logo

Regulamin przeprowadzania przetargów

Regulamin przeprowadzania przetargów oraz udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie KSSEMPI. Tereny będące własnością gmin, położone w granicach Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości


§ 1


Przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A na podstawie umowy zlecenia zawartej z gminą. Przetarg w zakresie zbycia nieruchomości i organizowany jest i przeprowadzany na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami i przepisów wykonawczych w tym zakresie, zaś w zakresie wydania zezwolenia w oparciu o odpowiednie przepisy regulujące wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy.  W przypadku, gdy umowa zawarta z gmina zawiera postanowienia odmienne od treści niniejszego regulaminu pierwszeństwo w stosowaniu mają przepisy umowy.


§ 2


 

 1. Ogłoszenie o przetargu organizator podaje do publicznej wiadomości nie wcześniej niż po upływie okresu wywieszenia wykazu nieruchomości oraz terminu wyznaczonego w zawiadomieniu o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia. Kopia wykazu pozostaje załącznikiem dokumentacji przebiegu przetargu.
 2. W ogłoszeniu o przetargu podaje się informacje zamieszczone w wykazie oraz czas miejsce i warunki przetargu. Ogłoszenie o przetargu publikuje się w codziennej prasie ogólnopolskiej, na stronach internetowych organizatora przetargu- w języku polskim i angielskim, a także wywiesza się w siedzibie właściwego Urzędu Gminy z zaznaczeniem, że w przetargu mogą uczestniczyć wyłącznie przedsiębiorcy zamierzający podjąć na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości działalność gospodarczą na podstawie Zezwolenia, spełniającą wymogi określone w ustawie z dnia 20.10.1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 42, poz. 274 z póź. zmianami) i w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15.12.2008r. w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 232, poz. 1549 z poź. zmianami), w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10.12.2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz.U. Nr 232, poz. 1548 z późn. zmianami).
 3. Ponadto ogłoszenie zawiera:
  -nazwę i siedzibę Zarządzającego oraz nazwę strefy
  - określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków przetargu lub rokowań oraz cenę specyfikacji
  - oznaczenie nieruchomości w g. księgi wieczystej,
  - powierzchnia nieruchomości,
  - opis nieruchomości,
  - przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania,
  - termin zagospodarowania nieruchomości,
  - cenę wywoławczą nieruchomości, sposób i termin zapłaty oraz wysokość postąpienia
  -wymagania dotyczące wadium, w tym: wysokość wadium, jego rodzaj i termin wniesienia
 4. W przypadku, gdy przetarg związany jest z realizacją projektu inwestycyjnego objętego oceną wg Koncepcji Rozwoju Specjalnych Stref Ekonomicznych, zaproszenie winno zawierać również informacje, iż projekt będzie oceniany wg kryteriów tam zawartych. Komisja przetargowa zobowiązana jest do udostępnienia tekstu koncepcji osobom zainteresowanym uczestnictwem w przetargu.

§ 3


Ogłoszenie o przetargu podaje do publicznej wiadomości uwzględniając postanowienia przepisów szczególnych, w tym ustawy o gospodarce nieruchomościami,  a w szczególności w zakresie terminów publikacji ogłoszenia.


§ 4


 

 1. Prezes Zarządu SSEMP S.A dokonuje wyboru Komisji Przetargowej, która w oparciu o zatwierdzony regulamin przetargów oraz inne przepisy szczególne przeprowadza przetargi oraz sporządza i kompletuje odpowiednie dokumenty przetargowe na przeniesienie własności nieruchomości lub użytkowania wieczystego nieruchomości na osobę, która przetarg wygrała.
 2. Komisja Przetargowa składa się od 3 do 7 osób. W jej skład może wchodzić również dwóch przedstawicieli gminy, będącej właścicielem nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.
 3. Przedstawiciele gminy, oddelegowywani są do prac w Komisji przez upoważniony organ danej gminy i w sposób przyjęty w danej gminie.

