdanie F-01 za I kwartał 2019 r.

 

Rada Nadzorcza, po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, powiadomi kandydatów uczestniczących w postępowaniu o jego wynikach na wskazany przez kandydata                             w zgłoszeniu do postępowania adres poczty elektronicznej.

 

 

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego,            w każdym czasie, bez podania przyczyny i bez wyłonienia kandydatów. W takiej sytuacji Rada Nadzorcza poinformuje kandydatów o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na wskazany przez kandydata w zgłoszeniu do postępowania adres poczty elektronicznej.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze z siedzibą przy ul. Papieża Jana Pawła II 11a w Kamiennej Górze; (58-400).

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Papieża Jana Pawła II 11a; 58-400 Kamienna Góra lub adres e-mail: strefa@ssemp.pl oraz telefonicznie na nr: 75 645 20 30;

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Specjalną Strefę Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości S.A.:

1.      na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO* w celu:

a)      wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

2.      Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w celu realizacji naboru na stanowiska: Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie naboru.

3.      Przetwarzane dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

4.      Dane osobowe są przetwarzane ręcznie lub automatycznie w celu zrealizowania zadań w obszarze działania Administratora Danych.

5.      Przetwarzane dane nie będą podlegały profilowaniu.

6.      Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7.      Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

8.      W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

-     żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,

-     żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,

-     żądania od Administratora usunięcia danych osobowych,

-     żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

-     wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

-     przenoszenia danych osobowych,

 

-     wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

ZAŁĄCZNIKI

Kwestionariusz kandydata

Uchwała nr 13/VIII/2019 Rady Nadzorczej SSEMP S.A. w Kamiennej Górze z dn. 18.05.2019r.


 

Zarząd Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze, poszukuje pracownika do pracy w swojej siedzibie na stanowisko:

SPECJALISTA DS. INWESTYCJI

OPIS STANOWISKA :

·         Występowanie o  warunki zabudowy i zagospodarowywania terenu oraz pozwoleń na budowę

·         Organizowanie przetargów

·         Opracowywanie projektów podziałów geodezyjnych

·         Sporządzenie planów inwestycyjnych

·         Nadzór nad przebiegiem realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych

·         Zarządzanie nieruchomościami Strefy

·         Prowadzenie ewidencji do celów podatków od nieruchomości i podatku rolnego

·         Współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie zajmowanego stanowiska

 

WYMAGANIA:

·         Wykształcenie wyższe techniczne (mile widziane geodezja, budownictwo i pokrewne)

·         Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego

·         Znajomość obsługi komputera, a w szczególności edytora tekstów i arkuszy kalkulacyjnych

·         Prawo jazdy kat.B

·         Umiejętność pracy w zespole

·         Komunikatywność i wysoka kultura osobista

·         Umiejętność czytania dokumentacji technicznej

OFERUJEMY:

·         Interesującą pracę na pełny etat

·         Możliwość rozwoju zawodowego

·         Wynagrodzenie dostosowane do umiejętności i efektów pracy

WYMAGANE DOKUMENTY:

·         curriculum vitae

·         list motywacyjny

Osoby zainteresowane podjęciem pracy, proszone są o przesyłanie swoich aplikacji do dnia 31-08-2017r na adres:

Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A., ul.Papieża Jana Pawła II 11a, 58-400 Kamienna Góra, z dopiskiem „Specjalista ds. inwestycji”

lub na adres e-mail

strefa@ssemp.pl

Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

 

 

Zarząd Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze, poszukuje pracownika do pracy w swojej siedzibie na stanowisko:

SPECJALISTA DS. OBSŁUGI INWESTORA

OPIS STANOWISKA :

·         Obsługa inwestorów krajowych i zagranicznych

·         Przygotowywanie i aktualizowanie ofert inwestycyjnych

·         Współpraca z podmiotami spierającymi rozwój przedsiębiorczości oraz współpraca z inwestorami (ARR, PAIiIH, COI, samorządy terytorialne)

·         Pozyskiwanie inwestorów i ich kompleksowa obsługa (współpraca z inwestorem w zakresie pozyskiwania niezbędnych dokumentów, uzgodnień i decyzji administracyjnych ; negocjacje 

z inwestorem)

·         Propagowanie oferty inwestycyjnej

·         Udział w procedurze przygotowywania i realizacji przeprowadzania rokowań i przetargów

·         Prowadzenie teczek obsługiwanych klientów i przedsiębiorców

·         Prowadzenie całokształtu spraw w zakresie kontroli warunków udzielonych zezwoleń przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie strefy

·         Przygotowywanie wniosków o zmiany obszarów KSSEMP

WYMAGANIA:

·         Wykształcenie wyższe

·         Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego

·         Znajomość obsługi komputera, a w szczególności edytora tekstów i arkuszy kalkulacyjnych

·         Prawo jazdy kat.B

·         Umiejętność pracy w zespole

·         Komunikatywność i wysoka kultura osobista

·         Mile widziana umiejętność czytania map

OFERUJEMY:

·         Interesującą pracę na pełny etat

·         Możliwość rozwoju zawodowego

·         Wynagrodzenie dostosowane do umiejętności i efektów pracy

WYMAGANE DOKUMENTY:

·         curriculum vitae

·         list motywacyjny

Osoby zainteresowane podjęciem pracy, proszone są o przesyłanie swoich aplikacji do dnia 31-08-2017r na adres:

Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A., ul.Papieża Jana Pawła II 11a, 58-400 Kamienna Góra, z dopiskiem „Specjalista ds.obsługi inwestora”

lub na adres e-mail: strefa@ssemp.pl

Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.