§ 5


Specyfikacja, o której istotnych warunków przetargu, zawiera w szczególności:
 

 1. tekst regulaminu strefy;
 2. informacje o kryteriach oceny przedsięwzięć gospodarczych, planowanych na terenie strefy przez przedsiębiorców ubiegających się o udzielenie zezwolenia;
 3. opis sposobu przygotowania ofert, obejmujący w szczególności informację o dokumentach, jakie mają dostarczyć oferenci, w tym dokumentach potwierdzających ich formę prawną oraz kondycję finansową;
 4. istotne postanowienia umowy lub umów, które mają być zawarte z Zarządzającym, lub ogólne warunki albo wzór umowy, jeżeli Zarządzający wymaga od oferenta, żeby zawarł z nim umowę na takich warunkach;
 5. opis sposobu udzielania przez Zarządzającego wyjaśnień dotyczących specyfikacji;
 6. określenie położonego na terenie strefy mienia, które ma być wykorzystane do podjęcia przedsięwzięcia gospodarczego na terenie strefy;
 7. termin, do którego oferent będzie związany ofertą.
 8. szczegółowy opis nieruchomości lub innych składników majątkowych będących przedmiotem przetargu;
 9. informację co do sposobu nabycia praw do nieruchomości lub innych składników majątkowych będących przedmiotem przetargu i wysokości oferowanej opłaty z tego tytułu;
 10. wymagania dotyczące wadium, jeżeli przewiduje się jego złożenie;
 11. informację o uzyskaniu przez Zarządzającego zgody właściwego organu na zbycie praw do nieruchomości.


Ponadto  specyfikacja  zawiera:
 

 1. informacje o nieruchomości (gruncie) lub jej części, podlegającej wyłączeniu z użytkowania rolniczego/leśnego, jeśli oferowana do udostępnienia nie została wyłączona z takiego użytkowania.
 2. pouczenie o obowiązku przedstawienia przed udostępnieniem mienia odpowiednio:
 3. przez oferenta zamierzającego podjąć działalność gospodarczą, która na  mocy odrębnych przepisów wymaga uzyskania koncesji albo zezwolenia- stosownej koncesji albo zezwolenia
 4. przez oferenta będącego cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu  nieruchomości  przez cudzoziemców- zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości.
 5. cenę wywoławczą oraz wysokość minimalnego postąpienia
 6. określenie nieruchomości (gruntu) lub jej części, podlegającej wyłączeniu z użytkowania rolniczego/leśnego.

§ 6


 Wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej.


§ 7


Wadium wnoszone może być w gotówce, obligacjach państwowych, papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu giełdowego, listach gwarancyjnych lub wekslach. SSEMP S.A podaje w ogłoszeniu wybrane formy wadium.


§ 8


Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.


§ 9


Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
2. Wadium oferenta, który wygra przetarg, organizator przetargu przekazuje na rachunek bankowy gminy będącej właścicielem nieruchomości, najpóźniej w dniu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości.


§ 10


W jednym ogłoszeniu można zamieścić informacje o przetargach na kilka nieruchomości.

§ 11


 

 1. W komisji nie mogą uczestniczyć osoby bliskie w stosunku do osób ubiegających się o udostępnienie mienia oraz/lub udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej, a także osoby, które pozostają z uczestnikami przetargu łącznego lub rokowań w takim stosunku prawnym i faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji.
 2. Przewodniczący oraz członkowie komisji składają oświadczenia w sprawie określonej w ust.1 wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.


§ 12


Oferty składane są w formie pisemnej w języku polskim najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.


§ 13


Oferta powinna odpowiadać wymogom specyfikacji a w szczególności zawierać :
 

 1. a)   nazwę i siedzibę oferenta, imię i nazwisko, adres, jeżeli oferentem jest osoba fizyczna,
 2. b) wielkość, przedmiot i charakter planowanych przez oferenta przedsięwzięć gospodarczych na terenie strefy i warunków ich realizacji (np. biznesplan lub studium wykonalności),
 3. c)  nazwę i siedzibę podmiotu występującego w imieniu oferenta albo imię, nazwisko i adres, jeżeli  w imieniu oferenta występuje osoba fizyczna - w przypadku gdy zachodzi taka sytuacja, oraz  pełnomocnictwo,
 4. d)  dokumenty potwierdzające formę prawną oferenta, w tym:
  1. umowę spółki,
  2. aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oferenta,
  3. decyzje o nadaniu numerów identyfikacji podatkowej NIP i statystycznego REGON,
 5. dokumenty potwierdzające kondycję finansową oferenta, w tym:
  1. aktualne zaświadczenia o nie zaleganiu przez oferenta z płatnościami wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  2. sprawozdawczość finansowa za ostatni okres obrotowy oferenta lub w uzasadnionych przypadkach spółki matki, wspólników itp., promesy kredytowe i/lub inne dokumenty potwierdzające w sposób wiarygodny kondycję finansową oferenta oraz jego zdolność do sfinansowania przedsięwzięcia. Rodzaj przedstawianych dokumentów powinien być dopasowany do sytuacji faktycznej i prawnej oferenta uwiarygodniając jego zdolność finansową do realizacji przedsięwzięcia, a wymienione w tym punkcie dokumenty stanowią jedynie wskazówkę, co do sposobu przedstawiania kondycji finansowej oferenta.
 6. wysokość oferowanej ceny netto /bez VAT/ podaną w PLN z tytułu nabycia praw do nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.
 7. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się oferenta z warunkami przetargu oraz przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
 8. pisemne zobowiązanie oferenta do przestrzegania Regulaminu KSSEMP.
 9. pisemne oświadczenie oferenta o związaniu ofertą przez okres 90 dni od dnia upływu terminu do składania ofert
 10. pisemne zobowiązanie oferenta do przestrzegania Regulaminu KSSEMP.
 11. oświadczenie przedsiębiorcy, że akceptuje wysokość opłaty z tyt. partycypacji przez przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości i/ lub posiadających we władaniu nieruchomość/nieruchomości położone na terenie Strefy, ustalonej w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań (tzw. opłata administracyjna)
 12. w przypadku dużego przedsiębiorcy – oświadczenie lub inne dokumenty umożliwiające stwierdzenie spełnienia jednego lub więcej kryteriów dotyczących efektu zachęty, o których mowa w art.8 ust.3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz.Urz.UE L 214 z 09.08.2008 r. str.3) tj:
  1. znaczące zwiększenie rozmiaru projektu/działania dzięki środkowi pomocy;
  2. znaczące zwiększenie zasięgu projektu/działania dzięki środkowi pomocy;
  3. znaczące zwiększenie całkowitej kwoty wydanej przez beneficjenta na projekt/działanie dzięki środkowi pomocy;
  4. znaczące przyspieszenie zakończenia projektu lub działania;
  5. w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej, o której mowa w art. 13, fakt, że w przypadku braku pomocy projekt nie zostałby zrealizowany w danym obszarze objętym pomocą.


§ 14


 

 1. Oferty przyjmowane są w miejscu i czasie określonym w ogłoszeniu o przetargu.
 2. Osoby składające oferty potwierdzają na piśmie czas i miejsce złożenia ofert.
 3. Po upływie terminu, do składania ofert, Przewodniczący Komisji Przetargowej zwołuje posiedzenie komisji w celu:
  1. ustalenia liczby ofert złożonych w terminie;
  2. oceny prawidłowości ich opieczętowania przez oferentów;
  3. zdeponowania ofert w sposób gwarantujący ich nienaruszalność i zabezpieczenie przed zniszczeniem.
   Po zakończeniu prac, o których mowa w ustępie 3, Przewodniczący Komisji Przetargowej sporządza protokół z przeprowadzonych czynności.
  4. W przypadku, gdy nie wpłynęła żadna ważna oferta, Komisja Przetargowa sporządza protokół, w którym stwierdza, iż przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku ofert oraz zamieszcza informację o zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym na stronie internetowych organizatora przetargu oraz przekazuje kopie informacji do opublikowania w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie.


§ 15


W przetargu biorą udział tylko i wyłącznie podmioty zakwalifikowane przez komisję do uczestnictwa w przetargu.
Komisja przetargowa sprawdza, czy oferenci spełniają warunki przetargowe i kwalifikuje je do uczestnictwa w przetargu wywieszając listę osób zakwalifikowanych w siedzibie właściwego Urzędu Gminy i na stronach internetowych SSEMP S.A nie później niż na jeden dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.


§ 16


Przetarg może, się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta.


§ 17


Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej przetargu. Cześć jawna odbywa się w obecności oferentów.


§ 18


W części jawnej komisja przetargowa w szczególności:

 • stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu oraz liczbę otrzymanych ofert,
 • dokonuje otwarcia ofert oraz ich oceny według kryteriów zawartych w specyfikacji i odpowiednio ogłasza przerwę w części jawnej przetargu łącznego- nie dłuższą niż 14 dni- w celu uzupełnienia ofert albo podejmuje decyzję  o odrzuceniu oferty, jeżeli nie odpowiada na wymogom ustalonym w specyfikacji oraz  przepisów szczególnych, w tym § 6 rozporządzenia, albo podejmuje decyzję  o dopuszczeniu oferty do udziału w części niejawnej przetargu. Komisja niezwłocznie zawiadamia Oferenta o przerwie w części jawnej przetargu i o sposobie uzupełnienia oferty albo o odrzuceniu jego oferty albo o dopuszczeniu do części niejawnej przetargu.
 • przyjmuje do protokołu wyjaśnienia i oświadczenia zgłoszone przez oferentów lub ich przedstawicieli,
 • zawiadamia o terminie i miejscu części niejawnej przetargu,
 • zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu.
 • sporządza protokół z części jawnej przetargu, zawierający istotne postanowienia dotyczące warunków udzielenia zezwolenia i/lub udostępnienia mienia, który podpisują oferent i komisja przetargowa. W przypadku nieobecności oferenta w części jawnej przetargu, protokół z ustaleń wynikający z oferty przesyła się oferentowi do podpisu, a oferent obowiązany jest doręczyć Komisji przetargowej podpisany protokół w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pod rygorem  odrzucenia oferty.

§ 19


Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert do części niejawnej przetargu  w szczególności jeżeli:
 

 • nie odpowiadają warunkom przetargu,
 • zostały złożone po wyznaczonym terminie,
 • nie zawierają danych jakie powinna zawierać oferta,
 • są nieczytelne.

§ 20


W części niejawnej przetargu komisja przetargowa:
- dokonuje szczegółowej analizy ofert najkorzystniejszej z nich lub stwierdza, że nie wybrano żadnej ze złożonych ofert,
- sporządza protokół z przetargu z części niejawnej wraz z uzasadnieniem.


§ 21


Ocena zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie strefy, powinna być dokonana na podstawie następujących kryteriów:
 

 1. przedmiotu i zakresu działalności gospodarczej oferenta prowadzonej dotychczas oraz działalności, której prowadzenie planuje na terenie strefy;
 2. wartości i warunków realizacji przedsięwzięć gospodarczych, w tym inwestycji planowanych na terenie strefy;
 3. udziału w tworzeniu i modernizacji infrastruktury gospodarczej w strefie;
 4. udziału w powiązaniach gospodarczych, w tym kooperacyjnych, z przedsiębiorcami działającymi na terenie kraju;
 5. zgodności przedsięwzięć gospodarczych planowanych na terenie strefy z celami rozwoju strefy oraz przedsięwzięciami gospodarczymi realizowanymi lub planowanymi na terenie strefy przez innych przedsiębiorców;
 6. stopnia zagrożenia dla środowiska oraz planowanych przedsięwzięć w zakresie jego ochrony;
 7. stopnia innowacyjności technologii przedsięwzięć i działalności planowanej na terenie strefy.
 8. w przypadku, gdy przetarg związany jest z realizacją projektu inwestycyjnego objętego oceną wg Koncepcji Rozwoju Specjalnych Stref Ekonomicznych oferta jest oceniania także wg kryteriów tam zawartych.


§ 22


W przypadku złożenia równorzędnych ofert komisja organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony dla oferentów, którzy złożyli oferty.


§ 23


Komisja zawiadamia o terminie dodatkowego przetargu oraz umożliwia oferentom zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert.


§ 24


W trakcie przetargu ustnego ograniczonego oferenci zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny powyżej najwyższej ceny zamieszczonej w równorzędnych ofertach. Dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.


§ 25


Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu.


§ 26


Przewodniczący Komisji przetargowej zawiadamia na piśmie uczestników przetargu o jego wyniku w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, a w szczególności
 

 1.  zamieszcza na stronie internetowej strefy informację o wyborze oferty;
 2. przekazuje pisemną informację o wynikach przetargu przedstawicielowi gminy, w celu jej udostępnienia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie, z zastrzeżeniem § 11 i § 12 rozporządzenia rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.
 3. powiadamia pisemnie wyłonionego w drodze postępowania oferenta o warunkach realizacji ustaleń przetargu.

§ 27


Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do SSEMP S.A w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego lub doręczenia zawiadomienia o wyniku przetargu.


§ 28


W przypadku wniesienia skargi właściwy organ wstrzymuje dalsze czynności związane ze zbyciem nieruchomości.


§ 29


Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości/ prawa użytkowania wieczystego o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, chyba że w wyniku negocjacji lub innych szczególnych okoliczności ustalono inny termin..


§ 30


 

 1. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym terminie do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości Zarządzający Strefą lub Gmina mogą odstąpić od jej zawarcia , a wadium ulegnie przepadkowi.
 2. W przypadku uchylenia się przez przedsiębiorcę wybranego w trakcie przetargu od zawarcia warunkowej umowy sprzedaży Nieruchomości, umowy przenoszącej własność Nieruchomości lub oddania w użytkowanie wieczyste wadium nie podlega zwrotowi.
 3. Zarządzający Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości lub Gmina mogą zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert lub odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów. W takim przypadku stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości ze wskazaniem przyczyny odwołania przetargu.
  Zarządzający Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości może unieważnić przetarg w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub/i gdy postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą wydanie Zezwolenia lub zawarcie ważnej umowy sprzedaży Nieruchomości. O unieważnieniu postępowania Zarządzający zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów podając uzasadnienie faktyczne i prawne.


II. Tereny będące własności SSEMP S.A zbywane łącznie z wydaniem zezwolenia i rokowania na udzielenie zezwolenia.


§ 1


Przetarg lub rokowania ogłasza, organizuje i przeprowadza Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A na podstawie przepisów odpowiednich regulujących działalność Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości, a w szczególności na podstawie z rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości w Kamiennej Górze (Dz. U. Nr 254, poz. 2539 z póź. zmianami) oraz na podstawie niniejszego regulaminu.


§ 2


 

 1. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu łącznego lub rokowań wykonuje komisja przetargowa lub komisja rokowań,
 2. Członków komisji w składzie 3 – 5 osób powołuje Prezes Zarządu.
 3. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w drodze głosowania.
 4. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

§ 3


 

 1. W komisji nie mogą uczestniczyć osoby bliskie w stosunku do osób ubiegających się o udostępnienie mienia oraz/lub udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej, a także osoby, które pozostają z uczestnikami przetargu łącznego lub rokowań w takim stosunku prawnym i faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji.
 2. Przewodniczący oraz członkowie komisji składają oświadczenia w sprawie określonej w ust.1 wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 4


 

 1. Zaproszenie do przetargu zamieszcza się w codziennej prasie ogólnokrajowej oraz na stronie internetowej strefy w języku polskim i angielskim.
 2. Zaproszenie do przetargu lub rokowań zawiera w szczególności:
  1. nazwę i siedzibę Zarządzającego oraz nazwę strefy;
  2. określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków przetargu lub rokowań oraz cenę specyfikacji, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne;
  3. miejsce, termin składania i otwarcia ofert.
  4. zaproszenie do przetargu zawiera ponadto zwięzły opis nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, cenę wywoławczą, a także wymagania dotyczące wadium, w tym: wysokość wadium, jego rodzaj i termin wniesienia
 3. W przypadku, gdy przetarg/ rokowania związane są z realizacją projektu inwestycyjnego objętego oceną wg Koncepcji Rozwoju Specjalnych Stref Ekonomicznych, zaproszenie winno zawierać również informacje, iż projekt będzie oceniany wg kryteriów tam zawartych. Komisja przetargowa zobowiązana jest do udostępnienia tekstu koncepcji osobom zainteresowanym uczestnictwem w przetargu/ rokowaniach.


§5


W przypadku przeprowadzania przetargu wadium ustala się wysokości 10 % ceny wywoławczej.


§ 6


Wadium wnoszone może być w gotówce, obligacjach państwowych, papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu giełdowego, listach gwarancyjnych lub wekslach. SSEMP S.A podaje w ogłoszeniu wybrane formy wadium.


§ 7


Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.


§ 8


Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.


§ 9


W jednym ogłoszeniu można zamieścić informacje o kilku przetargach/rokowaniach.


§ 10


Specyfikacja istotnych warunków przetargu powinna zawierać dane niezbędne do przeprowadzenia przetargu, w szczególności:

 1. szczegółowy opis mienia, będącego przedmiotem przetargu,
 2. informację co do sposobu nabycia praw do Mienia będącego przedmiotem przetargu i wysokości oferowanej opłaty z tego tytułu,
 3. wielkość i rodzaj wadium i termin jego wniesienia,
 4. informację o uzyskaniu zgód właściwych organów w przedmiocie zbycia mienia lub oddania w posiadanie zależne,
 5. pouczenie o obowiązku przedstawienia przed udostępnieniem Mienia przez Oferenta będącego cudzoziemcem w rozumieniu przepisów szczególnych zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji na nabycie nieruchomości,
 6. tekst regulaminu
 7. informacje o kryteriach oceny przedsięwzięć, planowanych na terenie Strefy,
 8. opis sposobu przygotowania ofert, obejmujący w szczególności informację o dokumentach, jakie mają dostarczyć oferenci, w tym dokumentach potwierdzających ich formę prawną oraz kondycję finansową,
 9. istotne postanowienia umowy lub umów, które mają być zawarte z Zarządzającym, lub ogólne warunki albo wzór umowy,
 10. opis sposobu udzielania przez Zarządzającego wyjaśnień dotyczących specyfikacji,
 11. termin do którego oferent będzie związany ofertą.
 12. datę, miejsce i godzinę otwarcia ofert.


§11


Specyfikacja istotnych warunków rokowań powinna zawierać dane niezbędne do przeprowadzenia rokowań tj. w szczególności:

 1. tekst regulaminu
 2. informacje o kryteriach oceny przedsięwzięć, planowanych na terenie Strefy,
 3. opis sposobu przygotowania ofert, obejmujący w szczególności informację o dokumentach, jakie mają dostarczyć oferenci, w tym dokumentach potwierdzających ich formę prawną oraz kondycję finansową,
 4. istotne postanowienia umowy lub umów, które mają być zawarte z Zarządzającym, lub ogólne warunki albo wzór umowy,
 5. opis sposobu udzielania przez Zarządzającego wyjaśnień dotyczących specyfikacji,
 6. termin do którego oferent będzie związany ofertą.
 7. datę, miejsce i godzinę otwarcia ofert.


§ 12

 

 1. W dniu otwarcia ofert, Komisja pobiera oferty i dokonuje ich otwarcia. Z tej czynności Komisja sporządza protokół. W protokole wskazuje się liczbę złożonych ofert. Ponadto komisja stwierdza czy złożone oferty wpłynęły w terminie i czy złożone oferty spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu/Rokowań. Komisja może wyznaczyć oferentowi dodatkowy termin na uzupełnienie oferty, nie dłuższy jednak niż 21 dni.
 2. W przypadku, gdy nie wpłynęła żadna ważna oferta, Komisja Przetargowa/Rokowań sporządza protokół, w którym stwierdza, iż przetarg /rokowania zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku ofert oraz zamieszcza informację o zakończeniu przetargu/rokowań wynikiem negatywnym na stronach internetowych SSEMP S.A.

§ 13

 

 1. Po dokonaniu otwarcia ofert komisja uzgadnia datę i czas posiedzenia komisji, na którym dokonuje w szczególności oceny projektu inwestycyjnego pod względem zgodności z celami i planem rozwoju strefy.
 2. Komisja sporządza protokół, z ustaleń z przetargu łącznego/ rokowań zawierający istotne postanowienia dotyczące warunków udostępnienia Mienia i/lub udzielenia Zezwolenia, który podpisują: Oferent i członkowie Komisji; w przypadku nieobecności Oferenta protokół z ustaleń z przetargu łącznego/ rokowań, wynikający z oferty, przesyła się Oferentowi do podpisu, a Oferent obowiązany jest doręczyć Zarządzającemu podpisany protokół, w terminie do 7 dni roboczych od dnia jego otrzymania pod rygorem odrzucenia oferty. Protokół sporządza się w 3 egzemplarzach, 1 dla oferenta, 2 dla Zarządzającego, z tym że Zarządzający przekazuje jeden z egzemplarzy notariuszowi jako podstawę do zawarcia aktu notarialnego, mającego na celu przeniesienie praw do nieruchomości.

§ 14


Przewodniczący Komisji przetargowej/rokowań zawiadamia na piśmie uczestników przetargu/rokowań o jego wyniku w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu/rokowań, a w szczególności

 1. zamieszcza na stronie internetowej strefy informację o wyborze oferty;
 2. powiadamia pisemnie wyłonionego w drodze postępowania oferenta o warunkach realizacji ustaleń przetargu/rokowań

§ 15

 

 1. Przetarg łączny/rokowania uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu przez oferenta i komisję.
 2. Przewodniczący komisji przekazuje protokół przetargu łącznego/rokowań wraz z pełną dokumentacją Prezesowi Zarządu do zatwierdzenia.


§ 16


Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu/rokowań do SSEMP S.A w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu/rokowań lub doręczenia zawiadomienia o wyniku przetargu/rokowań.


§ 17


W przypadku wniesienia skargi właściwy organ wstrzymuje dalsze czynności związane ze zbyciem nieruchomości.


§ 18


Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości/ prawa użytkowania wieczystego o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, chyba że w wyniku negocjacji lub innych szczególnych okoliczności ustalono inny termin.


§ 19

 

 1. Jeżeli podmiot ustalony nabywcą nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym terminie do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości Zarządzający Strefą może odstąpić od jej zawarcia a wadium ulega przepadkowi.
 2. W przypadku uchylenia się przez przedsiębiorcę wybranego w trakcie przetargu od zawarcia warunkowej umowy sprzedaży Nieruchomości, umowy przenoszącej własność Nieruchomości lub oddania w użytkowanie wieczyste wadium nie podlega zwrotowi.


 Zarządzający Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej może zamknąć przetarg/rokowania bez wybrania którejkolwiek z ofert lub odwołać ogłoszony przetarg/rokowania jedynie z ważnych powodów. W takim przypadku stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości ze wskazaniem przyczyny odwołania przetargu/rokowań.

Zarządzający Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości może unieważnić przetarg/rokowania w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub/i gdy postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą wydanie Zezwolenia lub zawarcie ważnej umowy sprzedaży Nieruchomości. O unieważnieniu postępowania Zarządzający zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

III. Nieruchomości objęte statusem kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej, będące własnością podmiotów prywatnych.
 

 1. Przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A  na podstawie umowy zlecenia zawartej z danym podmiotem.  Przetarg w zakresie zbycia nieruchomości i udzielenia zezwolenia stosuje się odpowiednio przepisy. Odpowiednie zastosowanie mają również postanowienia części II niniejszego regulaminu.

W przypadku, gdy umowa zlecenia zawarta z podmiotem prywatnym zawiera postanowienia odmienne od treści niniejszego regulaminu pierwszeństwo w stosowaniu mają przepisy umowy.

IV. Nieruchomości, zbywane bez wydawania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy.

 

 1. Zbywanie nieruchomości będących własnością SSEMP. S.A., których zbycie nie wiąże się z udzieleniem zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej odbywa się w trybie indywidualnie uzgodnionym przez Zarząd z organami Spółki. Uzgodnienie następuje w drodze uchwały organów Spółki wyrażającej zgodę na zbycie danej nieruchomości w sposób i w trybie wskazanym w uchwale.